แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
รวมโควิทกถา รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส -> ประวัติ [พระราชธรรมวาที] เจ้าคณะ ๘

                           

                                                                    ประวัติและผลงาน
                                                                    พระราชธรรมวาที
                                                                 (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
                   (น.ธ.เอก, พธ.ด.กิตติมศักดิ์ (ธรรมนิเทศ, มจร), ศศ.ด.กิตติมศักดิ์(ภาษาไทย, มสด.)) 
                                                ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,
                                             ประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์, เจ้าคณะ ๘
                                                   
                                                      
๑. ชื่อ               
          พระราชธรรมวาที  ฉายา ธมฺมวฑฺฒโน  อายุ ๕๓ พรรษา ๓๓

๒. สถานะเดิม     
          ชื่อ ชัยวัฒน์  นามสกุล  เรือนจันทึก  เกิดวันเสาร์ที่ ๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนมีนาคม ๒๕๐๑ ปีจอ ณ บ้านเลขที่ ๓๖ หมู่ที่ ๑ ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บิดานายสิงห์ เรือนจันทึก มารดานางบัวนำ เรือนจันทึก

๓. บรรพชา        
          เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๔  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
          พระอุปัชฌาย์ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน ป.ธ.๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ครั้งดำรงสมณศักดิ์ที่ พระราชปัญญาสุธี

๔. อุปสมบท       
          เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ เดือนมีนาคม ๒๕๒๑ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          พระอุปัชฌาย์ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน ป.ธ.๕) อดีตเจ้าคณะภาค ๑๕, อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          พระกรรมวาจาจารย์ พระครูพิศาลธรรมโกศล  (สุพจน์ กญฺจนิโก) หลวงตา–แพรเยื่อไม้ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          พระอนุสาวนาจารย์ พระศรีวิสุทธิดิลก (เร่ง อุณฺสิริ ป.ธ.๙) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

๕. วิทยฐานะ       
          - น.ธ.เอก
          - ได้รับถวายพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ม.) สาขาวิชา "ธรรมนิเทศ" จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          - ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) สาขาวิชา “ธรรมนิเทศ” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          - ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ศศ.ด.) สาขาวิชา "ภาษาไทย" จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 
๖. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
          - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - รองประธานองค์การปกครอง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ประธานคณะกรรมการบริหารฌาปนสถาน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - คณะอนุกรรมการและคณะวิทยากรฝึกอบรมพระนักเทศน์แม่แบบตามมติมหาเถรสมาคม
          - วิทยากรอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
          - วิทยากรอบรมพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
          - วิทยากรอบรมพระนวกะ ของคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร
          - กรรมการบริหารสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย
            ฯลฯ

๗. งานประกาศพระศาสนา 
          เผยแผ่ธรรมทั้งในรูปปากคน (เทศนา ปาฐกถา บรรยาย อภิปราย) และในรูปปากกา (ประพันธ์) เขียนบทความธรรมะ ออกเผยแพร่ ในนิตยสารต่าง ๆ ปัจจุบันมีผลงานการประพันธ์มากกว่า ๒๐๐ ชุด จัดพิมพ์เผยแพร่โดยสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ เล่มเล่มแรกชื่อ “สุขใจเมื่อใฝ่ธรรม”  เล่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เช่น
          - รวมบทพระธรรมเทศนาและปาฐกถากัณฑ์พิเศษ
          - ทิศทางชีวิต
          - กวีพจน์รสธรรม
          - มาดี–ไปดี
          - เทศนาวาไรตี้
          - พระคุณพ่อ-พระคุณแม่
          - กะเทาะเปลือกเวสสันดร
          - แก่นมหาชาติ
          - เพชรในคัมภีร์
          - รวมปาฐกถาธรรมยอดฮิต
          - นิทานสนุกปลุกใจ
          - นิทานธรรมบันเทิง
          - ทศพิธสามัคคีธรรม
          - ชาติพ้นภัยเพราะในหลวง
          - ลีลาวาทีธรรม
          - ทางแห่งความดี
          - เทิดทูนพระคุณแม่
          - ทำอย่างไรคนไทยจะรักกัน
            ฯลฯ
 
๘. งานถวายพระธรรมเทศนา 
          พ.ศ.๒๕๓๘ปัจจุบัน  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด ฯ ให้เป็นองค์ถวายพระธรรมเทศนา แด่
          - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
          - สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ   
         
ได้รับอาราธนาให้เป็นองค์ถวายพระธรรมเทศนาแด่
          - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร
          - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
          - สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี                  
          - พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
          - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
             ฯลฯ  ในพระราชพิธีต่าง ๆ เป็นลำดับมา
 
๙. งานประกาศพระศาสนาภายในประเทศ-ต่างประเทศ
          พ.ศ.๒๕๒๕–ปัจจุบัน 
          - แสดงพระธรรมเทศนา ปาฐกถาธรรม บรรยายธรรม ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
             และสถานีวิทยุอื่น ๆ ตามวาระ
          - แสดงธรรมทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสพิเศษ
          - แสดงพระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา รายการ “ธรรมรส–ธรรมรัฐ” ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์
          - บรรยายธรรมและเทศนามหาชาติ ตามสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เป็นประจำและตามวาระ เช่น    
             ๑. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
             ๒. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
             ๓. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
             ๔. มหาวิทยาลัยมหิดล                
             ๕. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
             ๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
             ๗. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย               
             ๘. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
             ๙. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
           ๑๐. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต               
           ๑๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฯลฯ 
          - แสดงธรรมทั้งแบบธรรมวัตร ปุจฉา-วิสัชนา และมหาชาติ ตามหน่วยราชการ  สถาบันการศึกษา องค์กร สมาคม โรงแรม บริษัท และพระอารามต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด
          - บรรยายธรรมและเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก โปรดพุทธบริษัทชาวไทย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาคพื้นยุโรป อเมริกา สแกนดิเนเวีย เอเชีย และตะวันออกกลาง อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สหพันธรัฐสวิสเซอร์แลนด์  เดนมาร์ก สวีเดน อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม นอร์เวย์ การ์ต้า โอมาน จีน ฯลฯ  
 
๑๐. บทประพันธ์เนื่องด้วยมหาชาติ
          พ.ศ.๒๕๓๕ ประพันธ์และจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “เพชรในชาดก”
          พ.ศ.๒๕๓๖ ประพันธ์และจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “กะเทาะเปลือกเวสสันดร”
          พ.ศ.๒๕๔๓ ประพันธ์และจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “แก่นมหาชาติ”
          พ.ศ.๒๕๕๑ ประพันธ์และจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “เพชรในคัมภีร์”
          พ.ศ.๒๕๕๔ ประพันธ์และจัดพิมพ์หนังสือ เรื่อง “คุณค่ามหาชาติ”
                                                         
๑๑. ได้รับเกียรติจากทางราชการ
          พ.ศ. ๒๕๓๕
          ได้รับเกียรติจากทางราชการคัดเลือกผลงานการประพันธ์เรื่อง “เพชรในชาดก” จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ  และถวายพระราชกุศลเนื่องในมงคลสมัยสมโภชพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ ณ ชมรมพุทธศาสตร์ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

          พ.ศ. ๒๕๓๖๒๕๔๕ 
          ได้รับเกียรติจากทางราชการ คัดเลือกผลงานการประพันธ์ เรื่อง  “กะเทาะเปลือกเวสสันดร” จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล  แด่พระบรมราชจักรีวงศ์ เนื่องในงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ. นครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖–๒๕๔๕

          พ.ศ. ๒๕๓๙
         
ได้รับเกียรติจากทางราชการ (กรมการศาสนา) คัดเลือกผลงานการบรรยาย เรื่อง “ชาติพ้นภัยเพราะในหลวง” จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติ ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙

          พ.ศ. ๒๕๔๖-ปัจจุบัน
          ได้รับเกียรติจากทางราชการ สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เลือกสรรผลงานการประพันธ์ เรื่อง “แก่นมหาชาติ” และ “เพชรในคัมภีร์”  จัดพิมพ์ในงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม ฯ

          พ.ศ.๒๕๔๗–ปัจจุบัน
          ได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษาและพระอารามต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ฯลฯ  เลือกสรรผลงานการประพันธ์เรื่อง “เพชรในคัมภีร์” และ “คุณค่ามหาชาติ”  จัดพิมพ์ในงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
 
 ๑๒. เกียรติคุณที่เคยได้รับ        
          พ.ศ. ๒๕๓๕ 
          - ได้รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักรทองคำ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาภายในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
          - ได้รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
         
          พ.ศ. ๒๕๔๒ 
         
ได้รับยกย่องจากสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์ข่าวสด) ว่าเป็น “๑ ใน ๑๐ สุดยอดพระนักเทศน์ ปี ๒๐๐๐”

          พ.ศ. ๒๕๔๓ 
          ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา “ธรรมนิเทศ” จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

          พ.ศ. ๒๕๔๔ 
          -
ได้รับถวายรางวัลพิเศษ ในฐานะ  พระผู้มีผลงานดีเด่นด้านเทศนา และ “พระนักเทศน์ผู้ใช้ภาษาไทยได้ดีเยี่ยม” จากหม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์ พระธิดาในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ องค์ประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ณ พระตำหนักปลายเนิน วังคลองเตย เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔   
          - ได้รับยกย่องจาก “ประสก” นักเขียนอาวุโสแห่งหนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ “ข้างวัด” หน้า ๒๑ ฉบับวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ว่าเป็นนักเทศนา “สาลิกาลิ้นธรรม”
          - ได้รับยกย่องจากองค์กรทางพระพุทธศาสนา (เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ให้เป็น ๑ ใน ๙ พระดีที่ชาวพุทธควรศึกษา

          พ.ศ. ๒๕๔๕ 
         
ได้รับยกย่องจากสื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก)  ว่าเป็น “๑ ใน ๓ พระนักเทศน์แห่งปี ๒๕๔๕”

          พ.ศ. ๒๕๔๔ 
          ได้รับเกียรติคุณบัตร พระวิทยากรกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา จากโรงเรียนราชินี

          พ.ศ. ๒๕๔๕ 
          ได้รับเกียรติคุณบัตร ครูผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนามหาชาติ จากโรงเรียนศึกษานารี

          พ.ศ. ๒๕๔๖ 
          ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมไทย จากโรงเรียนสตรีวัดระฆังฯ

          พ.ศ. ๒๕๔๗ 
          ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้สนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธ และอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยจากโรงเรียนวัดอ่างแก้ว

          พ.ศ. ๒๕๔๘ 
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนาสั่งสอนนักเรียน จากโรงเรียนวัดอ่างแก้ว
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร ครูผู้ทรงภูมิปัญญา จากโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

          พ.ศ. ๒๕๔๙ 
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนามหาชาติ จากโรงเรียนสตรีวัดระฆังฯ
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ทางพระพุทธศาสนา จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          พ.ศ. ๒๕๕๐ 
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนามหาชาติ จากโรงเรียนสตรีวิทยา
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านเทศนามหาชาติ จากโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้มีอุปการคุณ ในการดำเนินงานด้านกิจกรรม จากโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ทางพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนามหาชาติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร ครูผู้ทรงภูมิปัญญา ด้านเทศนามหาชาติ จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

          พ.ศ. ๒๕๕๒ 
         
- ได้รับถวายรางวัล “พุทธคุณูปการ” และ โล่รางวัลรชูเกียรติคุณ ผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจากคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ถวายโดย ฯพณฯ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี
          - ได้รับเกียรติคุณบัตรและยกย่อง “พระผู้มีพุทธคุณูปการ” จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะพระผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเทศนามหาชาติ ในงานเทศน์มหาชาติ–ดนตรีไทย อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ ฉลองราชย์หกสิบปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะพระผู้เมตตาเทศนามหาชาติ และอุปถัมภ์ในการสร้างพระประธานประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          - ได้รับถวายเกียรติคุณบัตร พระผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทศนามหาชาติ เนื่องในโอกาสเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  ณ สถาบัน สันติราษฎร์บริหารธุรกิจ ในพระอุถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตรราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 

          พ.ศ. ๒๕๕๓ 
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร “ผู้ทำคุณประโยชน์ในฐานะพระวิทยากร” จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร เป็นครูผู้ทรงภูมิปัญญาของโรงเรียนสตรีวิทยา ในโอกาสเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๐ ปี พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
          - ได้รับเกียรติบัตร “ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา” ในงานรำลึกวันมหาสังฆประชาปีติ จากศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร ผู้มีพุทธคุณูปการ ยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในฐานะพระผู้ทรงภูมิปัญญาด้านเทศนามหาชาติ ในฐานะองค์แสดงธรรมในงานเทศน์มหาชาติ–ดนตรีไทย อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ “เทศน์มหาชาติ ๘๔ พรรษา มหาราชภูมิพล” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          พ.ศ. ๒๕๕๔ 
          - ได้รับเกียรติคุณบัตร “ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในฐานะพระวิทยากร” จากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
          - ได้รับพระราชทานโล่รางวัล “ชาวพุทธตัวอย่าง” โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  ณ มณฑลพิธี  พุทธมณฑล จ.นครปฐม      
 
๑๓. ได้รับแต่งตั้ง
          พ.ศ. ๒๕๔๓ 
          ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการ-คณะวิทยากรฝึกอบรมพระนักเทศน์แม่แบบตามมติมหาเถรสมาคม

          พ.ศ. ๒๕๔๔ 
          ได้รับแต่งตั้งจากกรมการศาสนา เป็นคณะกรรมการพัฒนารายการธรรมะทางโทรทัศน์และวิทยุ

          พ.ศ. ๒๕๔๕ 
          ได้รับแต่งตั้งจากกรมการศาสนา เป็นคณะกรรมการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ฯ

          พ.ศ. ๒๕๔๘ 
          ได้รับแต่งตั้งจากมหาเถรสมาคม เป็นคณะกรรมการพิจารณาแนวทาง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำรัส

          พ.ศ. ๒๕๔๘ 
          ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ โดยมหาเถรสมาคม เป็นคณะทำงานเรียบเรียงบทพระธรรมเทศนา ทศพิธราชธรรม-จักวรรดิวัตร งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี พ.ศ. ๒๕๔๙  

          พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          ได้รับแต่งตั้งจากสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นกรรมการและสมาชิกสภาพระธรรมกถึกแห่งคณะสงฆ์ไทย
 
๑๔. สมณศักดิ์
          พ.ศ. ๒๕๒๔ 
          ได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ที่ “พระปลัด” ใน พระครูนิเทศธรรมรส เจ้าคณะอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

          พ.ศ. ๒๕๓๒ 
          ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรม ที่ “พระครูปลัด” ใน พระพุทธวรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส และอดีตเจ้าคณะภาค ๑๕ ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพประสิทธิคุณ 

          พ.ศ. ๒๕๓๔ 
          ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด ฯ พระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่ พระครูวิวิธธรรมโกศล ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๔

          พ.ศ. ๒๕๓๘ 
          ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด ฯ  พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ (เป็นกรณีพิเศษ) ที่ พระพิจิตรธรรมพาที  ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

          พ.ศ. ๒๕๔๗ 
          ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรด ฯ  พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช (เป็นกรณีพิเศษ) ที่  พระราชธรรมวาที  ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
© สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกข้อมูล
          ขอสงวนสิทธิ์ทุกข้อความ ห้ามทำการคัดลอก แจกจ่าย ดัดแปลง แอบอ้าง เผยแพร่ตามสื่ออื่นๆ รวม ทั้งการใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยเด็ดขาด หรือกระทำการอื่นใดที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายอักษร มิฉะนั้นจะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย อ้างอิง* [พรบ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔]
ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑
>>>เขามอ หรือ เขาเต่า
 
 
 
 
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 55 คน
วันนี้ 579 คน
เมื่อวานนี้ 680 คน
เดือนนี้ 13,616 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,159 คน
ทั้งหมด 1,872,532 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob