วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2560-08-05-[45]-SilverConchAwards25Y.jpgพระพรหมบัณฑิตรับรางวัลสังข์เงิน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-07-22-[45]-PBD-Resolutionsอาราธนาและเชิญฟังสุจริตธรรมกถา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-07-09-[44]-SanghaAssociationขอเชิญฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง 'สุจริตธรรมกถา' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-06-07-[42]-LawofSangaTH4MCUสงฆ์กับการครองตนในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-05-07-[41]-Tripidok3Ni.jpgพระไตรปิฎกฉบับสากล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-04-23-[39]-PBD-TheNationalTheatreโรงละครแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-04-16-[38]-WPY-Water Festivalเรื่อง 2560-03-27-[36]-PBD-Visitpresidenเข้าพบประธานาธิบดีเจิ่น ดาย กวาง แห่งเวียตนาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-03-22-[35]-SanghaAssociationมติมหาเถรสมาคม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2560-02-26-[33]-WPY-RepairSarakarnบูรณะศาลาการเปรียญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

มส.แต่งตั้งพระราชวรเมธี ประธานกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์


คณะสงฆ์ | มหาเถรสมาคม | มจร |วัดประยุรวงศาวาส | พระพรหมบัณฑิต 
>>>มส. ตั้งผู้แทนมหาเถรสมาคม ๓ รูป เข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทาง
>>>แต่งตั้งพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
>>>การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

คณะสงฆ์ | มหาเถรสมาคม | มจร |วัดประยุรวงศาวาส | พระราชวรเมธี
>>>มส.แต่งตั้งพระราชวรเมธี ประธานกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์
>>>ประชุม คกก ประสานงานแผนยุทธศาสตร์
 

          ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของคณะสงฆ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ตรี และมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ระเบียบมหาเถรสมาคมว่าด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ประกอบด้วย

     ๑. พระราชวรเมธี วัดประยุรวงศาวาส ประธานกรรมการ
     ๒. รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รองประธานกรรมการ (ทั้ง ๓ ท่าน)
     ๓. พระเทพสุวรรณเมธี วัดสุวรรณาราม กรรมการ
     ๔. พระเทพปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม กรรมการ
     ๕. พระราชวรมุนี วัดสังเวชวิศยาราม กรรมการ
     ๖. พระราชเมธี วัดไตรมิตรวิทยาราม กรรมการ
     ๗. พระราชสารเวที วัดสัมพันธวงศาราม กรรมการ
     ๘. พระมงคลวชิรากร วัดยานนาวา กรรมการ
     ๙. พระโสภณพัฒนบัณฑิต วัดธาตุ/จังหวัดขอนแก่น กรรมการ
    ๑๐. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๑. ดร.ชลทิศ ธีระฐิติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๒. ที่ปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสาววนิดา นวลบุญเรือง)
    ๑๓. นางสาวสายพิรุณ เพิ่มพูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๔. นายธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
    ๑๕. ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรรมการ (นายสมเกียรติ ธงศรี)
    ๑๖. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กรรมการ
    ๑๗. ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน กรรมการ
    ๑๘. ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ กรรมการ
    ๑๙. ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธมณฑล กรรมการ
    ๒๐. เลขานุการกรม กรรมการ
    ๒๑. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา กรรมการ
    ๒๒. ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม กรรมการและเลขานุการ
    ๒๓. พระปริยัติวรานุกูล วัดนิมมานรดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๔. พระครูสิริสารบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาส กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๕. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต วัดราชบุรณะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๖. ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๗. ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองพระพุทธศาสนา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
    ๒๘. นายคนึงกิจ พรหมนุชานนท์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๒๙. นายดำรงศักดิ์ เกตุแก้ว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๓๐. นายชัยวัฒน์ สุยะหลาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
    ๓๑. นางสาวรัฐจันทร์ ชัยชญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
     ๑. จัดทำแนวทาง มาตราการ การขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ
     ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการที่ประกอบด้วย โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/งบประมาณ ให้สอดรบกับแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
     ๓. ถ่ายทอดแนวทาง มาตราการของแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติ
     ๔. ให้คำปรึกษาในการดำเนินการของคณะกรรมการฯ ระดับภาค
     ๕. แก้ไขปัญหา/อุปสรรคในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาฯ
     ๖. ติดตามประเมินผลการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติต่อคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
     ๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่มหาเถรสมาคมหรือกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคมมอบหมาย
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
 


ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (108 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (108 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (108 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (108 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (108 kb)

เขียนเมื่อ 17 มิถุนายน 2560 | อ่าน 1238
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
งานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๐ 'สายน้ำแห่งวัฒนธรรม'
งานเทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๐ ๓-๕ พฤศจิกายน "แสงมงคลส่องสว่าง" 'River Festival 2017' สายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน351)
4/11/2560
กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลศพพระครูศีลวัฒนาภรณ์ (สุรินทร์ กิตฺติภทฺโท)
คณะสงฆ์เขตธนบุรี คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ศิษยานุศิษย์ อุบาสก-อุบาสิกา จัดพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระครูศีลวัฒนาภรณ์ (สุรินทร์ กิตฺติภทฺโท) (เปิดอ่าน1982)
23/10/2560
สิ้นพระครูศีลวัฒนาภรณ์ (สุรินทร์ กิตฺติภทฺโท) พระผู้มากด้วยน้ำใจ
พระครูศีลวัฒนาภรณ์ มรณภาพด้วยอาการหัวใจล้มเหลว ณ โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี (เปิดอ่าน1769)
22/10/2560
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส บำเพ็ญบารมีทอดกฐินสามัคคี
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส นำคณะศรัทธาทอดกฐินสามัคคี ณ วัดบางแคกลาง, วัดเขาสะท้อนสูง และทอดผ้าป่าสามััคคี ณ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ (เปิดอ่าน728)
15/10/2560
พระเทพปฏิภาณกวี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง'ธัมมิกมหาราชกถา'
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต ให้แก่คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ณ โรงพยาบาลศิริราช (เปิดอ่าน966)
14/10/2560
รายชื่อผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๐
จึงประกาศผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาการเทศนาพระนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๐ และได้เข้ารับประกาศนียบัตรในวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ วัดประยุร (เปิดอ่าน994)
14/10/2560
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต "ร.๙" ที่วัดประยุรวงศาวาส
พิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน751)
13/10/2560
๘๕ สถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ ร่วมถวายดอกไม้จันทน์
รายชื่อสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลอง ๘๕ แห่ง ทั่วประเทศ น้อมใจถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ ๙ (เปิดอ่าน930)
9/10/2560
๑๑๔ จุด ถวายดอกไม้จันทน์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เปิดเป็นสถานที่ถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (เปิดอ่าน937)
9/10/2560
ขอเชิญสาธุชนบำเพ็ญกุศลตักบาตร "โครงการเข้าวัดยามเป็น" ที่วัดประยูรฯ
ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดประยุรวงศาวาส ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ (เปิดอ่าน789)
7/10/2560
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ขณะนี้ 46 คน
วันนี้ 616 คน
เมื่อวานนี้ 974 คน
เดือนนี้ 20,996 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,908 คน
ทั้งหมด 552,712 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556