แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-08-26-SpkSDAvenue2563-08-26-พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
การอบรมและจัดสอบ 'เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖
โครงการอบรมและจัดสอบ "เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖" งานแถลงข่าว "River Festival 2020 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย" ปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน129) 20/9/2563
วันสารทไทย วัดประยูรฯ จัดพิธีทำบุญเทศกาลเดือนสิบ ปี ๒๕๖๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจัดพิธีทำบุญในเทศกาลเดือนสิบ หรือวันสารทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พระสงฆ์ได้สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ (เปิดอ่าน270) 17/9/2563
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ แสดงพระธรรมเทศนา 'สัปปุริสธรรมกถา'
การฟังพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ฟัง (เปิดอ่าน214) 17/9/2563
พระเทพปฏิภาณกวี แสดงพระธรรมเทศนา 'เทศกาลพรรษาเป็นเวลางดเว้นบาป'
การแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน717) 13/7/2563
โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
โครงการเข้าวัดยามเป็น บำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรภัตตาหาร (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม'๖๓ (เปิดอ่าน785) 12/7/2563
พิธีเวียนเทียนในวันอาสาฬหบูชา วัดประยูรฯ ปีที่มี COVID-19
วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๓ เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งที่จดจารจารึกไว้อีก ๑๐๐ ปีข้างหน้าจะมีผู้ศึกษาค้นพบข้อมูลอันเป็นข่าวสารนี้ (เปิดอ่าน850) 6/7/2563
อุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่วัดประยูรฯ
เครื่องอุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการป้องกันจากการแพร่กระจายของเชื้อโรค (เปิดอ่าน1462) 18/6/2563
โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
โครงการเข้าวัดยามเป็น ได้ถวายภัตตาหารเพล (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ แก่พระสงฆ์/สามเณรวัดประยูรฯเดือนมิถุนายน'๖๓ (เปิดอ่าน817) 15/6/2563
ผู้ว่าฯกทม.เป็นประธานนำผู้เข้าร่วมงานปลูกต้นไม้ที่สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา
“หนึ่งกระถาง หนึ่งแรงใจ เพื่อพระปกเกล้าสกายปาร์คของทุกคน” ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ “สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” (เปิดอ่าน2149) 11/6/2563
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ ขออนุโมทนาบุญแก่คุณนพเดช คุณปูรณี กรรณสูต
ตู้แบ่งปันสุข เพื่อแบ่งปันสุข ประจำจุด ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน846) 7/6/2563
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่โรงพยาบาลสงฆ์
โรงพยาบาลสงฆ์ได้ถวายเครื่องวัดความดัน แก่พระภิกษุ-สามเณร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2085) 2/6/2563
มส.ขอความร่วมมือพระบิณฑบาตช่วงโควิดระบาดงดให้พร
ขอความร่วมมือการออกบิณฑบาตของพระสงฆ์ในช่วงการระบาดของโรคโคงิด-19 งดให้พรพุทธศาสนิกชนภายหลังที่พุทธศาสนิกชนใส่บาตรเสร็จแล้ว (เปิดอ่าน1317) 15/5/2563
พระเทพปวรเมธี ประธานประชุมออนไลน์ คกก.พระสอนศีลธรรม
การประชุมคณะกรรมการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (เปิดอ่าน541) 8/5/2563
พระเทพปวรเมธี ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชา"วิสาขบูชารำลึก"ปี๖๓
วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก และเป็นวันต้นไม้แห่งชาติ (ปลูกต้นแก้วเจ้าจอม ไม้มงคล) ที่ มจร อยุธยา (เปิดอ่าน556) 6/5/2563
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่ ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน
อนุโมทนาบุญแก่ ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน ได้จัดภัตตาหารเพล MK (กล่อง) อย่างสัปปายะ ถวายพระภิกษุ-สามเณรภายในวัดประยูรฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เปิดอ่าน774) 2/5/2563
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่บริษัท GULF
อนุโมทนาบุญแก่บริษัท GULF ได้จัดภัตตาหารเพลแพ็คกล่องอย่างสัปปายะ ถวายพระภิกษุ-สามเณรภายในวัดประยูรฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เปิดอ่าน615) 25/4/2563
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี
อนุโมทนาบุญแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี และศิษย์ชาวจีน-ฮ่องกง ได้จัดภัตตาหารเพลพิซซาอย่างสัปปายะ ถวายพระภิกษุ-สามเณรภายในวัดประยูรฯ ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เปิดอ่าน930) 24/4/2563
ส่องกล้องมองผ่านเลนส์ถึงการเรียนการศึกษาภาษาบาลี วัดประยูรฯ
ในช่วงการสอบบาลีก็ได้จัดให้มีการเรียนการสอนอย่างเข้มข้นโดยพระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี (ป.ธ.๙) เป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ให้ จนกว่าจะมีการสอบบาลีในวันที่ ๗-๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน635) 22/4/2563
รวมธรรม คำกวี พระเทพปฏิภาณกวี วัดประยูรฯ
รวมรวมผลงานกานต์กลอน พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญฺโญ) วัดประยูรฯ เนื่องในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (เปิดอ่าน913) 21/4/2563
ส่องกิจสงฆ์ วัดประยูรฯ ช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส ทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร และพระพุทธมนต์ที่สำคัญบทอื่นๆ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ (เปิดอ่าน665) 20/4/2563
ทั้งหมด 676 รายการ 1 / 34
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 49 คน
วันนี้ 511 คน
เมื่อวานนี้ 630 คน
เดือนนี้ 16,916 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,893 คน
ทั้งหมด 1,641,024 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob