แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส -> ประวัติ [พระเทพปวรเมธี] เจ้าคณะ ๖, เจ้าคณะ ๙

 

ประวัติและผลงาน

พระราชวรเมธี
(ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕, Ph.D.)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,
ประธานองค์การการศึกษา, เจ้าคณะ ๖, เจ้าคณะ ๙, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

                                                   
  
 


๑. ชื่อ  
          พระเทพปวรเมธี  ฉายา  พฺรหฺมรํสี  อายุ ๕๒ พรรษา ๓๑ วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พ.ม., พธ.บ., M.A., Ph.D. สังกัดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
๒. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
          - รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          - กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          - เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ (ในพระพรหมบัณฑิต)
          - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - เจ้าคณะผู้ปกครองคณะ  ๖ และคณะ ๙ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ประธานองค์การศึกษา (อาจารย์ใหญ่) สำนักเรียน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ที่ปรึกษาองค์การสาธารณูปการ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - รองประธานองค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - รองประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - เลขานุการวัดและองค์การปกครอง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มจร.
          - ประธานดำกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา (ทั่วประเทศ)
          - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) มจร.   

๓. บรรพชา
          วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๖ ณ วัดรางกำหยาด  ตำบลบางภาษี  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
          พระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิ์คุณาธาร (หลวงพ่อโต๊ะ ชุติมา) เจ้าคณะตำบลบางภาษี และเจ้าอาวาสวัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี  อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

๔. อุปสมบท
          วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕ ณ วัดรางกำหยาด ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
          พระอุปัชฌาย์ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา  อินฺทปญฺโญ) อดีตเจ้าคณะภาค ๑๔ และอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเทพวรเวที)
          พระกรรมวาจาจารย์ พระครูวรพจน์สุนทร เจ้าคณะตำบลบัวปากท่า และเจ้าอาวาสวัดบัวปากท่า ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
          พระอนุสาวนาจารย์  พระมหาสำรวม  อติเมโธ อดีตเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ ๑๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

๕. วิทยฐานะ
          พ.ศ. ๒๕๑๕     สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๑๘     สอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๒๑     สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
          พ.ศ. ๒๕๒๔     สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.๕) โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
          พ.ศ. ๒๕๒๕     สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
          พ.ศ. ๒๕๒๖     สอบได้ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พก.ศ.) กระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ. ๒๕๒๗     สอบได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ. ๒๕๒๘     สำเร็จปริญญาพุทธศาตรบัณฑิต (พธ.บ.) (เกียรตินิยม) สาขาปรัชญาศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          พ.ศ. ๒๕๓๑     สำเร็จปริญญามหาบัณฑิต (M.A.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย
          พ.ศ. ๒๕๓๘     สำเร็จปริญญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย โดยได้รับทุนจากรัฐบาลอินเดีย (ทุน UNIVERSITY GRANTS COMMISSION : U.G.C.)
 
๖. ความชำนาญพิเศษ 
          - งานเลขานุการ
          - งานสารบรรณ
          - งานจัดอบรม
          - งานจัดประชุม
          - งานการคณะสงฆ์
          - งานเผยแผ่
          - งานนโยบายและวางแผน
          - งานจัดทำแผนงบประมาณ
          - งานด้านการบริหาร
          - งานบรรยายเชิงวิชาการ (ด้านศาสนาปรัชญา-พระพุทธศาสนา)
          - แสดงพระธรรมเทศนา
          - ปาฐกถาธรรม
          - บรรยายธรรม
          - งานนวกรรม ฯลฯ

๗. งานด้านการปกครอง
          พ.ศ.  ๒๕๒๖
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ ๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส และได้รับมอบหมายจากประธานองค์การปกครอง เป็นประธานคณะทำงานยกร่างกฎระเบียบว่าด้วยการรับพระภิกษุสามเณรเข้าสังกัดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          พ.ศ.  ๒๕๓๙           
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ ๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นกรรมการองค์การปกครองวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นกรรมการเฉพาะกิจ อบรมพระนวกะ สามเณร และศิษย์วัด ในช่วงเข้าพรรษา

          พ.ศ.  ๒๕๔๑–ปัจจุบัน
          ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นเลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ ช่วยสนองงานคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๒ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี (รวมเป็นเวลา ๑๕ ปี)

          พ.ศ. ๒๕๔๒
          ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเลขานุการ” รุ่นที่ ๑ ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๒ ณ วัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

          พ.ศ. ๒๕๔๓
          - ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพเลขานุการ” รุ่นที่ ๒ ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๒ ณ วัดต้นสน อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

          พ.ศ. ๒๕๔๕ – ปัจจุบัน
          - ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ ส่วนกลาง ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          - ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ ภาค ๒ ภาค ๓ ภาค ๑๔ ภาค ๑๕ ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
          พ.ศ.  ๒๕๔๘-ปัจจุบัน
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ ๙ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นกรรมการและเลขานุการองค์การปกครอง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นเลขานุการวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานคณะกรรมการบริหารฌาปนสถาน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานปกครองสามเณรวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส เป็นประธานอบรมพระนวกะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน หลักสูตร “ประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑- ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๙–ปัจจุบัน) ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ณ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๓
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ ๓ วัดประยุร-วงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานคณะกรรมการยกร่างและปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารงานคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          พ.ศ. ๒๕๕๔–ปัจจุบัน
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นเจ้าคณะผู้ปกครองคณะ ๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นกรรมการฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

          พ.ศ. ๒๕๕๖
          ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการจัดอบรม “หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพและเลขานุการ” ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

๘. งานด้านการศึกษา
          พ.ศ. ๒๕๒๒   
          เป็นครูสอนโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

          พ.ศ. ๒๕๒๔-ปัจจุบัน
          - เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - เป็นครูสอนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          พ.ศ. ๒๕๒๕-ปัจจุบัน
          เป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมสนามหลวง

          พ.ศ. ๒๕๒๖
          - เป็นรองเลขานุการ สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานกรรมการยกร่างระเบียบ ว่าด้วยการศึกษาพระปริยัติธรรมของสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          พ.ศ. ๒๕๒๗-๒๕๒๘
          - เป็นเลขานุการ สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส  เป็นประธานกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขระเบียบการสมัครเข้าเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
       
          พ.ศ. ๒๕๒๗–๒๕๒๙
          - เป็นประธานกรรมการดำเนินงานจัดอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการจัดสอบธรรมสนามหลวงสนามสอบสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          พ.ศ. ๒๕๓๓–๒๕๓๔
          เป็นประธานชมรมพระนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย

          พ.ศ. ๒๕๓๕–๒๕๓๘
          เป็นประธานที่ปรึกษาชมรมพระนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยมัทราส ประเทศอินเดีย

          พ.ศ. ๒๕๓๙–๒๕๔๗
          - เป็นกรรมการบริหารองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - เป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการจัดสอบธรรมสนามหลวง สนามสอบสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          พ.ศ. ๒๕๔๑–ปัจจุบัน
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการออกข้อสอบธรรม ชั้นนวกภูมิ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการ จัดตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒

          พ.ศ. ๒๕๔๒–ปัจจุบัน           
          - เป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการอำนวยการ และเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒  ปีที่ ๑-๑๕ (พ.ศ. ๒๕๔๒ – ๒๕๕๖) ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
          - เป็นกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการจัดสอบบาลีสนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ.๓ สนามสอบสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบพระปริยัติธรรมแผนกธรรมประจำสนามสอบภาค ๒ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำสนามสอบภาค ๒ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี

          พ.ศ. ๒๕๔๕-ปัจจุบัน
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส เป็นประธานพระวิทยากรอบรมธรรมศึกษา ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย โรงเรียนสีตบุตรบำรุง โรงเรียนนนทรีวิทยา โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.) โรงเรียนวัดประยุรวงศ์ (กทม.) โรงเรียนวัดดาวคะนอง โรงเรียนจิรดา โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง โรงเรียนพรตพิทยพยัต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ฯลฯ
          - ได้รับมอบหมายเจ้าอาวาส เป็นประธานคณะกรรมการจัดทำคู่มือหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท ชั้นเอก ตามหลักสูตรแม่กองธรรมสนามหลวง เพื่อใช้เป็นคู่มือสอบธรรมศึกษาของนักเรียนที่สมัครสอบในนามสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          พ.ศ. ๒๕๔๘–ปัจจุบัน
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานบริหารองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นอาจารย์ใหญ่ สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดสอบธรรม สนามหลวง สนามสอบสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานกรรมการอำนวยการจัดสอบประโยคบาลี สนามหลวง ชั้นประโยค ป.ธ ๓ สนามสอบสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานคณะกรรมการการศึกษาแนวทางการ ปรับปรุงการศึกษาของสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.) เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 
๙. งานด้านการเผยแผ่
          พ.ศ. ๒๕๒๕–๒๕๒๙
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นคณะกรรมการองค์เผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร               
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส เป็นกรรมการจัดอบรมศิษย์วัด เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ในเทศกาลเข้าพรรษา
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส เป็นผู้แสดงธรรมแก่ประชาชนที่มาทำบุญในพระอารามประจำวันธรรมสวนะ และบรรยายธรรมแก่นักเรียนที่ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยหมุนเวียนกันไปตามวาระ

          พ.ศ. ๒๕๓๙–ปัจจุบัน
          ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาส เป็นพระวิทยากรแนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับ ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนธรรม ภายในวัดต่อหน่วยงานข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไป ที่มาทัศนศึกษา ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

          พ.ศ. ๒๕๔๐    
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๕ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้สำเร็จการอบรมจำนวน  ๒๒๗  รูป
          - เป็นวิทยากรบรรยายวิชาการเทศนา แก่พระภิกษุสามเณรผู้เข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรวิชาการเทศนา” รุ่นที่ ๕–๒๐ (พ.ศ.๒๕๔๐-ปัจจุบัน) องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรววิหาร ทุกวันธัมมัสสวนะ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  

          พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๖ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน ๓๑๘ รูป

          พ.ศ. ๒๕๔๒   
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๗ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน ๓๓๔ รูป
          - สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร “นักเผยแผ่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง” รุ่นที่ ๑ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณ และบันทึกรายงานการประชุม” แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการและเลขานุการผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหลักสูตรต่าง ๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑ ภาค ๒ ภาค ๑๔ และภาค ๑๕
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ระเบียบงานสารบรรณ และบันทึกรายงานการประชุม” แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตั้งแต่รุ่นที่ ๔–๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๖) 

          พ.ศ. ๒๕๔๓
          ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๘  องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน ๓๖๒ รูป

          พ.ศ. ๒๕๔๔   
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๙ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน ๔๓๐ รูป

          พ.ศ. ๒๕๔๕   
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๐ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน ๔๕๐ รูป
          - เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ตามมติมหาเถรสมาคม จำนวน ๑๒๐ รูป ระหว่างวันที่ ๑๗-๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
          - เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการอบรมหลักสูตรพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๑–๒ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง หนใต้ หนเหนือ และหนตะวันออก รุ่นละ ๑๐๐ รูป รวม ๒๐๐ รูป ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวางแผนและประเมินผล” โครงการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ หนกลาง ณ วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และหลักสูตรพระนักเผยแผ่ รุ่นที่ ๔๕-๔๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง หนเหนือ หนตะวันออก และหนใต้ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          พ.ศ. ๒๕๔๖    
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๑ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๖๗ รูป
          - เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการอบรมหลักสูตรพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๓–๔ ประจำปี ๒๕๔๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง และหนตะวันออก รุ่นละ ๑๐๐ รูป รวม ๒๐๐ รูป ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวางแผนและประเมินผล” โครงการอบรมหลักสูตรพระนักเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๔๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง และหนตะวันออก ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
          พ.ศ. ๒๕๔๗   
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๒ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๑๑ รูป
          - เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการอบรมหลักสูตรพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๕–๖–๗ ประจำปี ๒๕๔๗ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง และหนตะวันออก และหนใต้ และคณะสงฆ์ธรรมยุติ รุ่นละ ๑๐๐ รูป รวม ๓๐๐ รูป ณ  ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การวางแผนและประเมินผล” โครงการอบรมหลักสูตรพระนักเผยแผ่ ประจำปี ๒๕๔๗ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง หนตะวันออก หนใต้ และคณะสงฆ์ธรรมยุต ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทเทศนา” โครงการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก  ณ วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์

          พ.ศ. ๒๕๔๘  
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๓ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๓๕๗ รูป
          - เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน จัดโครงการอบรมหลักสูตรพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๘–๙ ประจำปี ๒๕๔๘ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง และหนตะวันออก รุ่นละ ๑๐๐ รูป รวม ๒๐๐ รูป ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทเทศนา” โครงการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก  ณ วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์

          พ.ศ. ๒๕๔๙ 
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๔ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๒๑ รูป
          - ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการจัดงานเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ท้องสนามหลวง
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัมมนาพระนักเทศน์/นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา/พระสอนศีลธรรม ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหา กรุงเทพมหานคร
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทเทศนา” โครงการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก  ณ วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการทำงานเป็นทีม” โครงการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตในประเทศ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานคณะสงฆ์” ในการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามมติมหาเถรสมาคม

          พ.ศ. ๒๕๕๐ 
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๕ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๘๕ รูป
          - ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการจัดงาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ท้องสนามหลวง
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัมมนาพระนักเทศน์/นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา/พระสอนศีลธรรม ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทเทศนา” โครงการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก  ณ วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการทำงานเป็นทีม” โครงการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตในประเทศ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานคณะสงฆ์” ในการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามมติมหาเถรสมาคม

          พ.ศ. ๒๕๕๑ 
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๖ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๙๖ รูป
          - ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการจัดงาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ท้องสนามหลวง
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ งานบำเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้าอาวาส วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ฯลฯ
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัมมนาพระนักเทศน์/นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา/พระสอนศีลธรรม  ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทเทศนา” โครงการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก  ณ วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการทำงานเป็นทีม” โครงการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตในประเทศ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานคณะสงฆ์” ในการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามมติมหาเถรสมาคม
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดทำบัญชีและทรัพย์สินของวัด” ในการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ หนกลาง ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

          พ.ศ. ๒๕๕๒
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๗ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๓๖๐ รูป
          - ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการจัดงาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ท้องสนามหลวง
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ งานบำเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้าอาวาส วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ฯลฯ
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทเทศนา” โครงการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก  ณ วัดศาลาลอย จังหวัดสุรินทร์
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการทำงานเป็นทีม” โครงการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตในประเทศ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานคณะสงฆ์” ในการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามมติมหาเถรสมาคม
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดทำบัญชีและทรัพย์สินของวัด” ในการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ หนกลาง ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร

          พ.ศ. ๒๕๕๓
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๘ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการสนับสนุนกองทุนเล่าเรียนหลวง มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน ๒๐๐ รูป
          - ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการจัดงาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ท้องสนามหลวง
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ งานบำเพ็ญกุศล วันอดีตเจ้าอาวาส วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ฯลฯ
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการทำงานเป็นทีม” โครงการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตในประเทศ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานคณะสงฆ์” ในการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามมติมหาเถรสมาคม
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดทำบัญชีและทรัพย์สินของวัด”  ในการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ หนกลาง ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

          พ.ศ. ๒๕๕๔
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๑๙ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๐๐ รูป
          - ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการจัดงาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ท้องสนามหลวง
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นประธานกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ งานบำเพ็ญกุศลวันอดีตเจ้าอาวาส วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ฯลฯ
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการทำงานเป็นทีม” โครงการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตในประเทศ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานคณะสงฆ์” ในการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามมติมหาเถรสมาคม
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดทำบัญชีและทรัพย์สินของวัด”  ในการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ หนกลาง ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

          พ.ศ. ๒๕๕๕        
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส เป็นรองประธานกรรมการองค์การเผยแผ่ และประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๐ องค์การเผยแผ่ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๒๐๐ รูป
          - ได้รับแต่งตั้งจากคณะสงฆ์ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร เป็นคณะกรรมการจัดงาน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ ท้องสนามหลวง
          - ได้รับแต่งตั้งจากเจ้าอาวาส  เป็นประธานกรรมการจัดงานเทศน์มหาชาติ งานบำเพ็ญกุศล วันอดีตเจ้าอาวาส วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ฯลฯ
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “เทคนิคการทำงานเป็นทีม” โครงการอบรมหลักสูตรพระธรรมทูตในประเทศ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การบริหารงานคณะสงฆ์” ในการประชุมพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ตามมติมหาเถรสมาคม
          - เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การจัดทำบัญชีและทรัพย์สินของวัด” ในการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ หนกลาง ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 
 ๑๐.งานคณะสงฆ์ในเขตปกครอง ภาค ๒ ที่ได้รับมอบหมาย
          ก. งานประชุม
          พ.ศ. ๒๕๔๑-ปัจจุบัน
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นผู้เตรียมการและประสานงานในการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการ ตามมติมหาเถรสมาคม
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นผู้ประสานงานในการจัดการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ครั้งที่ ๑ (ในแต่ละปี) รวมกันทั้ง ๓ จังหวัด ตามนโยบายและมติของคณะสงฆ์ภาค ๒ และตามมติมหาเถรสมาคม
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นผู้ประสานงานในการจัดการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล และเลขานุการ ในเขตปกคองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี  ตามมติมหาเถรสมาคม
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นผู้เตรียมการและประสานงานในการจัดการจัดประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี ตามมติมหาเถรสมาคม
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นผู้เตรียมการและประสานงานในการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจชุดต่าง ๆ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒

          ข. งานการศึกษาอบรม
          พ.ศ. ๒๕๔๑-ปัจจุบัน
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการออกข้อสอบ นวกภูมิในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ประกอบด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานดำเนินการจัดตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงชั้นตรี ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานดำเนินการจัดสอบวัดความรู้นักเรียนบาลีชั้นประโยค ๑-๒ ก่อนเข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบ ของคณะสงฆ์ภาค ๒
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานดำเนินงานรับผิดชอบและประสานงานในการจัดอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒  ปีที่ ๑-๑๕ (พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๕๖) มีผู้เข้าอบรมปีละ ๗๕๐-๙๐๐ รูป ณ วัดต้นสน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ พระเลขานุการเจ้าคณะพระสังฆาธิการ” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙–๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๒ จำนวน ๑๐๐ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ณ วัดต้นสน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพ พระเลขานุการเจ้าคณะพระสังฆาธิการ” รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่วันที่ ๒๙ สิงหาคม–กันยายน ๒๕๔๒ จำนวน ๒๒๓ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ณ วัดต้นสน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรคณะสงฆ์ภาค ๒” รุ่นที่ ๑ จำนวน ๕๐ รูป ระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม–๑๖ กันยายน ๒๕๔๔ ณ วัดชัยมงคล  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมพระนักเทศน์ จำนวน ๑๒๐ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์ หนกลาง ระหว่างวันที่ ๑๗–๓๑ มีนาคม ๒๕๔๕ ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมหลักสูตร “พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา”  ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง หนใต้ หนเหนือ และหนตะวันออก จำนวน รุ่นละ ๑๐๐ รูป รวม ๒๐๐ รูป ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๕ และวันที่ ๑๘ มิถุนายน–๓ กรกฎาคม ๒๕๔๕ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตวัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมหลักสูตร “พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา”  ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ถึง ๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๖ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          - ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะภาค ๒ เป็นประธานกรรมการดำเนินงานจัดโครงการอบรมหลักสูตร “พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา” ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง หนใต้ และหนตะวันออก และคณะสงฆ์ธรรมยุตจำนวน รุ่นละ ๑๐๐ รูป รวม ๓๐๐ รูป ระหว่างวันที่ ๕ มิถุนายน ถึง ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต วัดกษัตราธิราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          - เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ในการจัดฝึกซ้อมอบรมเจ้าอาวาสใหม่ ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองหนกลาง จัดอบรม ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          - เป็นคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ ในการจัดฝึกซ้อมอบรมพระอุปัชฌาย์ของคณะสงฆ์ส่วนกลาง จัดอบรม ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          - เป็นผู้ประสานงานและเป็นวิทยากร ในการจัดอบรมหลักสูตรวิชาเลขานุการของคณะสงฆ์จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนครปฐม
          - เป็นผู้ประสานงานและเป็นวิทยากรในการจัดอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ประจำจังหวัดของคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดอ่างทอง, จังหวัดสระบุรี, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี, จังหวัดนครปฐม, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดราชบุรี, จังหวัดสมุทรสงคราม ฯลฯ
          - เป็นผู้ประสานงานและเป็นวิทยากรในการจัดอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ส่วนกลาง ณ ศูนย์วัดราชโอรสาราม กรุงเทพมหานคร
          - เป็นผู้ประสานงานและเป็นวิทยากรในการจัดอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ หนตะวันออก ณ วัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
          - เป็นผู้ประสานงานและเป็นวิทยากรในการจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์ภาค ๑ จัดอบรม ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
          - เป็นประธานดำเนินงานและกำกับดูแลโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) ทั่วประเทศ และหลักสูตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.)
          - เป็นประธานดำเนินงานและกำกับดูแลโครงการพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาทั่วประเทศ
          - เป็นกรรมการและเลขานุการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง

          ค. งานตรวจการคณะสงฆ์
          ...


© สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกข้อมูล
          ขอสงวนสิทธิ์ทุกข้อความ ห้ามทำการคัดลอก แจกจ่าย ดัดแปลง แอบอ้าง เผยแพร่ตามสื่ออื่นๆ รวมทั้งการใช้เนื้อหาเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยเด็ดขาด หรือกระทำการอื่นใดที่เข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายอักษร มิฉะนั้นจะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์และจะดำเนินคดีตามกฎหมาย อ้างอิง* [พรบ.๒๕๕๐ มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๙ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๔]
 


 
 
 
 
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 63 คน
วันนี้ 315 คน
เมื่อวานนี้ 441 คน
เดือนนี้ 11,304 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,163 คน
ทั้งหมด 1,795,755 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob