แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เดินทางเพื่อร่วมพิธีประสาทปริญญานิสิตสถาบันสมทบจิ้งเจวี๋ย ไต้หวัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดกวงเต๋อ ไต้หวัน
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ [มีวีดิทัศน์] (เปิดอ่าน3915) 9/7/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนพระปริยัติธรรม และเปิดเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๔ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว คณะครุศาสตร์ มจร ที่วัดประยูรฯ
การเรียนการศึกษาจะให้สำเร็จตามประสงค์นั้น นักเรียนนักศึกษาพึงปฏิบัติ คือ ๑.อาเสวิตา พหุลีกตา ให้เรียนมากๆ ท่องบ่อยๆ จำเยอะๆ จนทำให้เกิดความคุ้นชิน กลายเป็นความจำขั้นใช้งานได้อัตโนมัติ ๒.การดำรงตนทุ่มเทในการเรียนการศึกษา ตัดสิ่งไม่จำเป็นออกไป จิตจะได้ไม่ฟุ้งซ่านแล้วทำอะไรก็จะสำเร็จ (เปิดอ่าน1583) 7/7/2559
พิธีเปิดป้ายอาคารหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร) และอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระราชวรเมธี, พระราชธรรมวาที ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารหอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร) และอาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (เปิดอ่าน2374) 6/7/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง "เหลียวหลังแลหน้าสมัชชาสงฆ์ไทยฯในรอบ ๔๐ ปี" เนื่องในโอกาสฉลองครบ ๔๐ ปีแห่งการก่อ ตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
พระพรหมบัณฑิตได้เข้ารับโล่เกียรติคุณสำหรับผู้มีอุปการคุณต่อสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจากพระพรหมวชิรญาณ และร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ฝึกอบรมวิทยาลัยพระธรรมทูต ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา (เปิดอ่าน1763) 27/6/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายนำเรื่อง "การศึกษาพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลก" ในการสัมมนาศาสนาสากลและผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา
การสัมมนาศาสนาสากลและผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในโอกาสฉลองครบ ๔๐ ปีแห่งการก่อตั้งสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดนวมินทรราชูทิศ เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเสตท์ ประเทศสหรัฐอเมริกา (เปิดอ่าน3044) 26/6/2559
พระพรหมบัณฑิต บันทึกเทปโทรทัศน์ในรายการ "บันทึกไทยเบฟ" ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
รายการบันทึกไทยเบฟจัดทำรายการพิเศษเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ [ดูวีดิทัศน์] (เปิดอ่าน3167) 23/6/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพระธรรทูต ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
การบรรยาย'หลักการเผยแผ่ตามหลักพระพุทธศาสนา' ณ ศาลาสตมานุสุรณ์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1730) 20/6/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ภชนกถา' ว่าด้วยการคบหาสมาคม กัณฑ์อุโบสถ ในวันธัมมัสสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗)
ให้แก่อุบาสก อุบาสิกา ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนโรงคราม นักเรียนศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และพุทธศาสนิกชน เป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร [ดูวีดิทัศน์/ฟังเสียง/ดาวน์โหลด] (เปิดอ่าน2582) 19/6/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาการเปรียญ "ดร. อุไรศรี คนึงสุขเกษม" ของวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ศาลาการเปรียญหลังนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๖๐ ล้านบาท โดยการบริจาคของ ดร. อุไรศรี คนึงสุขเกษม,เจ้าภาพอื่นๆ อีก ๑๒ ล้านบาท, ยังขาดเจ้าภาพคือ กุฏิ ๑ ชุด ราคา ๑๒ ล้านบาท และเรือนรับรอง ๑ หลัง ราคา ๖ ล้านบาท [ร่วมทำบุญติดต่อสอบถาม] (เปิดอ่าน4272) 18/6/2559
พระพรหมบัณฑิต ให้การต้อนรับพระธรรมาจารย์หมิง เซิง (Ven. Shi Mingsheng) รองประธานพุทธสมาคมสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มจร วังน้อย
ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนามหายานเถรวาทอย่างเป็นทางการ (เปิดอ่าน2146) 16/6/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและให้โอวาทแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต ในพิธีเปิดการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิธีปฐมนิเทศการเรียนการสอน มจร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [ดูวีดิทัศน์/ฟังเสียง/ดาวน์โหลด] (เปิดอ่าน2116) 16/6/2559
พระพรหมบัณฑิต นำเจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒ และคณะผู้บริหาร มจร ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารีมหาเถร) ณ วัดสุทัศนเทพวราราม
ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารีมหาเถร) อดีตกรรมการ มส. และอดีตเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ณ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน2217) 15/6/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "หลักการบริหารการศึกษาสงฆ์ในยุคโลกาภิวัตน์" ในที่ประชุมผู้บริหารสำนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ทั่วประเทศ ณ วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร
การประชุมเจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง เจ้าสำนักเรียนประจำจังหวัด ครูสอนนักธรรม ครูสอนบาลี และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดทั่วประเทศ ณ วัดสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1458) 15/6/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ณ ห้องประชุมสภาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เพื่อกำหนดขอบข่ายแห่งภาระหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1633) 11/6/2559
พระพรหมบัณฑิต กล่าวถวายรายงานต่อท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในพิธีปัจฉิมนิเทศ/ประทานวุฒิบัตร โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒
ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน3102) 9/6/2559
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับพระพุทธศาสนา" แก่พระภิกษุนวกะ ๗๗๐ รูป ผู้บวชถวายพระราชกุศลในวโรกาส ๗๐ ปีครองราชย์ ณ หอประชุมพุทธมณฑล
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ (เปิดอ่าน1967) 8/6/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาพิเศษชุด "เอตทัคคะกษัตรา" ครั้งที่ ๑ จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา
จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี (เปิดอ่าน2015) 7/6/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ปมาณกถา' ว่าด้วยการรู้จักประมาณตน กัณฑ์อุโบสถ ในวันธัมมัสสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖)
ให้แก่อุบาสก อุบาสิกา ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนวัดกัลยาณ์ ชุมชนโรงคราม และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3756) 4/6/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตภาค ๒ ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี จังหวัดสระบุรี
ตามนโยบายของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ทั้งนี้พระราชสุวรรณเวที, พระราชเมธากร, ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรม ณ สำนักปฏิบัติธรรมสิริธรรมมุนี วัดศรีบุรีรัตนาราม อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี (เปิดอ่าน2168) 3/6/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายแก่นักบริหารระดับสูงที่เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรของ ป.ป.ช. ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2112) 2/6/2559
พระพรหมบัณฑิต บันทึกรายการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๗ ที่ประเทศสหภาพเมียนม่าร์
โดยทีมงานของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ถ่ายทำเพื่อเผยแพร่ออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๖.๐๐ น. โดยเริ่มออกอากาศตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ ๕ มิถุนายนเป็นต้นไป (เปิดอ่าน2871) 31/5/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาธรรมในพิธีฉลองปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของอองซานสยาดอ ที่เมืองย่างกุ้ง ประทศเมียนม่าร์
พิธีฉลองปริญญาพุทธศาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ อ่องซานสดอยา ทัตอู อองซาน เมติเทชั่นเซ็นเตอร์ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน2019) 29/5/2559
พระพรหมบัณฑิต ได้ทัศนศึกษาภายในวัดอ่องซาน ตอยา ทัต อู สำนักวิปัสสนาภาวนา สำนักเพื่อประโยชน์แห่งชาวโลก เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มาก
ได้ทัศนศึกษาภายในวัดอ่องซาน ตอยา ทัต อู โดยหลวงพ่อภัททันตะ สัทธัมมกิตติสาระ มหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงพ่ออ่องซาน สยาดอ) ได้แนะนำสถานที่ สิ่งปลูกสร้าง เล่าลำดับความเป็นมาต่างๆ ให้ได้รับทราบ (เปิดอ่าน2757) 28/5/2559
พระพรหมบัณฑิต ได้รับการต้อนรับจากหลวงพ่อภัททันตะ สัทธัมมกิตติสาระ มหากัมมัฏฐานาจริยะ (หลวงพ่ออ่องซาน สยาดอ) ณ อากาศยานนานาชาติเมืองย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์
เพื่อร่วมพิธีฉลองปริญญาพุทธศาสดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ อ่องซานสดอยา ทัตอู อองซาน เมติเทชั่นเซ็นเตอร์ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ ๒๗-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน2798) 28/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารเรียนในโครงการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่โครงการก่อสร้างวิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม โคกหนองรัก ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม (เปิดอ่าน3358) 27/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายถวายความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีทั่วประเทศ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
ดำเนินการให้มีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ..... ซึ่งรับรอง ป.ธ. ๙ เป็นชั้นปริญญาเอก บัดนี้ได้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยงข้องให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ที่ผ่านมา (เปิดอ่าน2812) 26/5/2559
พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมและบรรยายถวายความรู้พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสในเขตภาค ๒ ที่กำลังปฏิบัติกรรมฐาน ณ วัดมเหยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการปฏิบัติกรรมฐานนี้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายนและจะสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มีเจ้าอาวาสใหม่เข้าร่วมปฏิบัติกรรมฐานจำนวน ๔๙ รูป (เปิดอ่าน2918) 25/5/2559
พิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอาคารวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตั้งอยู่ในพื้นที่ พุทธสถานวโนทยาน ตำบลสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเรียนคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยพระปริยัติคุณาภรณ์ (พิมล เขมงฺกโร) อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี จัดหาไว้เพื่อการศึกษาและการเผยแผ่พระศาสนา (เปิดอ่าน3073) 25/5/2559
มติชาวพุทธประกาศวิสาขบูชาเป็นวันสวดมนต์โลก
ชาวพุทธ ๘๕ ประเทศทั่วโลก ออกปฏิญญากรุงเทพฯ วิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๙ มีมติให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสวดมนต์-กรรมฐานโลก พร้อมมอบให้ ศรีลังกา เป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกปี ๒๕๖๐ ด้านนายกรัฐมนตรีไทย หนุนชาวพุทธรักษาพระพุทธศาสนา ขณะที่เลขาธิการยูเอ็น หวังชาวพุทธช่วยผลักดันกฎหมายมนุษยชน ปกป้องพลเรือนจากความขัดแย้ง [เดลินิวส์] (เปิดอ่าน2149) 24/5/2559
ผู้นำพุทธ ๘๕ ประเทศทั่วโลก ประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ ๘ ข้อ ส่งต่อ’ศรีลังกา’เจ้าภาพวิสาขบูชาโลกปี’ ๖๐
ผู้นำชาวพุทธเข้าร่วมประชุม ๘๕ ประเทศ กว่า ๒,๐๐๐ รูป/คน ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร มีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกันและประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร ๒๕๕๙ [มติชน] (เปิดอ่าน1802) 24/5/2559
การประชุมสุดยอดผู้นำชาวพุทธเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งโลก ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถาและแถลงปฏิญญากรุงเทพฯ ในที่ประชุมผู้นำชาวพุทธ ประมุขสงฆ์ พระมหานายกะ นักปราชญ์ และชาวพุทธนานาชาติจาก ๘๕ ประเทศ ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3701) 23/5/2559
พระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับประมุขสงฆ์ ผู้นำชาวพุทธและผู้เข้าประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในพิธีเปิดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องใน'วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก' ครั้งที่ ๑๓ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1889) 22/5/2559
พิธีเปิดประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องใน'วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก' ครั้งที่ ๑๓
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานในการจุดธูปเทียนกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย มีผู้นำชาวพุทธ ประมุขสงฆ์ พระมหานายกะ นักปราชญ์ และชาวพุทธนานาชาติจาก ๘๕ ประเทศ ประมาณ ๒,๐๐๐ รูป/คนเข้าร่วมงาน ณ มจร วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน1964) 22/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2276) 21/5/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'พุทธอุปัตติกถา' ว่าด้วยการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า กัณฑ์อุโบสถ ในวันธัมมัสสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ [วันวิสาขบูชา])
ให้แก่อุบาสก อุบาสิกา ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนวัดกัลยาณ์ และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2943) 20/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ มจร ครั้งที่ ๒ [เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก] ปี ๒๕๕๙
ณ อาคารเรียนรวม เธียเตอร์ B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1785) 19/5/2559
พระพรหมบัณฑิต บันทึกรายการโทรทัศน์ร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ช่อง ๑๑ NBT
ในรายการ "เดินหน้าประชารัฐ" หัวข้อสนทนาเรื่อง "พุทธวิถีสู่สันติภาพโลก" กำหนดเผยแพร่ออกอากาศในวันนี้เวลา ๒๑.๐๐-๒๒.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑ (เปิดอ่าน2020) 19/5/2559
พระพรหมบัณฑิต นำคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอัญเชิญพระแก้วมรกตทองคำและพระสิงห์ ๑ แก้วจุ้ยเจียประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์ของวัด
โดย ดร. วิศิษฎ์ คชสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟูจิ ทัสโก้ ถวายพระพรหมบัณฑิตเพื่อประดิษฐานในพิพิธภัณฑ์พระ"ประยูรภัณฑาคาร" เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสักการะบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก (เปิดอ่าน2143) 19/5/2559
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโทนียกถาและเป็นประธานนำเวียนเทียนที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๕๙
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา จัดขึ้นโดยคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน2104) 19/5/2559
รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย นำคณะเข้าพบพระพรหมบัณฑิต ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานโลกที่จังหวัดปราจีนบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา (เปิดอ่าน2110) 18/5/2559
พระพรหมบัณฑิต บันทึกรายการโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๗ และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ๕ TGN ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
(ช่อง ๗) รายการธรรมะวันอาทิตย์ เผยแพร่ออกอากาศทุกเช้าวันอาทิตย์ เวลา ๖.๐๐ น. (ช่อง ๕) เรื่องวันวิสาขบูชา เผยแพร่ออกอากาศ ๑๗๗ ประเทศทั่วโลกในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก (เปิดอ่าน2674) 17/5/2559
ท่านธรรมาจารย์เหยียนจั๋ว เจ้าอาวาสวัดกวางจี้และรองประธานพุทธสมาคมแห่งประเทศจีนเข้าเยี่ยมคารวะพระพรหมบัณฑิตที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ในโอกาสที่ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้อาราธนามารับปริญญาพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2322) 16/5/2559
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มจร ประจำปี ๒๕๕๙
ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2099) 15/5/2559
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวถวายรายงานต่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ผู้ปฎิบัติหน้าที่แทนผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประจำปี ๒๕๕๙
ในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1431) 14/5/2559
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง"ธรรมาภิบาลกับการปฏิรูป"แก่บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ประจำปี ๒๕๕๙
ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารหอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2784) 12/5/2559
ลุ้นเทียบวุฒิ ป.ธ.๙ เป็น “ด็อกเตอร์”
คือเปรียญธรรม (ป.ธ.) ๓ ประโยค เทียบเท่ากับวุฒิ ม.๖, ป.ธ.๖ เทียบเท่ากับปริญญาตรี, ป.ธ.๘ เทียบเท่ากับปริญญาโท และ ป.ธ.๙ เทียบเท่ากับปริญญาเอก (เปิดอ่าน2172) 12/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในหนกลางและหนใต้ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้บรรยายถวายความรู้แก่ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางและหนใต้ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1438) 11/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายถวายความรู้แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒ ที่จังหวัดอ่างทอง
และในโอกาสนี้มอบคำสั่งแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอ ๓ รูป และรองเจ้าคณะอำเภอ ๔ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ณ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (เปิดอ่าน3456) 10/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการสามเณรธรรมาสน์ทองของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
“สามเณรธรรมาสน์ทอง” ปี ๒๕๕๙ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดขึ้น ณ อาคารเบญจมราชวรานุสรณ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (เปิดอ่าน2477) 8/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "วิทยาลัยพระธรรมทูตและหลักสูตรที่พึงประสงค์"
ณ ห้องเธียเตอร์ D อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2426) 7/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เข้าเฝ้ารับถวายรางวัลวิริยเมธีกิตติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยมูลนิธิ ดร. สุข พุคยาภรณ์ ได้สรรหาบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมจำนวน ๖ ท่านเพื่อรับพระราชทานรางวัลวิริยเมธีกิตติคุณในวาระครบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ดร. สุข พุคยาภรณ์ ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยศรีปทุม (เปิดอ่าน2375) 6/5/2559
"สมเด็จพระบรมฯ" เสด็จฯ แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีวันฉัตรมงคล
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการประกอบพระราชพิธี เนื่องในวันฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง (เปิดอ่าน3045) 5/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้แสดงปาฐกถาเรื่อง "มองทิศทาง นโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนาฯ ระยะ ๑๒" แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานทั่วประเทศ (เปิดอ่าน1329) 4/5/2559
พระพรหมบัณฑิต พบปะสนทนากับประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ประเทศจีนที่วัดหัวลำโพง
ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมงานศพของพระสงฆ์จีน ที่วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร และหารือการจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีนี้ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน2972) 3/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลจำนงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๙
ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2033) 2/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานแจกทุนการศึกษาแก่พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มูลนิธิโพธิวัณณา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้แจกทุนการศึกษาแก่พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกคณะ จำนวน ๙๐ ทุน ณ มูลนิธิโพธิวัณณา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (เปิดอ่าน1735) 1/5/2559
พระพรหมบัณฑิต ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ลงนามคำสั่งมหาเถรสมาคมที่ ๒/๒๕๕๙ แต่งตั้งให้พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ (เปิดอ่าน4708) 30/4/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๕ ศาสนา ที่วัดประยุรวงศาวาส
โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรดาเยาวชนจาก ๕ ศาสนา คือพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ที่มาเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์ (เปิดอ่าน1974) 29/4/2559
พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๑๔ ที่จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง"พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน" แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ได้แก่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรีและสมุทรสาคร ณ วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (เปิดอ่าน3629) 28/4/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมร่วมอภิปรายในการเสวนา ๕ ศาสนาที่จัดโดยกรมการศาสนา
เรื่อง "การเผยแผ่ศาสนาในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา" ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (เปิดอ่าน1725) 26/4/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'อติโลภกถา ว่าด้วยความโลภเกินไป'
พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง อติโลภกถา ว่าด้วยความโลภเกินไป เนื่องในวันธัมมัสสวนะ วันพระใหญ่ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. (เปิดอ่าน2636) 21/4/2559
พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ วัดประยุรวงศาวาสและหน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชน โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดงาน ในโครงการชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนพลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) นำวิถีไทย วิถีธรรม สร้างความประทับใจในการท่องเที่ยว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ มณฑลพิธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน3015) 18/4/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่สงกรานต์คือเถลิงศกจุลศักราชใหม่ ๑๓๗๘
๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๔๕ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในเถลิงศก จุลศักราชปีใหม่ไทย ในโครงการชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนพลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) นำวิถีไทย วิถีธรรม สร้างความประทับใจในการท่องเที่ยว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ มณฑลพิธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และมีแขกผู้มีเกียรติ์หลายท่านเข้าร่วมในพิธี อาทิ นายนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นต้น (เปิดอ่าน1379) 16/4/2559
พระพรหมบัณฑิตเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ งานบุญประเพณีสงกรานต์สวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย (ปีแรก) ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เพื่อความเป็นสิริมงคล เพิ่มพูนบารมี มีสุขภาพดี อายุยืน พ้นจากภัยพิบัติและอุปสรรคอันตราย ทำให้เกิดความสำเร็จและทรัพย์ทั้งปวง ทั้งได้แจกน้ำพระพุทธมนต์รัตนโกสินทร์ ๒๓๔ ปี แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีอีกด้วย (เปิดอ่าน1859) 14/4/2559
พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.น.8 เข้านมัสการพระพรหมบัณฑิต เนื่องในวันสงกรานต์
ท่าน พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.น.8 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ผดุงจันทน์ ผกก.สน.บุปผาราม และคณะ เข้ากราบนมัสการและสรงน้ำ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. (เปิดอ่าน1155) 13/4/2559
รัฐบาลสหภาพเมียนม่าร์ ถวายสมณศักดิ์ชั้นอัคคมหาบัณฑิตแด่พระพรหมบัณฑิต
ประธานาธิบดีเต็งเส่ง แห่งสหภาพเมียนม่าร์ ถวายสมณศักดิ์ชั้นอัคคมหาบัณฑิตแด่พระะพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ กรุงเนปิดอร์ สหภาพเมียนม่าร์ (เปิดอ่าน2223) 13/4/2559
‘นายกฯ’ นำครม.-ผบ.เหล่าทัพตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๙
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน1168) 13/4/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'อัตตชยกถา ว่าด้วยการชนะตน'
กัณฑ์อุโบสถ ในวันธัมมัสสวนะ (วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ [วันจักรี]) ให้แก่อุบาสก อุบาสิกา ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนวัดกัลยาณ์ และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2071) 6/4/2559
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งานสงกรานต์ วัดประยุรวงศาวาส
พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่มณฑลพิธี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบูชาสักการะ (เปิดอ่าน1054) 6/4/2559
พระราชธรรมวาที พระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง "ปิยปุคคลกถา"
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์อุโบสถ ให้แก่ภิกษุสามเณร ข้าราชการสำนักเทศกิจ อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน สาธุชนเป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๔) (เปิดอ่าน1160) 2/4/2559
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพิธียกฉัตร พระบรมธาตุเจดีย์สัมพุทธชยันตีศรีวังทอง
เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ถวายเป็นพุทธบูชาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระราชวรเมธี พระราชธรรมวาที คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ณ วัดปงถ้ำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (เปิดอ่าน2389) 14/3/2559
พิธีบวงสรวงเทพเทวา เพื่อปรับพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงรุกขเทวดา อากาสัฏฐเทวดา และภุมมัฏฐเทวดา เพื่อปรับพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานมณฑลพิธีด้านหน้าโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2102) 4/3/2559
สนามสอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๙
ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เยี่ยมสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๓ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1996) 3/3/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'เจตนากัมมกถา ว่าด้วยเจตนาว่าเป็นกรรม' กัณฑ์อุโบสถ ในวันธัมมัสสวนะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ [วันมาฆบูชา])
ให้แก่อุบาสก อุบาสิกา ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนวัดกัลยาณ์ และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาพระวิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1737) 22/2/2559
พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๙
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ณ วัดต้นสน ถนนเทศบาล ๑๐ ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน2194) 15/2/2559
พิธีเปิดการฝึกอบรม/สอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๕๙
พระพรหมบัณฑิต กล่าวถวายรายงานแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในพิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรม/สอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2987) 14/2/2559
มหกรรม'มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ ๕' การจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา'ความรักของพระพุทธเจ้า'
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา'ความรักของพระพุทธเจ้า' ในรายการ'มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ ๕ สัญจร' ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ BCC Hall ชั้น ๕ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน3325) 14/2/2559
อบรมหลักสูตร'จริยธรรมและความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ' สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ ๓๘
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ'จริยธรรมและความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ' ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1965) 12/2/2559
พิธีเปิด"มหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัฐฉาน Shan State Buddhist University Opening Ceremony" (SSBU) อย่างเป็นทางการ ณ เมืองตองจี รัฐฉาน เมียนมาร์
พระพรหมบัณฑิต ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ท่านพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร พระสายปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐาน/พระนักบุญรูปสำคัญ เข้าร่วมพิธีเปิด ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน2547) 8/2/2559
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมพิธีเปิด "มหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัฐฉาน SSBU" Shan State Buddhist University Opening Ceremony" ณ เมืองตองจี รัฐฉาน เมียนมาร์
ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิด ระหว่างวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ เมืองตองจี รัฐฉาน เมียนมาร์ ท่ามกลางชาวพุทธนานาชาติ ๑๒ ประเทศที่มาร่วมงาน (เปิดอ่าน2374) 7/2/2559
พระพรหมบัณฑิตเปิดงาน'มหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒' ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในแนวโรงเรียนวิถีพุทธและหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ได้นำผลงานมาแสดงความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการงานอาชีพ (เปิดอ่าน2368) 1/2/2559
คณะทูตแห่งสถานเอกอัครราชทูตภูฏาน เข้าสักการะพระพรหมบัณฑิต และไหว้พระพุทธนาคขอพรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระโอรสที่จะมีประสูติกาลในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นี้
คณะทูตแห่งสถานเอกอัครราชทูตภูฏาน เข้าสักการะพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2568) 31/1/2559
พิธีบวงสรวงโครงการบูรณะพระวิหาร'หลวงพ่อพระพุทธนาค' พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานทรัพย์ส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร 'หลวงพ่อพระพุทธนาค' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1632) 28/1/2559
"สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวกรุงเทพฯ
พระพรหมบัณฑิต ให้การต้อนรับนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดงาน"สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" มิติแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวกรุงเทพฯ (เปิดอ่าน4659) 11/1/2559
ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ได้ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน6155) 11/1/2559
พระพรหมบัณฑิต..แสดงพระธรรมเทศนาวันธัมมัสสวนะ เรื่อง วิจารณกัมมันตกถา
ว่าด้วยทำการงานโดยพิจารณาให้รอบคอบ แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน2579) 8/1/2559
พิธีฉลอง 'รั้วเหล็ก' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สืบสานอารยธรรมโลกตะวันออก
พระราชปฏิภาณมุนี คณะญาติธรรม ปรารภการฉลองรั้วเหล็ก โดยพระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์เย็น (เปิดอ่าน2496) 1/1/2559
พิธีฉลองอายุวัฒนมงคลพระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปุญโญ ป.ธ.๘, พธ.ม.กิตติมศักดิ์) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
มีพิธีมอบทุนการศึกษา, แสดงพระธรรมเทศนาฉลองอายุวัฒนมงคลโดยพระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2305) 1/1/2559
แจ้งข่าว หลวงพ่อขจร ฐิตสีโล มรณภาพ เมื่อวันที่22ธันวาคม2558
ขอเชิญร่วมรดน้ำศพเย็นนี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (เปิดอ่าน1874) 22/12/2558
พระพรหมบัณฑิต แสดงธรรมบรรยาย "พระพุทธศาสนาในสมัยใหม่ กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย The Integration of Buddhism into Modern world" สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยจิ้งเจีย มจร ไต้หวัน-จีน
ปฏิบัติศาสนกิจ วันที่ ๒ ที่สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยจิ้งเจีย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไต้หวัน-จีน (เปิดอ่าน1806) 28/11/2558
พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถา"หลักการดำเนินชีวิตแบบพุทธคือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และการเข้าถึงบรมธรรม" เมืองเกาสง ไต้หวัน
ตามคำอาราธนาของพระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.เหยียน จง นายกพุทธสมาคมไต้หวัน-จีน ณ วัดสุริยันจันทรากรรมฐาน เมืองเกาสง ไต้หวัน-จีน (เปิดอ่าน1584) 27/11/2558
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ
ซึ่งมูลนิธิ สิริวัฒนภักดี โดยคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี คุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร, คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับเป็นเจ้าภาพ (เปิดอ่าน1910) 25/11/2558
พิธีอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทางน้ำ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร, คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2903) 25/11/2558
กฐินสามัคคี ทอด ณ มหาจุฬาฯ สมทบทุนสร้างวัดมหาจุฬาราชูทิศ วังน้อย อยุธยา
ให้เป็นที่อยู่จำพรรษา ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาการชั้นสูง ของนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ (เปิดอ่าน2231) 23/11/2558
พิธีสมโภชพระประธาน (พระพุทธธรรมวิจิตรศาสดา) และทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (เปิดอ่าน3225) 22/11/2558
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (สกอ.) มจร ระดับดี ได้คะแนน ๓.๕๓
โดยพระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การประชุมการตรวจประเมินฯ มี รศ.ประดิษฐ์ มีสุข เป็นประธาน ตรวจประเมินฯระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1416) 21/11/2558
พระพรหมบัณฑิต ร่วมพิธีทอดกฐิน และประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดธัมมาราม เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดธัมมาราม เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา (เปิดอ่าน2080) 14/11/2558
ทั้งหมด 1,857 รายการ 17 / 19
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 48 คน
วันนี้ 345 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,617 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,379,155 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob