แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำค้น
แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ชาวฮ่องกง ถวายภัตตาหารเพลและผ้าอาบน้ำฝน
พระราชธรรมวาที ประธานสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รับสายศรัทธา ฉันภัตตาหารเพล และรับผ้าอาบน้ำฝน ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1451) 30/7/2558
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ ต้อนรับคณะครู/นักเรียน ที่เวียนเทียน,ถวายผ้าอาบน้ำฝน 'วันอาสาฬหบูชา'
ณ พระวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1942) 29/7/2558
สำนักเรียนวัดประยูรฯ รับโล่ประกาศเกียรติคุณธรรมศึกษาดีเด่น
จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา กทม. (เปิดอ่าน2290) 28/7/2558
เชิญพุทธศาสนิกชน เพิ่มปัญญา เสริมบารมี ทำความดีใน'วันอาสาฬหบูชา'
ด้วยการถวายเทียนพรรษา/หลอดไฟฟ้า, ฟังเทศน์ฟังธรรม, เวียนเทียน ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1674) 23/7/2558
พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอัตตทันตกถา ว่าด้วยเรื่อง'การฝึกฝนอบรมตนเอง'
ให้แก่ข้าราชการเทศกิจ อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน นักเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.) สาธุชนเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาพระวิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2283) 15/7/2558
พระพรหมบัณฑิต เปิดปฐมนิเทศหลักสูตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑๑
ของภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ณ วัดกษัตราธิราช อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1901) 6/7/2558
ยายวัย ๗๐ ปี...! นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร กล่าวว่า'พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการศึกษา มีไตรสิกขาคือ ศีล สมาธิ ปัญญา'คลิกอ่านข่าวคมชัดลึก (เปิดอ่าน2089) 2/7/2558
พระพรหมบัณฑิต นำพระสงฆ์วัดประยูรฯ ปฏิบัติกิจของสงฆ์ลงฟังปาติโมกข์
วันพระปาติโมกข์ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวริหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2142) 30/6/2558
พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม (น.ธ.เอก,ป.ธ.๕, ศศ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง สีลกถา ว่า 'ด้วยเรื่องการรักษาศีล'ให้แก่ข้าราชการเทศกิจ อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน สาธุชนเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาพระวิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3674) 23/6/2558
หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๕๘
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ประจำศูนย์ห้องเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1524) 21/6/2558
เปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๕๘
เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ สนองงานการเผยแผ่ให้มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน3183) 20/6/2558
พระราชธรรมวาที แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องทักขิณานุปทานกถา ว่าด้วยการบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่ท่านผู้วายชนม์
เนื่องในการบำเพ็ญกุศลศพเจ้ากีรณา (ณ ลำพูน) บุญพิทักษ์ ณ ศาลาบำเพ็ญกุศล ศาลา ๑ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน5596) 16/6/2558
พระวัดประยูรฯ ปฏิบัติกิจของสงฆ์ คือการลงฟังสวดพระปาติโมกข์
พระราชปริยัติดิลก เป็นประธานนำพระภิกษุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร จำนวน ๓๙ รูป ทำวัตรสวดมนต์เย็น และฟังสวดพระปาติโมกข์ ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาสวริหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน8149) 15/6/2558
พระราชปฏิภาณมุนี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องจิตตทันตกถา ว่าด้วยเรื่องการฝึกจิต
คุณศุภพงษ์ กฤษณพันธ์ ผู้ตรวจราชการระดับสูง ให้เกียรติเป็นประธาน/จุดเทียนส่องธรรม ณ ศาลาพระวิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร [๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘] (เปิดอ่าน3828) 15/6/2558
พระราชปฏิภาณมุนี นำพุทธศาสนิกชนตักบาตรพระสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พุทธศานิกชนโรงแรมตะวันนา ชุมชนวัดประยุรวงศ์ฯ ทำบุญตักบาตรประจำวันอาทิตย์ที่ ๒ ของทุกๆ เดือน ณ ลานด้านหน้าพระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร [๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘] (เปิดอ่าน2745) 14/6/2558
เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนวันทา"วันอัฐมีบูชา" ๒๕๕๘ ที่วัดประยูรฯ
พระราชปริยัติดิลก เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนสดับพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ และนำเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันอัฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ" ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา (เปิดอ่าน4312) 9/6/2558
พระราชธรรมวาที แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องนัตถิกถา ว่าด้วยความไม่มี (วันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๗ [วันอัฐมีบูชา])
คุณศุภพงษ์ กฤษณพันธ์ ผู้ตรวจราชการระดับสูง ให้เกียรติเป็นประธาน/จุดเทียนส่องธรรม ณ ศาลาพระวิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน4352) 9/6/2558
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ นำครู/นักเรียนพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์ ฮินดู เวียนเทียนวันวิสาขบูชา ๒๕๕๘
เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ/รอบบริเวณภายในพระบรมธาตุมหาเจดีย์ เนื่องในกิจกรรมวันสำคัญ'วันวิสาขบูชา ๒๕๕๘' ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1655) 29/5/2558
พระครูวิจิตรมงคลธรรม ให้ข้อคิดแนวธรรมแก่นักเรียนศึกษานารี
เนื่องในกิจกรรมวันสำคัญ'วันวิสาขบูชา ๒๕๕๘' ณ อาคารชั้นเรียน โรงเรียนศึกษานารี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2322) 29/5/2558
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ บรรยายพิเศษแก่นักเรียนศึกษานารี 'วันวิสาขบูชา ๒๕๕๘'
ณ โรงเรียนศึกษานารี เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1801) 29/5/2558
สามเณรธรรมาสน์ทอง ปีที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
ได้รับการถวายความรู้พิเศษ โดยพระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2217) 27/5/2558
โครงการการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ'นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา'
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เปิดอ่าน3284) 27/5/2558
พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ (วัลลพ โกวิโล ป.ธ.๘, อ.ม.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง กุสลกถา ว่า 'ด้วยเรื่องของความฉลาดบริหารชีวิตให้เป็นสุข'ให้แก่ข้าราชการเทศกิจ อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน สาธุชนเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาพระวิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน4446) 25/5/2558
อายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดพระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม (ป.ธ.๕, พธ.บ., ศศ.ม.)
ขอนิมนต์/เรียนเชิญ พระมหาเถรานุเถระ/พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ได้มุทิตาสักการะในวันและเวลาดังกล่าว ณ คณะ ๑๐ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2297) 24/5/2558
อายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดพระครูโสภณปริยัตยานุกิจ (อาทิตย์ อตฺถเวที ป.ธ.๓,พธ.ม.)
ขอนิมนต์/เรียนเชิญ พระมหาเถรานุเถระ/พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์ ได้มุทิตาสักการะในวันและเวลาดังกล่าว ณ คณะ ๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2880) 19/5/2558
รายนามผู้มีเกียรติมอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
ท่านผู้มีเกียรติได้กรุณามอบพวงหรีดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ (เปิดอ่าน4524) 17/5/2558
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ ๑๗ พค.๒๕๕๘
ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๗.๐๐ น. [บอกสถานที่จอดรถผู้มาร่วมงาน] (เปิดอ่าน4456) 15/5/2558
มจร ชักซ้อมใหญ่การเข้ารับปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ๒๕๕๘
โดยพระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี, ดร.) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวันที่ ๒ จะเข้ารับ ๙-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1751) 8/5/2558
พระสงฆ์และฆราวาส จำนวนกว่า ๕,๕๐๐ รูป/คน รับปริญญาที่มหาจุฬาฯ
ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1805) 8/5/2558
ประกาศผลสอบ ป.ทศ. รุ่นที่ ๓
ประกาศผลสอบ ป.ทศ. รุ่นที่ ๓ ตามที่ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ได้ดำเนินการประกาศผลสอบเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ ท่านที่ติดสำรอง ให้ติดต่อประสานงานที่พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ โดยด่วน (เปิดอ่าน1722) 6/5/2558
พระพรหมบัณฑิต จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร อุทิศแก่คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร (๗ วัน) อุทิศเป็นกุศลแก่ คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร จำนวน ๘๙ รูป (เปิดอ่าน4030) 5/5/2558
งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
กำหนดสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ ๒๙ เมษายน ถึง ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศาลารักสัจจะ (ศาลา ๑) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน6495) 30/4/2558
พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส ป.ธ. ๙ ผจล.รูปใหม่(ฝ่ายศาสนศึกษา)
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คณะอุบาสก-อุบาสิกา ชมรมผู้ปกครองนักเรียน ศิษยานุศิษย์ และสาธุชน ขอแสดงความยินดีในวาระนี้ ซึ่งจะได้เป็นกำลังของพระพุทธศาสนา (เปิดอ่าน3084) 22/4/2558
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1420) 21/4/2558
พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๔ ของคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๒ ณ วัดมเหยงค์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2090) 16/4/2558
พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร/ลาสิกขา และให้โอวาทแก่สามเณรและบัณฑิตน้อย ในโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (เปิดอ่าน1778) 16/4/2558
สนุกสนานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณี ปี ๒๕๕๘ หลายคนได้ใช้ช่วงวันหยุดยาวประจำปีไปกับการเที่ยวสนุกสนาน รื่นเริง บันเทิง ให้สุขกาย สบายใจ ไปกับเทศกาลวันสงกรานต์ (เปิดอ่าน5975) 14/4/2558
เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จัดงานบุญประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ (เปิดอ่าน5480) 12/4/2558
พระมหาสุรพงษ์ เตชพโล คณะ ๑๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องกตัญญุตากถา ว่าด้วยเรื่องแห่งความกตัญญู ในวันธัมมัสวนะ (วันพระ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๕) แก่อุบาสกอุบาสิกา สาธุชนผู้สนใจฟังเทศน์ฟังธรรม ณ ศาลาพระวิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2500) 12/4/2558
พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานมหายานศึกษา โดยมี H.E.Wang Zuoan รัฐมนตรีกิจการศาสนา ประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าร่วมพิธี ณ มจร.วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1461) 8/4/2558
ขอเชิญร่วมงานทำบุญสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘
สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย เทศกาลวิถีน้ำ วิถีไทย ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน6262) 3/4/2558
พระครูอุดมธรรมวาที (สำราญ วางทุกข์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์พุทธบุตร ต. บางพลี อ.บางไทร จ. พระนครศรีอยุธยา
บรรยายธรรมเรื่อง "ความรู้ คู่คุณธรรม" แก่สามเณรภาคฤดูร้อน ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา (เปิดอ่าน4067) 2/4/2558
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นประธาน[ฝ่ายบรรพชิต]เปิด/ให้โอวาทในพิธีขลิบผม/ปลงผมผู้สมัครบวช[ฝ่ายฆราวาส]ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ณัฏฐ์พัชร์ ผดุงจันทน์ ผกก.สน.บุปผาราม เป็นประธานในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน3449) 21/3/2558
พระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพนางเกยุร ไทยประสิทธิ์ มารดาของนางณัฐนาถ ศรีเลิศ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลศาลา ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน2086) 13/3/2558
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารและผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ฟังสวดพระอภิธรรมศพนางเกยุร ไทยประสิทธิ์ มารดาของนางณัฐนาถ ศรีเลิศ (เปิดอ่าน2474) 13/3/2558
รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา(ปท.ศ)รุ่นที่ ๓
ติดต่อสำนักงานองค์การเผยแผ่ โทร.๐๒-๔๖๕–๕๕๙๒ โทรสาร ๐๒-๔๖๖–๙๔๙๘ Email: arthit.son@hotmail.com (เปิดอ่าน2950) 13/3/2558
พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจ ๔ ภาค รุ่นที่ ๖๐ ประจำภาคกลางและภาคใต้ ณ อาคาร มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1831) 11/3/2558
ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๕-๑๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ (เปิดอ่าน7942) 9/3/2558
อายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดพระครูพิพิธธรรมภาณ (สมมิตร อาจารสิริ)
เจ้าคณะ ๔ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3745) 7/3/2558
เชิญร่วมเททองหล่อพระ'อาจริยบูชาอายุวัฒนมงคล๖๐ปีพระพรหมบัณฑิต'
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลดงพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน5056) 5/3/2558
อายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณพระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,ประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน3187) 1/3/2558
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส) รุ่นที่ ๑๐, นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ) รุ่นที่ ๓ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2071) 27/2/2558
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันมาฆบูชา" วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วันพุธ ที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3032) 23/2/2558
พระนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนาปฏิบัติธรรม ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2956) 22/2/2558
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๘
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน5282) 9/2/2558
ประชุมจัดงานวิสาขบูชาโลกในปี ๒๕๕๘
ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นี้ (เปิดอ่าน2035) 29/1/2558
ทำความสะอาด "อาคารเรียนโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา" วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โดยกลุ่ม:จิตอาสาพาเข้าวัด ในโครงการฉลาดทำบุญ (เปิดอ่าน1781) 17/1/2558
เบนซ์อมรรัชดา ต้อนรับปี ๒๕๕๘ จัดกิจกรรมธรรมะวาไรตี้ ครั้งที่ ๙๐
เวลา ๑๖.๐๐ น.-๑๘.๐๐ น."พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร." เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการมหาเถรสมาคม บรรยายธรรมพร้อมให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตสำหรับผู้สนใจฟัง (เปิดอ่าน2170) 17/1/2558
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
เดินตรวจดูงานสมโภช ๑๘๗ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พร้อมพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน2461) 13/1/2558
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มอบโล่รางวัลชนะการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งส่งเสริมศีลธรรม"ระดับประถมศึกษา" ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "งานมอบประกาศนียบัตรศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์" วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘ เวลา ๒๒.๐๐ น. (เปิดอ่าน1444) 13/1/2558
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
มอบประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา แก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน1917) 11/1/2558
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
มอบโล่รางวัล และทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่ชนะประกวดการแข่งขันตอบปัญหาธรรม, การประกวดบรรยายธรรม, สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง คณะครู ผู้ทำคุณประโยชน์ งานวันมอบประกาศนียบัตร ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน2457) 11/1/2558
เริ่มแล้ว...! งานมอบประกาศนียบัตร ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครั้งที่ ๒๑ ปี ๒๕๕๘
โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1795) 10/1/2558
ปั่นจักรยานชมพระเจดีย์ที่วัดประยุรวงศาวาส ร่วมฉลองงานวัดครบ ๑๘๗ ปี ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๕๘
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน5471) 8/1/2558
งานมอบประกาศนียบัตรศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครั้งที่ ๒๑
ขอเชิญโรงเรียน/สถานศึกษา/ศูนย์ศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานต่าง ๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหาธรรม, การประกวดบรรยายธรรม, สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ, การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ได้ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2216) 7/1/2558
ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวงธรรมศีกษาชั้นตรี ภาค ๒ (อย่างไม่เป็นทางการ)
(๑.จังหวัดสระบุรี ๒.จังหวัดอ่างทอง ๓.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) (เปิดอ่าน2875) 12/12/2557
ขอเชิญร่วมงานลอยประทีปเทียนหอม ๒๕๕๗
ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มีมหรสพทุกคืน (เปิดอ่าน1852) 29/10/2557
ขอเชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติประยุกต์ประจำปี ๒๕๕๗
ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน2528) 11/10/2557
สอบวัดความรู้พุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาส วันอาทิตย์ ที่๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๗
ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้กำหนดจัดสอบวัดความรู้วิชาที่ได้ศึกษามาตลอดปีการศึกษา ประกอบด้วย ศาสนพิธี วัฒนธรรม หลักการดำเนินชีวิต พุทธประวัติและวิชาคณิตศาสตร์ อังกฤษ จึงแจ้งให้นักเรียน พุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้ทราบ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗ (เปิดอ่าน6076) 5/10/2557
ขอเชิญร่วมงานอายุวัฒนมงคลพระพรหมบัณฑิต
ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (เปิดอ่าน2883) 15/9/2557
เริ่มแล้ว...! ลอยกระทงที่วัดประยูรฯ ๒๕๕๗
จัดงานลอยกระทงที่วัดประยุรวงศาวาส เชิงสะพานพุทธฯ ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1542) 10/9/2557
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญบุญถวายข้าวสารอาหารแห้ง
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วันอาทิตย์ที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙) (เปิดอ่าน1537) 20/8/2557
อึ้ง...! เด็กป.๓ พม่าชนะเลิศคัดลายมือวันภาษาไทย
อึ้ง!เด็ก ป.๓ พม่าชนะเลิศคัดลายมือ รับโล่รางวัล สพฐ.เนื่องในวันภาษาไทย (เปิดอ่าน1718) 30/7/2557
เปิดรับสมัครพระนักเทศน์ รุ่นที่ 22
​สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน Email: arthit.son@hotmail.com (เปิดอ่าน4896) 1/7/2557
พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐ นักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๐ (เปิดอ่าน2440) 3/6/2557
ประกาศผลสอบคัดเลือกเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒
ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศูนย์เรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2024) 6/5/2557
วันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 12
มูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ จัดงาน "วันจำนงค์ ทองประเสริฐ ครั้งที่ 12" พิธีเปิดห้องสมุดศาสตราจารย์พิเศษจำนงค์ ทองประเสริฐ, มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น 14 ท่าน โดยมีพระธรรมสุธี ดร. นายกสภามหาวิทยาลัย มจร. ประธานเปิดห้องสมุด, พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. อธิการบดี มจร. ประธานมอบรางวัล 8 โมง-บ่ายโมง ศุกร์ 2 พฤษภาคม 57 ณ มจร.วังน้อย อยุธยา มจร.นิวส์ขอขอบคุณ อาจารย์จำนงค์ที่ได้บริจาคหนังสือส่วนตัวจำนวนร่วมหมื่นเล่มจากบ้านพักเข้าห้องสมุดในครั้งนี้ / Mcu Hotnews มจร.นิวส์ (เปิดอ่าน1874) 4/5/2557
ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2557
สรงน้ำพระ ทำบุญ (เปิดอ่าน1851) 20/4/2557
Sangha Dana Ceremony By Kabusan Ji(Ven.KaKuhan Enami)
Osaka, Japan. at Wat Prayurawonsawas, Thonburi, Bangkok Thailand 17 April 2557/2014 (เปิดอ่าน1803) 17/4/2557
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ป.ทศ.) รุ่นที่ 2
ภาควิชาปริยัติธรรมและจริยศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1963) 11/3/2557
ประกาศผลสอบธรรมศึกษาตรี ภาค ๒
บัดนี้ ภาค ๒ ได้ดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวงในส่วนแผนกธรรมศึกษาชั้นตรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เปิดอ่าน14873) 6/1/2557
งานสมโภชพระอาราม 186 ปี วัดประยุรวงศาวาส
วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน2803) 3/1/2557
ขอเชิญร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ลอยประทีปเทียนหอมวัดประยูรฯ
ทำบุญเทศกาลวันเพ็ญเดือน ๑๒ ประเพณีลอยประทีปกระทงเทียนหอมบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อธำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม (เปิดอ่าน4566) 13/11/2556
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ ลานหน้าพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. (เปิดอ่าน4747) 17/10/2556
ขอนิมนต์/เรียนเชิญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
ขอนิมนต์/เรียนเชิญบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) (เปิดอ่าน2043) 3/10/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๖๑
โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพ ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน1951) 2/10/2556
พระราชปฏิภาณมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
- ประธานองค์การเผยแผ่ - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2406) 2/10/2556
เทศน์มหาชาติ วัดประยูรฯ เพิ่มพูนอานิสงส์
มหาชาติ แปลว่า ชาติที่ยิ่งใหญ่, การเกิดครั้งยิ่งใหญ่ หมายถึงการเกิดของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นการเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีครั้งสุดท้ายก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในชาติต่อมา (เปิดอ่าน12061) 2/10/2556
วันสารทไทย อุทิศบุญให้ญาติผู้ล่วงลับ ปี ๒๕๕๖
"วันสารทไทย" วัดประยุรวงวศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน9759) 23/9/2556
มณเฑียรธรรม ครั้งที่ ๖๓
ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๓๐ น. (เปิดอ่าน1983) 18/9/2556
'มจร' จัดแห่ช้างฉลอง ๑๐๐ พระชันษา'สังฆราช'
'มจร'จัดใหญ่แห่ช้างเปิดประกวดครูสอนศีลธรรมพร้อมเทศน์มหาชาติประยุกต์ ฉลอง ๑๐๐ พระชันษาสมเด็จพระสังฆราช (เปิดอ่าน2403) 17/9/2556
ทั้งหมด 756 รายการ 7 / 8
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 55 คน
วันนี้ 150 คน
เมื่อวานนี้ 960 คน
เดือนนี้ 3,541 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,398,150 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob