แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บันทึกจากเจ้าอาวาส

พระพรหมบัณฑิต ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องสังคหวัตถุกถา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง


มหาเถรสมาคม | สุจริตธรรมกถา | พระพรหมบัณฑิต
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' มจร วังน้อย อยุธยา [8-08-2559]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี [23-12-2559]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' กระทรวงวัฒนธรรม [6-01-2560]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' กระทรวงพาณิชย์ [27-01-2560]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' กระทรวงพาณิชย์ [15-02-2560]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' กระทรวงแรงงาน [9-03-2560]
>>>ขออาราธนา/เชิญสาธุชนร่วมสดับพระธรรมเทศนากัณฑ์ 'สุจริตธรรมกถา'
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' ตามมติมหาเถรสมาคม

คณะสงฆ์ | มจร | วัดประยูรฯ | รางวัล | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายรางวัล"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายกิตติคุณสัมพันธ์"สังข์เงิน"

มหาจุฬาฯ | วัดประยุรวงศาวาส | พระธรรมเทศนา ปี'๖๐ | พระพรหมบัณฑิต
>>>เรื่อง'อัตตชยกถา' ปฐมบทเทศนาต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐
>>>เรื่อง'นิสัมมกรณกถา' ว่าด้วยการกระทำด้วยความรอบคอบ
>>>เรื่อง'สุขทานกถา' ว่าด้วยการให้ความสุข
>>>เรื่อง'สุจริตธรรมกถา' ว่าด้วยธรรมกับการป้องกันการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
>>>เรื่อง'อธิจิตตกถา' ว่าด้วยใจสูง
>>>เรื่อง'ปัณฑิตกถา' ว่าด้วยบัณฑิตผู้ฉลาด
>>>เรื่อง'สุจริตธรรมกถา' ด้วยธรรมกับการป้องกันการทุจริตแก่ข้าราชการ กระทรวงแรงงาน
>>>เรื่อง'อนวัชชสุขกถา' ว่าด้วยความสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษ
>>>เรื่อง'สัปปุริสภูมิกถา' ว่าด้วยคุณธรรมพื้นฐานของคนดี
>>>เรื่อง'โลกามิสกถา' ว่าด้วยเครื่องล่อใจในโลก
>>>เรื่อง'พหุการธัมมกถา' ว่าด้วยธรรมะมีอุปการะมาก
>>>เรื่อง'ชีวิตมงคลกถา' ว่าด้วยเหตุแห่งความเจริญของชีวิต
>>>เรื่อง'ขันติโสรัจจกถา' ว่าด้วยความอดทนและความเสงี่ยมตน
>>>เรื่อง'ขันติกถา' ว่าด้วยชีวิตงามเพราะความอดทน
>>>เรื่อง'สัพพสุตกถา' ว่าด้วยการเรียนวิชาทุกอย่าง
>>>เรื่อง'สกลพรัหมจริยกถา' ว่าด้วยเนื้อตัวทั้งหมดของพระศาสนา
>>>เรื่อง'สุจริตธรรมกถา' ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
>>>เรื่อง'มิตตัตถกถา' ว่าด้วยประโยชน์ของการผูกมิตร
>>>เรื่อง'สติพลกถา' ว่าด้วยสติมาปัญญาเกิด
>>>เรื่อง'จิตตนิคหกถา' ว่าด้วยการข่มใจคลายเครียด
>>>เรื่อง'ภัททกถา' ว่าด้วยความเจริญ
>>>เรื่อง'ปสังสากถา' ว่าด้วยการสดุดี
>>>เรื่อง'เมตตาผรณกถา' ว่าด้วยการแผ่เมตตาด้วยจิตอาสา
>>>เรื่อง'ทานผลกถา' ว่าด้วยผลของทาน
>>>เรื่อง'ขิปปพุทธิกถา' ว่าด้วยการรู้เท่าทันสถานการณ์
>>>เรื่อง'ปุราณธรรมกถา' ว่าด้วยการผสมผสานเก่ากับใหม่
>>>เรื่อง'ปุริสาชาไนยกถา' ว่าด้วยคนอาชาไนย ๔ ประเภท
>>>เรื่อง'สังคหวัตถุกถา' ว่าด้วยการสงเคราะห์
 

          วันพุธที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับพระราชทานถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง 'สังคหวัตถุกถา' ว่าด้วยการสงเคราะห์ ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

          พระธรรมเทศนาเรื่อง 'สังคหวัตถุกถา' ว่าด้วยวิธีการสงเคราะห์ประชาชน ๔ ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรนาถบพิตรทรงปฏิบัติมาโดยตลอด คือ

          ๑. ที่ขาด ทรงเติมให้เต็มด้วยทานคือการให้  โครงการตามแนวพระราชดำริกว่า ๔,๐๐๐ โครงการเป็นตัวอย่างของการเติมให้เต็ม
          ๒. ที่เต็ม ทรงให้รู้จักพอด้วยปิยวาจา คือ ทรงสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          ๓. ที่พอ ทรงให้รู้จักแบ่งด้วยอัตถจริยาคือการมีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
          ๔. ที่แบ่ง ทรงให้เป็นธรรมด้วยสมานัตตตา คือ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเพื่อให้เกิดความรู้รักสามัคคี
 

คลิกฟังเสียง / ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา
                    >>>เรื่อง'สังคหวัตถุกถา' ว่าด้วยการสงเคราะห์


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR
 


คณะสงฆ์ | มจร | วัดประยูรฯ | รางวัล | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายรางวัล"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายกิตติคุณสัมพันธ์"สังข์เงิน"

ข้อมูลอื่นๆ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส


 

 
 
 
 
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 105 คน
วันนี้ 1,360 คน
เมื่อวานนี้ 1,352 คน
เดือนนี้ 24,831 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,124 คน
ทั้งหมด 2,543,582 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob