แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บันทึกจากเจ้าอาวาส
ลำดับที่ ๑๒๓

                       

                                                    พระพรหมบัณฑิต 
                                       (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.,ดร.)
                          ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์,  
กรรมการมหาเถรสมาคม, 
                        เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                                    

                                                                  

                                                    ท่าเทียบเรือวัดประยุรวงศาวาส*           ท่าเทียบเรือวัดประยุรวงศาวาส ในขณะที่ได้จัดทำชำระประวัติวัดประยุรวงศาวาส เพื่อจัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ ๑๘๐ ปีวัดประยุรวงศาวาส ได้ค้นจดหมายเหตุที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ซึ่งบันทึกไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัดประยุรวงศาวาส เป็นเอกสารสำคัญ เขียนที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ร.ศ. ๑๒๐ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๔ หรือ ๑๐๗ ปีที่ผ่านมา

          ในเอกสารสำคัญฉบับนั้นได้กล่าวถึงการประชุมคณะเสนาบดี ที่พระบรมมหาราชวัง ในที่ประชุมคณะเสนาบดีมีการหยิบยกเรื่องท่าเรือหน้าวัดประยุรวงศ์ขึ้นมาสนทนากันหน้าวัดสมัยก่อนนั้น อยู่ด้านแม่น้ำเจ้าพระยา ไม่ได้อยู่ด้านหน้าถนนประชาธิปกอย่างปัจจุบันนี้ วัดจะตั้งอยู่ริมแม่น้ำบริเวณหน้าวัดจะมีท่าเรือสำหรับข้ามฟากไปฝั่งปากคลองตลาด สมัยโน้นยังไม่มีสะพานพระพุทธยอดฟ้าฯ ท่าเรือจากฝั่งธนบุรีไปยังฝั่งพระนครมีเพียงแห่งเดียวคือหน้าวัดประยุรวงศาวาส เรือข้ามฟากในสมัยนั้นให้ผลประโยชน์กันเยอะมาก ปรากฏว่าที่ประชุมเสนาบดีหรือเทียบกับคณะรัฐมนตรีในปัจจุบันนี้ถามกันว่า ”ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นควรตกเป็นของแผ่นดินหรือไม่„ เมื่อถามกันไป ถามกันมา ตอบไม่ได้ เมื่อไม่สามารถที่ตอบได้ ก็มีหนังสือไปกราบทูลถามพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ ๕ ซึ่งพระองค์ได้มีกระแสพระราชดำรัสตอบกลับมา ซึ่งได้แก่หนังสือฉบับที่อาตมากล่าวถึงนี้ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคมรัตนโกสินทรศก ๑๒๐ จดหมายฉบับนั้นได้กล่าวถึงกระแสพระราชดำรัสรัชกาลที่ ๕ มีใจความว่า

          "ท่าเรือหน้าวัดประยุรวงศาวาส ได้ทรงพระราชอุทิศที่ดินตรงนี้ให้แก่วัดประยุรวงศ์ (ในสมัยนั้นเรียกว่าวัดประยุรวงศ์) ได้ทรงพระราชอุทิศให้แก่วัดประยุรวงศ์ไว้แล้วผลประโยชน์อันใดที่พึงเกิดขึ้น ให้จัดถวายวัดประยุรวงศ์ตลอดไป"

          หนังสือฉบับนี้จึงเป็นเอกสารสำคัญ แสดงให้เห็นว่าท่าเรือตรงหน้าวัดประยุรวงศาวาส พระเจ้าแผ่นดินได้ทรงยกถวายวัดประยุรวงศาวาส และเมื่อได้ดูภาพถ่ายในสมัยรัชกาลที่ ๕ ก็ยังเห็นศาลาท่าน้ำวัดประยุรวงศ์อยู่ตรงนั้น แต่หลังจากที่ศาลาพังแล้ว ราชการก็ยึดเอาไป บอกว่าเป็นของราชการ ในที่สุดจึงไม่สามารถสร้างท่าเรือได้

          บัดนี้ เอกสารที่ค้นพบใหม่นี้ทำให้เรายืนยันได้ว่าเคยมีท่าเรือหน้าวัด และได้มีหน้าวัดเป็นท่าเรือ ติดกับแม่น้ำ โดยถนนที่ออกไปจากบริเวณศาลา ๖๐ ตรงไปแม่น้ำเจ้าพระยา แล้วก็มีท่าเรือ หรือโป๊ะท่าเรือตั้งอยู่ตรงนั้น ต่อไปนี้ใครจะมาไหว้พระเจดีย์ที่วัดประยุรวงศาวาส มาทางน้ำก็ได้  นี้เป็นอานิสงส์ของการชำระประวัติวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นเหตุให้ได้พบเอกสารสำคัญ
         
*จากพระธรรมเทศนา ๕๗ กัณฑ์ เรื่องมลนิทธมนกถา  ว่าด้วยการกำจัดมลทิน
   สมัยดำรงสมณศักดิ์ที่ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙.,Ph.D)
   แสดงในวันเพ็ญเดือน ๑๒ ประเพณีลอยกระทง ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
   เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
ลิงค์ข่าวงานบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>พิธีรดน้ำศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ มีผู้ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
>>>พิธีรดน้ำหลวงอาบศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ / ประวัติโดยสังเขปคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ 
>>>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ 
>>>คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ โยมมารดาของ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) 
>>>งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ 
>>>มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ (คืนที่ ๒)
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์] คืนที่ ๓
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมวชิรญาณ] คืนที่ ๔
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข] คืนที่ ๕
>>>พระพรหมบัณฑิต จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร อุทิศแก่คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ 
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระวิสุทธิวงศาจารย์] คืนที่ ๖ 
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมเวที] คืนที่ ๘
ข้อมูลอื่นๆ
>>>๑๕ เมษายน "วันปีใหม่ วันเถลิงศก" สงกรานต์งานวันสุดท้าย วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>Water Festival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำวิถีไทย วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑
>>>เขามอ หรือ เขาเต่า
 
 
 
 
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 59 คน
วันนี้ 736 คน
เมื่อวานนี้ 812 คน
เดือนนี้ 3,167 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,397,776 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob