อุทยานเขามอ(เขาเต่า) วัดประยูรฯ อุทยานเขามอ(เขาเต่า) วัดประยูรฯ อนุสาวรีย์ปืนสามกระบอก บรรยากาศอุทยานเขามอ(เขาเต่า) วัดประยูรฯ ศาลาขวาง พระมณฑปทรงโกธิก ที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขก
   
 
 

งานฉลองวัด ๑๘๗ ปี วัดประยูรฯ เปิดชมเขามอ

ศาลาสุวพักตร์วิไลยพรรณ

บรรยากาศอุทยานเขามอ(เขาเต่า) วัดประยูรฯ

ศาลาขวาง

อนุสาวรีย์ปืนสามกระบอก

ภาพภูเขาจำลองหยดเทียนสีผึ้ง

พระมณฑปทรงโกธิก ที่ประดิษฐานหลวงพ่อแขก

บรรยากาศอุทยานเขามอ(เขาเต่า) วัดประยูรฯ