แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ได้แสดงปาฐกถาเรื่อง "มองทิศทาง นโยบาย จุดเน้นในแผนพัฒนาฯ ระยะ ๑๒" แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ด้านนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยจากทุกส่วนงานทั่วประเทศ (เปิดอ่าน1343) 4/5/2559
พระพรหมบัณฑิต พบปะสนทนากับประมุขสูงสุดของคณะสงฆ์ประเทศจีนที่วัดหัวลำโพง
ในโอกาสที่เดินทางมาร่วมงานศพของพระสงฆ์จีน ที่วัดหัวลำโพง กรุงเทพมหานคร และหารือการจัดงานวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพปีนี้ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน3010) 3/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลจำนงค์ ทองประเสริฐ (ครั้งที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๕๙
ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2079) 2/5/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานแจกทุนการศึกษาแก่พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มูลนิธิโพธิวัณณา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ได้แจกทุนการศึกษาแก่พระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกคณะ จำนวน ๙๐ ทุน ณ มูลนิธิโพธิวัณณา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (เปิดอ่าน1753) 1/5/2559
พระพรหมบัณฑิต ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ลงนามคำสั่งมหาเถรสมาคมที่ ๒/๒๕๕๙ แต่งตั้งให้พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ (เปิดอ่าน4758) 30/4/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ๕ ศาสนา ที่วัดประยุรวงศาวาส
โดยมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ และนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนาเป็นผู้กล่าวรายงาน และบรรดาเยาวชนจาก ๕ ศาสนา คือพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ที่มาเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์ (เปิดอ่าน1995) 29/4/2559
พระพรหมบัณฑิต บรรยายถวายความรู้เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๑๔ ที่จังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง"พระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน" แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๔ ได้แก่จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรีและสมุทรสาคร ณ วัดตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี (เปิดอ่าน3687) 28/4/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมร่วมอภิปรายในการเสวนา ๕ ศาสนาที่จัดโดยกรมการศาสนา
เรื่อง "การเผยแผ่ศาสนาในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนา" ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (เปิดอ่าน1750) 26/4/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'อติโลภกถา ว่าด้วยความโลภเกินไป'
พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง อติโลภกถา ว่าด้วยความโลภเกินไป เนื่องในวันธัมมัสสวนะ วันพระใหญ่ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. (เปิดอ่าน2695) 21/4/2559
พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙
๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ วัดประยุรวงศาวาสและหน่วยงานราชการ เอกชน ชุมชน โรงเรียน ได้ร่วมกันจัดงาน ในโครงการชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนพลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) นำวิถีไทย วิถีธรรม สร้างความประทับใจในการท่องเที่ยว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ มณฑลพิธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน3069) 18/4/2559
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่สงกรานต์คือเถลิงศกจุลศักราชใหม่ ๑๓๗๘
๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๒๓.๔๕ น. มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในเถลิงศก จุลศักราชปีใหม่ไทย ในโครงการชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนพลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) นำวิถีไทย วิถีธรรม สร้างความประทับใจในการท่องเที่ยว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ณ มณฑลพิธีวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส และมีแขกผู้มีเกียรติ์หลายท่านเข้าร่วมในพิธี อาทิ นายนายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา เป็นต้น (เปิดอ่าน1395) 16/4/2559
พระพรหมบัณฑิตเป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ งานบุญประเพณีสงกรานต์สวดมนต์ข้ามปีวิถีไทย (ปีแรก) ๒๕๕๙ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เพื่อความเป็นสิริมงคล เพิ่มพูนบารมี มีสุขภาพดี อายุยืน พ้นจากภัยพิบัติและอุปสรรคอันตราย ทำให้เกิดความสำเร็จและทรัพย์ทั้งปวง ทั้งได้แจกน้ำพระพุทธมนต์รัตนโกสินทร์ ๒๓๔ ปี แก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีอีกด้วย (เปิดอ่าน1872) 14/4/2559
พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.น.8 เข้านมัสการพระพรหมบัณฑิต เนื่องในวันสงกรานต์
ท่าน พล.ต.ต.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบก.น.8 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณัฐพัฒน์ ผดุงจันทน์ ผกก.สน.บุปผาราม และคณะ เข้ากราบนมัสการและสรงน้ำ พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เนื่องในวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. (เปิดอ่าน1168) 13/4/2559
รัฐบาลสหภาพเมียนม่าร์ ถวายสมณศักดิ์ชั้นอัคคมหาบัณฑิตแด่พระพรหมบัณฑิต
ประธานาธิบดีเต็งเส่ง แห่งสหภาพเมียนม่าร์ ถวายสมณศักดิ์ชั้นอัคคมหาบัณฑิตแด่พระะพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ กรุงเนปิดอร์ สหภาพเมียนม่าร์ (เปิดอ่าน2269) 13/4/2559
‘นายกฯ’ นำครม.-ผบ.เหล่าทัพตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ ๒๕๕๙
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา นำคณะรัฐมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการภายในทำเนียบรัฐบาลร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๙ รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย หรือวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน1184) 13/4/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'อัตตชยกถา ว่าด้วยการชนะตน'
กัณฑ์อุโบสถ ในวันธัมมัสสวนะ (วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ [วันจักรี]) ให้แก่อุบาสก อุบาสิกา ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนวัดกัลยาณ์ และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2120) 6/4/2559
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งานสงกรานต์ วัดประยุรวงศาวาส
พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่มณฑลพิธี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมบูชาสักการะ (เปิดอ่าน1063) 6/4/2559
พระราชธรรมวาที พระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง "ปิยปุคคลกถา"
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๔๕ น. พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานองค์การสาธารณสงเคราะห์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์อุโบสถ ให้แก่ภิกษุสามเณร ข้าราชการสำนักเทศกิจ อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน สาธุชนเป็นจำนวนมาก ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (วันพระแรม ๘ ค่ำ เดือน ๔) (เปิดอ่าน1173) 2/4/2559
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพิธียกฉัตร พระบรมธาตุเจดีย์สัมพุทธชยันตีศรีวังทอง
เพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี ถวายเป็นพุทธบูชาแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีพระราชวรเมธี พระราชธรรมวาที คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมพิธี ณ วัดปงถ้ำ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง (เปิดอ่าน2428) 14/3/2559
พิธีบวงสรวงเทพเทวา เพื่อปรับพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีบวงสรวงรุกขเทวดา อากาสัฏฐเทวดา และภุมมัฏฐเทวดา เพื่อปรับพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานมณฑลพิธีด้านหน้าโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2115) 4/3/2559
สนามสอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๙
ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช พระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวง พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เยี่ยมสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๓ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2019) 3/3/2559
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'เจตนากัมมกถา ว่าด้วยเจตนาว่าเป็นกรรม' กัณฑ์อุโบสถ ในวันธัมมัสสวนะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ [วันมาฆบูชา])
ให้แก่อุบาสก อุบาสิกา ชุมชนวัดประยูรฯ ชุมชนวัดกัลยาณ์ และพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาพระวิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1784) 22/2/2559
พิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ปีที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๙
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ณ วัดต้นสน ถนนเทศบาล ๑๐ ต.ตลาดหลวง อ.เมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน2206) 15/2/2559
พิธีเปิดการฝึกอบรม/สอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๑ ประจำปี ๒๕๕๙
พระพรหมบัณฑิต กล่าวถวายรายงานแด่ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ในพิธีเปิดการฝึกซ้อมอบรม/สอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3013) 14/2/2559
มหกรรม'มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ ๕' การจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนา'ความรักของพระพุทธเจ้า'
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา'ความรักของพระพุทธเจ้า' ในรายการ'มีเทศน์ มีทอล์ค ครั้งที่ ๕ สัญจร' ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ BCC Hall ชั้น ๕ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน3403) 14/2/2559
อบรมหลักสูตร'จริยธรรมและความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ' สำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ ๓๘
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ'จริยธรรมและความรู้ขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ' ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1983) 12/2/2559
พิธีเปิด"มหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัฐฉาน Shan State Buddhist University Opening Ceremony" (SSBU) อย่างเป็นทางการ ณ เมืองตองจี รัฐฉาน เมียนมาร์
พระพรหมบัณฑิต ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร ท่านพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร พระสายปฏิบัติวิปัสนากัมมัฏฐาน/พระนักบุญรูปสำคัญ เข้าร่วมพิธีเปิด ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน2572) 8/2/2559
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมพิธีเปิด "มหาวิทยาลัยพุทธศาสนารัฐฉาน SSBU" Shan State Buddhist University Opening Ceremony" ณ เมืองตองจี รัฐฉาน เมียนมาร์
ได้นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีเปิด ระหว่างวันที่ ๕-๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ เมืองตองจี รัฐฉาน เมียนมาร์ ท่ามกลางชาวพุทธนานาชาติ ๑๒ ประเทศที่มาร่วมงาน (เปิดอ่าน2407) 7/2/2559
พระพรหมบัณฑิตเปิดงาน'มหกรรมเปิดบ้านวิถีพุทธสู่อาเซียน ครั้งที่ ๒' ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในแนวโรงเรียนวิถีพุทธและหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง ให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ได้นำผลงานมาแสดงความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการงานอาชีพ (เปิดอ่าน2408) 1/2/2559
คณะทูตแห่งสถานเอกอัครราชทูตภูฏาน เข้าสักการะพระพรหมบัณฑิต และไหว้พระพุทธนาคขอพรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระโอรสที่จะมีประสูติกาลในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นี้
คณะทูตแห่งสถานเอกอัครราชทูตภูฏาน เข้าสักการะพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2596) 31/1/2559
พิธีบวงสรวงโครงการบูรณะพระวิหาร'หลวงพ่อพระพุทธนาค' พ.ศ.๒๕๕๙
สำนักงานทรัพย์ส่วนทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้รับเป็นเจ้าภาพในการบูรณปฏิสังขรณ์พระวิหาร 'หลวงพ่อพระพุทธนาค' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1645) 28/1/2559
"สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวกรุงเทพฯ
พระพรหมบัณฑิต ให้การต้อนรับนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดงาน"สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" มิติแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของชาวกรุงเทพฯ (เปิดอ่าน4775) 11/1/2559
ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร"
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙ ได้ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ติดกับสะพานพุทธฯ ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน6268) 11/1/2559
พระพรหมบัณฑิต..แสดงพระธรรมเทศนาวันธัมมัสสวนะ เรื่อง วิจารณกัมมันตกถา
ว่าด้วยทำการงานโดยพิจารณาให้รอบคอบ แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน2626) 8/1/2559
พิธีฉลอง 'รั้วเหล็ก' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สืบสานอารยธรรมโลกตะวันออก
พระราชปฏิภาณมุนี คณะญาติธรรม ปรารภการฉลองรั้วเหล็ก โดยพระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา พระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศ พระเทพสุวรรณโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์เย็น (เปิดอ่าน2513) 1/1/2559
พิธีฉลองอายุวัฒนมงคลพระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปุญโญ ป.ธ.๘, พธ.ม.กิตติมศักดิ์) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
มีพิธีมอบทุนการศึกษา, แสดงพระธรรมเทศนาฉลองอายุวัฒนมงคลโดยพระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2323) 1/1/2559
แจ้งข่าว หลวงพ่อขจร ฐิตสีโล มรณภาพ เมื่อวันที่22ธันวาคม2558
ขอเชิญร่วมรดน้ำศพเย็นนี้ เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป (เปิดอ่าน1895) 22/12/2558
พระพรหมบัณฑิต แสดงธรรมบรรยาย "พระพุทธศาสนาในสมัยใหม่ กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย The Integration of Buddhism into Modern world" สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยจิ้งเจีย มจร ไต้หวัน-จีน
ปฏิบัติศาสนกิจ วันที่ ๒ ที่สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยจิ้งเจีย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไต้หวัน-จีน (เปิดอ่าน1818) 28/11/2558
พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถา"หลักการดำเนินชีวิตแบบพุทธคือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และการเข้าถึงบรมธรรม" เมืองเกาสง ไต้หวัน
ตามคำอาราธนาของพระธรรมาจารย์ใหญ่ ดร.เหยียน จง นายกพุทธสมาคมไต้หวัน-จีน ณ วัดสุริยันจันทรากรรมฐาน เมืองเกาสง ไต้หวัน-จีน (เปิดอ่าน1604) 27/11/2558
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ
ซึ่งมูลนิธิ สิริวัฒนภักดี โดยคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี คุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร, คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับเป็นเจ้าภาพ (เปิดอ่าน1920) 25/11/2558
พิธีอัญเชิญผ้ากฐินพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุทางน้ำ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยคุณเจริญ คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร, คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นำผ้าพระกฐินพระราชทานมาถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2930) 25/11/2558
กฐินสามัคคี ทอด ณ มหาจุฬาฯ สมทบทุนสร้างวัดมหาจุฬาราชูทิศ วังน้อย อยุธยา
ให้เป็นที่อยู่จำพรรษา ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาการชั้นสูง ของนิสิตทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ (เปิดอ่าน2252) 23/11/2558
พิธีสมโภชพระประธาน (พระพุทธธรรมวิจิตรศาสดา) และทอดกฐินสามัคคี อนุสรณ์อายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา (เปิดอ่าน3261) 22/11/2558
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน (สกอ.) มจร ระดับดี ได้คะแนน ๓.๕๓
โดยพระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การประชุมการตรวจประเมินฯ มี รศ.ประดิษฐ์ มีสุข เป็นประธาน ตรวจประเมินฯระหว่างวันที่ ๑๙–๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1437) 21/11/2558
พระพรหมบัณฑิต ร่วมพิธีทอดกฐิน และประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดธัมมาราม เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา
ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ วัดธัมมาราม เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา (เปิดอ่าน2099) 14/11/2558
พระพรหมบัณฑิต ประธานประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยพระเทพเมธี เจ้าคณะภาค ๙ (มจร.ร้อยเอ็ด) พระเทพรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (มจร.เพชรบูรณ์) พระเทพญาณมงคล วิ. (มจร.ราชบุรี) คณะกรรมการสภาวิชาการ มีมติ "จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ๓ แห่งคือที่ ร้อยเอ็ด-เพชรบูรณ์-ราชบุรี" (เปิดอ่าน2931) 12/11/2558
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมในพิธีเปิด "การสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการส่งเสริมการเผยแผ่ศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘"
ณ หอประชุมทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1102) 12/11/2558
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปี ๒๕๕๘
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๓ แก่พระภิกษุสามเณรและอุบาสิกาผู้สำเร็จหลักสูตรวิชาการเทศนา จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๙ รูป/คน (เปิดอ่าน1244) 11/11/2558
งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๕๘ [วันที่สอง]
และพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๓ สำนักวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ ลานพิธีหน้าพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1751) 11/11/2558
งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๕๘ [วันแรก]
และพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๓ สำนักวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ณ ลานพิธีหน้าพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1383) 10/11/2558
พระพรหมบัณฑิต เดินทางทอดกฐินที่วัดห้วยบง อ. กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่
ระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ สมทบทุนสร้าง "อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต" (เปิดอ่าน2291) 8/11/2558
รัฐบาลราชอาณาจักรภูฏานอาราธนาพระพรหมบัณฑิต ให้เดินทางไปร่วมการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ (International Conference on Gross National Happiness)
ณ เมืองปาโร ราชอาณาจักรภูฏาน ในวโรกาสเเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา สมเด็จพระราชาธิบดีจิ๊กมี ซิงเย นัมเกล วังชุก พระราชบิดาของสมเด็จพระราชาธิบดีจิ๊กมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ระหว่างวันที่ ๓-๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1590) 5/11/2558
งานฉลองอายุวัฒนมงคล ๕๔ ปี พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, องค์กรรัฐ/เอกชน, หน่วยงานต่างๆ พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีฉลองงานอายุวัฒนมงคลพระราชวรเมธี (เปิดอ่าน1554) 5/11/2558
พุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ที่วัดประยูรฯ
พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ (วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก) ณ ลานบริเวณด้านหน้าพระวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธรบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1206) 28/10/2558
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ถวายความรู้แก่ผู้เข้าอบรมวิชาการเทศนา
'เรื่องภาษาคมผสมการเทศน์' แก่พระสงฆ์ผู้เข้าอบรมพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1880) 13/10/2558
พิธีฉลองเปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบโล่เกียรติคุณ ทุนการศึกษา
แก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบได้ มอบโล่เกียรติคุณแด่ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสอบธรรมศึกษาในนามสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๕๗ และมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ/สามเณร/นักเรียน/นิสิตนักศึกษา จำนวน ๓๐๐ ทุน ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน3204) 16/9/2558
พระพรหมบัณฑิต ได้เสวนา เรื่อง “ผลงานด้านการช่างของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วงบุนนาค)"
โดยมีพระราชปฏิภาณมุนี นายธีรนันท์ ช่วงพิชิต และนายพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ เป็นผู้เสวนาร่วม ณ มณฑลพิธีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล "พระพรหมบัณฑิต" ๖๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร [๑๕ กันยายน ๒๕๕๘] (เปิดอ่าน2333) 15/9/2558
อบรมวิชาการเทศนา'ปฏิภาณกับการเทศน์' พระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พระราชวิจิตรปฏิภาณ (น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เจ้าคณะเขตดุสิต วิทยากรบรรยายถวายความรู้ ผู้เข้าอารมศึกษาวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2081) 12/9/2558
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ในเขตจังหวัดอ่างทอง วัดอ่างทองวรวิหาร
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ในเขตจังหวัดอ่างทอง ณ วัดอ่างทองวรวิหาร อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง (เปิดอ่าน1710) 31/8/2558
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ถามกถา ว่าด้วยกำลังใจ' กัณฑ์อุโบสถ ในวันธัมมัสสวนะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙)
ให้แก่คณะครู/นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร ที่ชนะเลิศโครงการธรรมจารีสู่อาเชียนดีเด่น จำนวน ๔๗ คน อุบาสก อุบาสิกา สาธุชนเป็นจำนวนมาก (เปิดอ่าน3192) 29/8/2558
อบรมวิชาการเทศนา'จรรยาลีลานักเทศน์' พระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้ถวายความรู้ แก่ภิกษุสามเณร/แม่ชี ผู้เข้าอารมศึกษาวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๓ จำนวนกว่า ๓๐๐ รูป/คน ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2347) 23/8/2558
พิธี 'เสริมสร้างมงคลเมือง' ทำบุญ ๕ ศาสนา อุทิศส่วนกุศลผู้เสียชีวิตเหตุระเบิดแยกราชประสงค์
พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ., ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสงฆ์ (เปิดอ่าน3403) 21/8/2558
อบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๓ ครั้งที่ ๒
ในหัวข้อ หลักการและวิธีการเทศน์ วิทยากรโดย..พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ฯ (เปิดอ่าน1331) 15/8/2558
เปิดปฐมนิเทศ หลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๓
องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาส เปิดอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๓ ตลอดพรรษา ทุกวันพระ วันธัมมัสวนะ (เปิดอ่าน1308) 15/8/2558
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องอัปปมาทมังคลกถา ว่าด้วยความไม่ประมาททำให้เกิดสิ่่งเป็นมงคล วันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
ให้แก่อุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน สาธุชนเป็นจำนวนมาก โดยแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี เป็นประธาน/จุดเทียนส่องธรรม ณ ศาลาพระวิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน3424) 30/7/2558
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เจริญพระพุทธมนต์ (บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร)กล่าวสัมโมทนียกถาเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
แด่ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร" ในมหามงคลสมัยคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1774) 28/7/2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ ประเภทบุคคล
แด่พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คัดเลือกโดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (เปิดอ่าน2315) 28/7/2558
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานปิดและให้แนวคิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ
แก่เจ้าสำนักเรียนส่วนกลาง/ภูมิภาค, ผู้แทนแม่กองแผนกนักธรรม/บาลี, โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา, ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด, และข้าราชการผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ กว่า ๔๐๐ รูป/คน (เปิดอ่าน1988) 22/7/2558
วันบุรพาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๕๘
พระพรหมบัณฑิตเป็นประธานเปิดงาน 'วันบุรพาจารย์' ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อาคารมหาจุฬาบรรณาคาร ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1977) 18/7/2558
เกลี้ยงแผงไต้หวัน...! เปิดตัวหนังสือ 'ธรรมราชา'
สุดล้ำทำแอพพลิเคชั่นแผ่ธรรมผ่านมือถือ หนังสือ "ธรรมราชา" ภาคภาษาจีน ณ ศูนย์หนังสือเมืองไทเป ประเทศไต้หวัน (เปิดอ่าน1708) 15/7/2558
หนังสือ 'ธรรมราชา' ฉบับภาษาจีน พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, ป.ธ.๙, ศ.,ดร.)
ได้รับการแปลจากหนังสือ 'ธรรมราชา' ฉบับภาษาไทย พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, พธ.บ.,Ph.D.) พิมพ์พิเศษ : ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน3478) 14/7/2558
พระพรหมบัณฑิต เดินทางสู่ประเทศไต้หวัน เพื่อร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร นิสิต วิทยาลัยสงฆ์จิ้งเจวี๋ย สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน2711) 12/7/2558
พิธีเปิดพระปริยัติธรรมนักธรรม-บาลี และหลักสูตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) คณะครุศาสตร์ มจร
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี / พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๓ คณะครุศาสตร์ มจร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กทม. (เปิดอ่าน2858) 3/7/2558
พระพรหมบัณฑิต เปิดงานและให้โอวาท "วันครบ ๕๔ ปี คณะครุศาสตร์" มจร
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ดร. คณบดีฯ กล่าวถวายรายงาน และพระราชวรเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานปิดงาน ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มจร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2502) 1/7/2558
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องกัมมวิปากกถา ว่าด้วยผลแห่งกรรม วันพระ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
แก่อุบาสก อุบาสิกา ข้าราชการเทศกิจ พ่อค้า ประชาชน สาธุชนเป็นจำนวนมาก ณ ศาลาพระวิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2289) 30/6/2558
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง "การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา" ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
หากจะปฏิรูปพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์ ก็ไม่ควรแตะพระธรรมวินัยและจารีต เรื่องมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็ถือเป็นจารีตไปแล้ว การสอนวิชาชั้นสูงของมหาวิทยาลัยสงฆ์หมายถึงอุดมศึกษาและศาสตร์สมัยใหม่ แต่ไม่มีการสอนวิชาการประกอบอาชีพแต่อย่างใด [ชมวีดิทัศน์] (เปิดอ่าน2874) 19/6/2558
พระพรหมบัณฑิตแสดงพระธรรมเทศนา งานอายุวัฒนมงคลครบ ๙๐ ปี/งานฉลองสมณศักดิ์ พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน, ดี.ชี. มลรัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา
ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญครั้งที่ ๓๙ ณ วัดไทย ลอสแองเจลิส แคลิฟอร์เนีย ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน3790) 8/6/2558
พิธีเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
พระพรหมบัณฑิตเป็นประธานเปิดงานการเสวนา'แนวทางความร่วมมือการสนับสนุนการสอนพระพุทธศาสนาของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา'ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน3620) 4/6/2558
พิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรแก่พระธรรมฑูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ปี ๒๕๕๘ มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้บัญชาให้พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร (เปิดอ่าน2963) 3/6/2558
เทศน์ปุจฉา-วิสัชนา แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียนวันทา "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก" ๒๕๕๘ ที่วัดประยูรฯ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนสดับพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ และนำเวียนเทียนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก" ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา (เปิดอ่าน5632) 1/6/2558
พิธีต้อนรับผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปี ๒๕๕๘
พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานในพิธีการต้อนรับผู้สอบได้เปรียญธรรม ประจำปี ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน6920) 31/5/2558
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่องอันธูปมากถา ว่าด้วยคนไม่มีปัญญาเหมือนคนตาบอด [วันวิสาขบูชา'วันสำคัญสากลของโลก' ปี ๒๕๕๘]
แก่ข้าราชการผู้บวชเนกขัมมศีลจาริณี ในโครงการอบรมส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ และอุบาสก อุบาสิกา พ่อค้า ประชาชน สาธุชนเป็นจำนวนมาก (เปิดอ่าน4031) 1/6/2558
พิธีฉลองเสาเสมาธรรมจักร ประจำปี 2558
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี (เปิดอ่าน1831) 1/6/2558
การประชุมวิสาขบูชา 'วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๒' ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
ความขัดแย้ง : ชาวพุทธต้องร่วมใจป้องกัน หากมีความขัดแย้งในสังคม อย่าให้ยืดเยื้อยาวนาน ต้องแก้ไขให้ฉับไว ให้เริ่มที่ “บวร” คือ "บ้าน วัด ราชการ" ที่จะต้องร่วมมือกัน มองสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาท ทุกเหตุการณ์ เป็นเหตุ เป็นปัจจัย ไม่ได้เกิดขึ้นเองลอยๆ (เปิดอ่าน2890) 30/5/2558
การประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา'วันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ ๑๒' ปี ๒๕๕๘ กรณีศึกษา'พระพุทธศาสนากับวิกฤติของโลก'
ผู้นำชาวพุทธระดับสังฆราช ประมุขสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนจากประเทศต่างๆ จาก ๘๕ ประเทศทั่วโลก มากกว่า ๕,๐๐๐ คน ที่ มจร วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน3172) 29/5/2558
ผู้นำชาวพุทธจาก ๘๕ กว่าประเทศทั่วโลก กล่าวสุนทรพจน์ การประชุมชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา 'วันสำคัญสากลของโลกครั้งที่ ๑๒' ปี ๒๕๕๘ มจร วังน้อย
ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2633) 28/5/2558
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา'วันสำคัญสากลของโลก'
ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน3685) 28/5/2558
งานประชุมวิสาขบูชา 'วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๒' ปี ๒๕๕๘ มจร จัดอย่างยิ่งใหญ่
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานพิธีเปิดประชุมวิสาขบูชา 'วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๒' ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน3073) 28/5/2558
งานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ ไทยรับเป็นเจ้าภาพ จัดขึ้น ณ มจร วังน้อย อยุธยา
พระพรหมบัณฑิต ประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ โดยมีคุณอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท มหาชนจำกัด ทรู คอร์ปเรชั่น ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒ (เปิดอ่าน1891) 27/5/2558
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการประชุมร่วมกับคณะกรรมการจัดทำต้นฉบับพระไตรปิฎกฉบับสากล (Common Buddhist Text : CBT) เพื่อเตรียมความพร้อม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ในงานวิสาขบูชาโลกครั้ง ๑๒ ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน3354) 27/5/2558
พระพรหมบัณฑิต ได้บรรยายพิเศษ'เรื่องกลยุทธ์ในการเผยแผ่เชิงรุก'
แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์โซนดี อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2616) 26/5/2558
พระราชวรเมธี บรรยายพิเศษ'เรื่องหลักการบริหารจัดการองค์กรในสังคมและวัฒนธรรม'
แก่พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมโซน A มจร วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2458) 25/5/2558
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจและแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี รับพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร
ประเภท "ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ/ต่างประเทศ" ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ พลับพลามณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน4191) 20/5/2558
พิธีเก็บอัฐิ และลอยอังคารคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
จากพิภพสู่ห้วง...ปฐพี/ยากที่ใครจักหนี...ว่างเว้น/กายดับเซ่นเมรุมี...ม้วยมอด/เถ้าถ่านเคยโอบเค้น...ร่างไร้สลายสูญ Susisiri ส่องธรรม (เปิดอ่าน4518) 19/5/2558
สาธุชนมืดฟ้ามัวดิน...! ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในงานพระราชเพลิงศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน4110) 17/5/2558
งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ คืนที่ ๙
พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) แม่กองบาลีสนามหลวง, ประธานคณะเลขานุการผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา, คุณหญิงจามรี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสวดพระอถิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ (เปิดอ่าน9044) 8/5/2558
ทั้งหมด 1,903 รายการ 18 / 20
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 76 คน
วันนี้ 407 คน
เมื่อวานนี้ 1,072 คน
เดือนนี้ 3,239 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,619 คน
ทั้งหมด 2,456,260 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob