วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2560-08-05-[45]-SilverConchAwards25Y.jpgพระพรหมบัณฑิตรับรางวัลสังข์เงิน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-07-22-[45]-PBD-Resolutionsอาราธนาและเชิญฟังสุจริตธรรมกถา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-07-09-[44]-SanghaAssociationขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง 'สุจริตธรรมกถา' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-06-07-[42]-LawofSangaTH4MCUสงฆ์กับการครองตนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-05-07-[41]-Tripidok3Ni.jpgพระไตรปิฎกฉบับสากล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-04-23-[39]-PBD-TheNationalTheatreโรงละครแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-04-16-[38]-WPY-Water Festivalเรื่อง 2560-03-27-[36]-PBD-Visitpresidenเข้าพบประธานาธิบดีเจิ่น ดาย กวาง แห่งเวียตนาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-03-22-[35]-SanghaAssociationมติมหาเถรสมาคม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-02-26-[33]-WPY-RepairSarakarnบูรณะศาลาการเปรียญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

มส.แต่งตั้งพระราชวรเมธี ประธานกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์


คณะสงฆ์ | มหาเถรสมาคม | มจร |วัดประยุรวงศาวาส | พระพรหมบัณฑิต 
>>>มส. ตั้งผู้แทนมหาเถรสมาคม ๓ รูป เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทาง
>>>แต่งตั้งพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

คณะสงฆ์ | มหาเถรสมาคม | มจร |วัดประยุรวงศาวาส | พระราชวรเมธี
>>>มส.แต่งตั้งพระราชวรเมธี ประธานกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์
>>>ประชุม คกก ประสานงานแผนยุทธศาสตร์
 

          ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของคณะสงฆ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย

     ๑. พระราชวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการ
     ๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธานกรรมการ (ทั้ง ๓ ท่าน)
     ๓. พระเทพสุวรรณเมธี วัดสุวรรณาราม กรรมการ
     ๔. พระเทพปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรรมการ
     ๕. พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม กรรมการ
     ๖. พระราชเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการ
     ๗. พระราชสารเวที วัดสัมพันธวงศาราม กรรมการ
     ๘. พระมงคลวชิรากร วัดยานนาวา กรรมการ
     ๙. พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ/จังหวัดขอนแก่น กรรมการ
    ๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๑. ดร.ชลทิศ ธีระฐิติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๒. ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาววนิดา นวลบุญเรือง)
    ๑๓. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๔. นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๕. ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ (นายสมเกียรติ ธงศรี)
    ๑๖. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กรรมการ
    ๑๗. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน กรรมการ
    ๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ กรรมการ
    ๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล กรรมการ
    ๒๐. เลขานุการกรม กรรมการ
    ๒๑. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรรมการ
    ๒๒. ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรรมการและเลขานุการ
    ๒๓. พระปริยัติวรานุกูล วัดนิมมานรดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๔. พระครูสิริสารบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๕. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต วัดราชบุรณะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๖. ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๗. ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๘. นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๒๙. นายดำรงศักดิ์ เกตุแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๓๐. นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๓๑. นางสาวรัฐจันทร์ ชัยชญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
     ๑. จัดทำแนวทาง มาตราการ การขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ
     ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วย โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดรบกับแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
     ๓. ถ่ายทอดแนวทาง มาตราการของแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ
     ๔. ให้คำปรึกษาในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ระดับภาค
     ๕. แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฯ
     ๖. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติต่อคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
     ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมหรือกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคมมอบหมาย
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
 


ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (92 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (92 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (92 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (92 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (92 kb)

เขียนเมื่อ 17 มิถุนายน 2560 | อ่าน 888
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
พระราชวรเมธี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง'ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ธรรมะ'
[อบรมครั้งที่ ๓] โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน244)
7/8/2560
พระพรหมบัณฑิต กล่าวให้โอวาทร่วมกับผู้นำศาสนาในการประชุมเลือกผู้จัดการศูนย์
การประชุมเลือกผู้จัดการศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน จัดโดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UDDC) ที่วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน333)
5/8/2560
พระเทพปฏิภาณกวี ฝึกฝนผู้เข้าอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๕
[อบรมครั้งที่ ๒] โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา ประจำปี ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๒๕ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน456)
1/8/2560
พระราชธรรมวาที เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง'ลีลาจรรยานักเทศน์'
[อบรมครั้งที่ ๒] โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน545)
31/7/2560
พระศรีธรรมภาณี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง'ประโยชน์งดงามเมื่อความพยายามสำเร็จ'
ให้แก่ภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา ข้าราชการสำนักเทศกิจ คณะครูนักเรียนวัดประยุรวงศ์ (กทม.) ณ วิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน550)
31/7/2560
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สนิท บุญแย้ม
งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่สนิท บุญแย้ม มารดาของพระครูปลัดศีลวัฒน์ (สุเชษฐ์ สุเชฏฺโฐ) จังหวัดสุพรรณบุรี (เปิดอ่าน493)
30/7/2560
ประชุมคณะกรรมการองค์การเผยแผ่ วัดประยูรฯ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
การประชุมคณะกรรมการองค์การเผยแผ่ วัดประยูรฯ ครั้งที่ ๔ เพื่อเตรียมความพร้อมอบรมนักเทศน์ วันพระในวันจันทร์ ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เปิดอ่าน416)
29/7/2560
คณะสงฆ์วัดประยูรฯ รับบาตรที่บริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
คณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท โออิชิกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทำบุญตักบาตรในพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ (เปิดอ่าน479)
27/7/2560
มส.ปลื้ม!ผลผลิตครู"มจร"ครบ"เก่ง ดี มีสุข"
งาน "๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก" ณ ห้องเธียเตอร์ โซนซี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน461)
26/7/2560
ข่าว ๗ สี - มหาเถรสมาคม จัดแสดงพระธรรมเทศนา กัณฑ์ "สุจริตธรรมกถา"
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เปิดอ่าน458)
24/7/2560
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ขณะนี้ 23 คน
วันนี้ 350 คน
เมื่อวานนี้ 753 คน
เดือนนี้ 17,810 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,789 คน
ทั้งหมด 471,454 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556