แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

มส.แต่งตั้งพระราชวรเมธี ประธานกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์


คณะสงฆ์ | มหาเถรสมาคม | มจร |วัดประยุรวงศาวาส | พระพรหมบัณฑิต 
>>>มส. ตั้งผู้แทนมหาเถรสมาคม ๓ รูป เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทาง
>>>แต่งตั้งพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

คณะสงฆ์ | มหาเถรสมาคม | มจร |วัดประยุรวงศาวาส | พระราชวรเมธี
>>>มส.แต่งตั้งพระราชวรเมธี ประธานกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์
>>>ประชุม คกก ประสานงานแผนยุทธศาสตร์
 

          ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของคณะสงฆ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย

     ๑. พระราชวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการ
     ๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธานกรรมการ (ทั้ง ๓ ท่าน)
     ๓. พระเทพสุวรรณเมธี วัดสุวรรณาราม กรรมการ
     ๔. พระเทพปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรรมการ
     ๕. พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม กรรมการ
     ๖. พระราชเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการ
     ๗. พระราชสารเวที วัดสัมพันธวงศาราม กรรมการ
     ๘. พระมงคลวชิรากร วัดยานนาวา กรรมการ
     ๙. พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ/จังหวัดขอนแก่น กรรมการ
    ๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๑. ดร.ชลทิศ ธีระฐิติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๒. ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาววนิดา นวลบุญเรือง)
    ๑๓. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๔. นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๕. ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ (นายสมเกียรติ ธงศรี)
    ๑๖. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กรรมการ
    ๑๗. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน กรรมการ
    ๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ กรรมการ
    ๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล กรรมการ
    ๒๐. เลขานุการกรม กรรมการ
    ๒๑. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรรมการ
    ๒๒. ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรรมการและเลขานุการ
    ๒๓. พระปริยัติวรานุกูล วัดนิมมานรดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๔. พระครูสิริสารบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๕. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต วัดราชบุรณะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๖. ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๗. ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๘. นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๒๙. นายดำรงศักดิ์ เกตุแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๓๐. นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๓๑. นางสาวรัฐจันทร์ ชัยชญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
     ๑. จัดทำแนวทาง มาตราการ การขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ
     ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วย โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดรบกับแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
     ๓. ถ่ายทอดแนวทาง มาตราการของแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ
     ๔. ให้คำปรึกษาในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ระดับภาค
     ๕. แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฯ
     ๖. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติต่อคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
     ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมหรือกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคมมอบหมาย
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
 


ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (280 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560 | อ่าน 4204
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
เปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๔
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (หมดเขตรับสมัครวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๗) (เปิดอ่าน444)
9/2/2567
ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๖ ปี วัดประยูรฯ" กรุงเทพฯ
งาน 'สมโภชพระอาราม ๑๙๖ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร' สุขสราญรุ่งโรจน์ สมโภชวัดประยูร ไหว้พระขอพร ย้อนวันวาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก วันที่ ๑๒ - ๑๓ - ๑๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2468)
1/1/2567
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๖ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๗ วัดประยูรฯ
ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึงวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1260)
16/12/2566
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๖
เทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ 'River Festival 2023' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน1222)
5/11/2566
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๖
งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน918)
16/10/2566
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๖
กฐินพระราชทาน วัดประยุรวงศาวาส ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยกองทัพบก นำผ้าพระกฐินทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1170)
16/10/2566
ขอเชิญร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล"พระพรหมบัณฑิต ๖๘ ปี"
งานอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺจิตฺโต) ๑๖ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1140)
9/9/2566
เปิดสมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖
รับสมัครพระภิกษุ-สามเณร-แมีชี ฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยูรฯ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1894)
7/7/2566
รพ.สงฆ์ ถวายชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แก่พระสงฆ์
โรงพยาบาลสงฆ์ ได้ถวายชุดตรวจ Antigen Test Kit หรือ ATK แก่พระสงฆ์โครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ (เปิดอ่าน1019)
30/6/2566
พระเทพปฏิภาณกวี เป็นประธานการประชุมองค์การเผยแผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
การประชุมองค์การเผยแผ่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (โครงการพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๕) ณ สำนักงานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่ง๕ระสงฆ์ (ศาลาการเปรียญ) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน978)
28/6/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 64 คน
วันนี้ 649 คน
เมื่อวานนี้ 973 คน
เดือนนี้ 29,437 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,124 คน
ทั้งหมด 2,548,188 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob