แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2566-05-09-royal scholarshipเปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บรรยายธรรมเรื่อง "เส้นทางบุญ หรือ เส้นทางแห่งความดี" แก่สามเณรภาคฤดูร้อน ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา (เปิดอ่าน3998) 1/4/2558
พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บรรยายธรรมเรื่อง "เด็กดีต้องมีสติ" แก่สามเณรภาคฤดูร้อน ในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา (เปิดอ่าน3847) 30/3/2558
โครงการ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จิตรลดาบรรพชาภิวันทน์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในพิธีบรรพชาสามเณร เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และทรงสดับพระธรรมเทศนา ณ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน3434) 28/3/2558
พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ไปยังปูนาคาโซงประเทศภูฏาน ได้ประกอบพิธีตามประทีปบูชาพระศากยมุนี พระประธานประจำอุโบสถ และเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และอาราธนาผู้แทนคณะสงฆ์ภูฏาณ ให้เข้าร่วมพิธีวิสาขบูชาโลกที่ประเทศไทย (เปิดอ่าน1778) 23/3/2558
พระธรรมสุธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เป็นประธานและเป็นพระอุปัชฌาย์ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน4538) 22/3/2558
พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ได้รับอาราธนาให้เดินทางไปเยี่ยมประเทศภูฏานอย่างเป็นทางการเพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการพระพุทธศาสนาระหว่างไทยและภูฏาน (เปิดอ่าน2913) 21/3/2558
เอกอัครราชทูตจากประเทศคาซัคสถานประจำประเทศไทยได้เข้าพบพระพรหมบัณฑิต(ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เพื่อส่งสาส์นนิมนต์ประชุมเกี่ยวกับผู้นำศาสนาโลก ที่จะจัดขึ้นที่เมืองอัสตานา ประเทศคาซัคสถาน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ (เปิดอ่าน1910) 18/3/2558
พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ให้การต้อนรับคณะผู้นำเมืองและผู้เข้าประชุมการประชุมผู้นำเมืองในภูมิภาคเอเชียและยุโรป ครั้งที่ ๓ หรือ The Third ASEM Meeting for Governors and Mayors: ASEM ชมภูมิทัศน์ของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้แก่ ภูเขามอ (เขาเต่า) พระบรมธาตุมหาเจดีย์ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน4113) 13/3/2558
ประกาศผลสอบ ผู้ที่สอบไล่ได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘ ในสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
ประกาศผลการตรวจข้อสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน1808) 10/3/2558
ผลสอบบาลีชั้นประโยค ป.ธ.๖-๗-๘-๙ ประจำปี ๒๕๕๘
รายชื่อผู้สอบประโยคบาลี ชั้น ป.ธ.๙ ได้ในสนามหลวงพ.ศ.๒๕๕๘ รวม ๔๙ รูป เป็นภิกษุ ๔๑ รูป สามเณร ๘ รูป ในจำนวนสามเณร ๘ รูป นั้น จากส่วนกลางกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ รูป ต่างจังหวัด ๔ รูป สำหรับปีนี้ 'วัดโมลีโลกยาราม' กรุงเทพมหานคร ครองแชมป์สูงสุด จำนวน ๔ รูป (เปิดอ่าน7961) 10/3/2558
พิธีเททองหล่อพระปางมารวิชัยเพื่อถวายเป็น'อาจริยบูชาอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต' (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.)กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาจุฬาอาศรม ตำบลดงพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน3086) 8/3/2558
เปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ประจำปี ๒๕๕๘
ณ อาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน3915) 6/3/2558
กิจกรรมวันสำคัญ 'วันมาฆบูชา' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
[ภาคเช้า]ตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป,แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ โดย'พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต' กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน3592) 4/3/2558
พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมในโครงการ'พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา' ปีที่ ๑๖ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน2443) 3/3/2558
พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจเยี่ยมในโครงการ'พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา' ปีที่ ๑๖ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (เปิดอ่าน2405) 3/3/2558
พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ตรวจเยี่ยม 'พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา' และเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร ๖๐ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ที่อาศรมบ้านห้วยบง อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (เปิดอ่าน3225) 1/3/2558
นายแพทย์สาย หมอก คำ (Dr.Sai Mauk Kham) รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พร้อมด้วยภริยา
นำคณะรัฐมนตรี เข้าพบและถวายสักการะพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2377) 27/2/2558
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำครม.ตักบาตรพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บริเวณเชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ ตลาดน้ำคลองผดุงกรุงเกษม ด้านข้างทำเนียบรัฐบาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เปิดอ่าน2764) 25/2/2558
๑๐๔ ปี ชาตกาล พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
งานบำเพ็ญกุศลครบรอบวันมรณภาพ ปีที่ ๑๐ และ ๑๐๔ ปี ชาตกาล พระเดชพระคุณพระพุทธวรญาณ (วิโรจนมหาเถร ป.ธ.๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รูปที่ ๑๓, อดีตเจ้าคณะภาค ๑๕ (เปิดอ่าน3780) 20/2/2558
สอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๘
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2717) 13/2/2558
อบรมบาลีก่อนสอบ ภาค ๒ ปีที่ ๑๗
ณ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมเวลา ๑๕ วัน (เปิดอ่าน3254) 28/1/2558
จับมือ ๓ ผู้นําศาสนารณรงค์ศาสนสถานปลอดบุหรี่ "งานสมโภช ๑๘๗ ปี วัดประยูร"
๑๓ มกราคม ๒๕๕๘ ที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร กทม. สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ (สคสบ.) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และ ๓ ผู้นำศาสนา พุทธ อิสลาม และคริสต์ จัดงานแถลงข่าวศาสนสถานปลอดบุหรี่ (เปิดอ่าน3295) 13/1/2558
สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
ถวายโล่เกียรติคุณ "รางวัลบุคคลต้นแบบการรณรงค์เพื่อให้สังคมไทยปลอดบุหรี่" แด่ "พระพรหมบัณฑิต" เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการมหาเถรสมาคม (เปิดอ่าน3114) 13/1/2558
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการมหาเถรสมาคม เดินตรวจงานสมโภช ๑๘๗ ปี วัดประยูรฯ
พร้อมกับคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)ผู้สนับสนุนการจัดงานสมโภชวัดในครั้งนี้ (เปิดอ่าน4435) 11/1/2558
Please invited to celebrate 187 years Wat Prayurawongsawas
Celebrate 187 years Wat Prayurawongsawas January 10-13, 2558 at 16:00 to 22:00. At Wat Prayurawongsawas. 24 Th Prachathipok: cnr Thetsaban Soi 1; Getting there: Ferry: Tha Pak Talat/Atsadang (เปิดอ่าน4884) 7/1/2558
ขอเชิญเที่ยวงานฉลอง "วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี
เชิงสะพานพุทธฯ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน23642) 5/1/2558
ธัมมิกราชกถา ธรรมะของพระราชา - พระพรหมบัณฑิต
พระธรรมเทศนา เรื่อง...ธัมมิกราชกถา ธรรมะของพระราชา แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ณ พระวิหารคต วัดประยุรวงศาวาส แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน1524) 21/12/2557
ปาฐกถา ธรรมราชา โดย พระพรหมบัณฑิต
การประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 15 (เปิดอ่าน1233) 19/12/2557
พระธรรมเทศนา ทวิธัมมกถา คุณธรรม ๒ ประการ โดย..พระพรหมบัณฑิต
พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2366) 23/9/2557
พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ปี ๒๕๕๗
วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต ได้รับมอบรางวัลเชิดชูเกียรติประจำปี ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน2150) 10/9/2557
พระธรรมเทศนา ปริปันถกถา อุปสรรคของการปฏิบัติธรรม โดย..พระพรหมบัณฑิต
ณ วิหารคต วัดประยุรวงศาวาส ๘ กันยายน ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน1726) 8/9/2557
พระธรรมเทศนา พระคุณของแม่ โดย พระราชธรรมวาที
วันพระที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน2056) 11/8/2557
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา อติเวลภาณีกถา การพูดเกินประมาณ
วันพระใหญ่ (15ค่ำ) วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 (เปิดอ่าน1822) 27/7/2557
ธรรมะสร้างความสมานฉันท์ พระพรหมบัณฑิต
เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 ที่ผ่านมา พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ได้ออกรายการคืนความสุขให้ประชาชน (เปิดอ่าน1885) 14/7/2557
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา อำนาจเป็นใหญ่ในโลก (วันพระ)
พระธรรมเทศนา วสกถา กถาว่าด้วยอำนาจ (อำนาจเป็นใหญ่ในโลก) แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน2001) 31/5/2557
ภาพบรรยายกาศ ศาสนิกสัมพันธ์ ๒๕๕๗
รูปแบบแห่งความสมานฉันท์ที่กลมกลืนบนผืนแผ่นดินไทย กรมการศาสนา ร่วมกับ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และองค์กรศาสนา ๕ ศาสนา (เปิดอ่าน3009) 23/4/2557
ขอเชิญเข้าร่วม พิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม (Award of Excellence)
“โครงการบูรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์ และพรินทรเปรียญปริยัติธรรมศาลา" ณ วัดประยุรวงศาวาส 23 - 26 เมษายน ๒๕๕๗ (เปิดอ่าน1855) 20/4/2557
ภูริปัญญากถา ความรู้รอบด้าน พระพรหมบัณฑิต
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน2139) 15/3/2557
พระธรรมเทศนา มันตวินาสกถา ความเสื่อมแห่งมนต์
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน1829) 4/3/2557
พระธรรมเทศนา โอวาทปาฏิโมกขกถา
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน2131) 4/3/2557
พระธรรมเทศนา เรื่องโสตถิธรรมกถา ความสวัสดีมีชัย
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน2331) 31/12/2556
พระธรรมเทศนา เรื่อง อคติคมนกถา ความลำเอียง
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน3051) 3/12/2556
พระธรรมเทศนา เรื่องอิจฉิตัพพบุคคลกถา บุคคลที่พึงประสงค์
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน1866) 19/11/2556
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการจัดสรรงบ ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2877) 14/11/2556
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา แด่พระธรรมาจารย์ ชาง จ้าง (Ven. Chang Zang) รองเลขาธิการพุทธสมาคมจีน, เจ้าอาวาสวัดหลิงกวง เมืองปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เปิดอ่าน2188) 16/10/2556
งานอายุวัฒนมงคล พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ดร.)
เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน5187) 5/11/2556
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้เข้ารับการประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลคุณภาพแห่งปี
ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน2506) 19/10/2556
พระธรรมเทศนา เรื่อง นิธิทัสสนกถา ผู้ชี้โทษเหมือนชี้ขุมทรัพย์ให้
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน2215) 21/10/2556
พวงหรีดสำหรับผู้ค้าน ธนาคารพุทธ...!
ธนาคารพระพุทธศาสนา: เงินตรากับการพัฒนาจริยธรรมชาวพุทธ (เปิดอ่าน7413) 17/10/2556
งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร)
ณ ศาลาการเปรียญวัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน2464) 5/10/2556
พระธรรมเทศนา เรื่อง กิตติลาภกถา การได้มาซึ่งเกียรติ
แสดงโดย..พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน2523) 4/10/2556
สมณศักดิ์ ปี ๒๕๕๖
มหาเถรสมาคม พิจารณาสมณศักดิ์ ปี ๕๖ เสร็จแล้วเตรียมนำขึ้นทูลเกล้าฯ (เปิดอ่าน12465) 1/10/2556
พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา
เสียงครวญ!พระธรรมทูตไทยในต่างแดน คล้อยหลัง'ปู'ปากหวานพร้อมหนุนงาน : สำราญ สมพงษ์ (FB-samran sompong) (เปิดอ่าน5967) 2/10/2556
ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สกอ.ประเมินคุณภาพ 'มจร'ได้ระดับดี แสดงศักยภาพนำองค์กรสู่เวทีนานาชาติเยี่ยม ขณะที่'มจร' มุ่งป้องตีความพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อน (เปิดอ่าน2989) 26/9/2556
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษามหาจุฬาฯ:อธิการบดีเน้นจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและถูกต้องตามพระธรรมวินัย (เปิดอ่าน3571) 25/9/2556
วิจัย 'มจร' พบโจรใต้ป่วน 'วิถีพระเปลี่ยน'
วิจัย 'มจร' พบโจรใต้ป่วน'วิถีพระเปลี่ยน' แนะภาครัฐช่วยการปฏิบัติศาสนกิจ ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกมากขึ้น (เปิดอ่าน4556) 24/9/2556
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลสมัยคล้ายวันเกิดถวายภัตตาหารเพล และมอบทุนการศึกษา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ทำบุญฉลองอายุวัฒนมงคลสมัยคล้ายวันเกิดถวายภัตตาหารเพล และมอบทุนการศึกษา (เปิดอ่าน3963) 17/9/2556
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทาน
พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ อัญเชิญแจกันดอกไม้พระราชทานจาก สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ถวายแด่ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เนื่องในวันมหามงคลอายุวัฒน ๕๘ ปี (เปิดอ่าน11123) 16/9/2556
งานอายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
งานอายุวัฒนมงคลพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศาสตราจารย์ ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน4871) 16/9/2556
ป้องทุจริตสอบนักธรรม! กองธรรมสนามหลวงส่งข้อสอบทางเน็ต พร้อมตั้งอธิการบดี 'มจร' เป็นที่ปรึกษา
พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และพระราชวรมุนี คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองเจ้าคณะภาค ๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารแม่กองธรรมสนามหลวงด้วยเช่นกัน (เปิดอ่าน4022) 13/9/2556
เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่จะให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
๑๐.๐๐ น.วันนี้ (๒ ก.ย.๒๕๕๖) วัดประยุรวงศาวาส พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) นางจูเลีย เดววี่ ผู้แทนองค์การยูเนสโกกรุงเทพฯ ผู้แทนชุมชนกะดีจีน – คลองสาน ผู้แทนสถาปนิก ได้ร่วมกันแถลงข่าว (เปิดอ่าน7671) 13/9/2556
เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากยูเนสโก (เปิดอ่าน7830) 5/9/2556
'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก
เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคปี ๒๕๕๖ จากยูเนสโก ประธานตัดสินเผย สามารถธำรงรักษาปูชนียสถานที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของกรุงเทพมหานคร ไว้ได้... (เปิดอ่าน5924) 5/9/2556
Award of Excellence
เจดีย์พระประธานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (อันดับ ๑) (เปิดอ่าน7201) 5/9/2556
วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก"
โครงการอนุรักษ์เจดีย์พระประธาน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร คว้ารางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยมประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมระดับภูมิภาคปี ๒๕๕๖ ของยูเนสโก มาครอง (เปิดอ่าน12076) 5/9/2556
"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO
ผู้สื่อข่าว "เราไปดูกันครับว่าทำไม พระบรมธาตุมหาเจีดีย์องค์นี้ถึงคว้ารางวัลอันทรงเกีรยตินี้มาครอง" (เปิดอ่าน8407) 11/9/2556
พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก
วันนี้ (๔ก.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประจำประเทศไทย แจ้งว่า ยูเนสโกได้ประกาศผลการประกวดโครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรภาคเอกชน หรือโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารและสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกอันทรงคุณค่าในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (เปิดอ่าน9407) 4/9/2556
งานทำบุญอายุวัฒนมงคลและจัดงานสัมมนาพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ
๑๗ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๖ เป็นมงคลสมัยคล้ายวันเกิดพระเดชพระคุณท่าน เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตโต ป. ธ.๙, ดร.ศ.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน5088) 3/9/2556
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ "ตักบาตรข้าวสาร"
ขอเชิญร่วมบำเพ็ญบุญ "ตักบาตรข้าวสาร" ในวันพุธที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ (เปิดอ่าน2736) 2/9/2556
พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕ (เปิดอ่าน7950) 18/7/2556
ทั้งหมด 1,782 รายการ 18 / 18
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 50 คน
วันนี้ 692 คน
เมื่อวานนี้ 706 คน
เดือนนี้ 7,493 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,981 คน
ทั้งหมด 2,299,446 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob