แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-12-27-WPW192YEARขอเชิญเที่ยวงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันอาสาฬหบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๐


วัดประยุรวงศาวาส | บูรณะศาลาการเปรียญ
>>>ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินบูรณะศาลาการเปรียญ วัดประยูรฯ

คณะสงฆ์ | มจร | วัดประยูรฯ | UN | วิสาขบูชา'๖๐ | พระพรหมบัณฑิต
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันวิสาขบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>ประชุมเตรียมรับเสด็จฯ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ
>>>การประกวดบรรยายธรรมนักเรียน รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ปี ๒๕๖๐
>>>'มจร' พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลก ๖-๘ พ.ค. ๒๕๖๐
>>>สมเด็จพระสังฆราช ประทานสัมโมทนียกถาวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดประชุม วันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต แถลงเปิดตัวหนังสือ"พระไตรปิฎกฉบับสากล"
>>>พระพรหมบัณฑิต แถลงเปิดตัวหนังสือ"พระธรรมเทศนาในอเมริกา"
>>>พระพรหมบัณฑิต ลงนามความร่วมมือในหนังสือบันทึกความเข้าใจ
>>>พระพรหมบัณฑิต ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดงาน
>>>พระพรหมบัณฑิต กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมการฉลองวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต นำพระสงฆ์เวียนเทียน เนื่องในการฉลองวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐
>>>พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา 'การใช้สติ' ในวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐

วัดประยุรวงศาวาส | วันอาสาฬหบูชา'๖๐
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันอาสาฬหบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>ขอเชิญสาธุชนบำเพ็ญกุศลตักบาตรพระภิกษุสามเณร จำนวน ๘๙ รูป
>>>บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ถวายเทียนพรรษา วัดประยูรฯ
>>>พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาวันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๐
>>>พิธีเวียนวันอาสาฬหบูชา วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๐
>>>ภิกษุ-สามเณร วัดประยูรฯ อธิษฐานเข้าจำพรรษา ปี ๒๕๖๐
>>>นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจร สักการะพระมหาเถระ
>>>ท่านหม่อมเจ้ามงคล เฉลิมยุคล เข้าถวายเครื่องสักการะ ปี ๒๕๖๐
>>>พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เข้าถวายสักการะ
 

          วันอาสาฬหบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ ๔๕ ปี ก่อนพุทธศักราช ในวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ คือวันอาสาฬหปุรณมีดิถี หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๔ ประการ ดังต่อไปนี้
          ๑. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก คือพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ รูป ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้เมืองพาราณสี
          ๒. เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกญฑัญญะได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก
          ๓. เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือ พระอัญญาโกญฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขออุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบท ยกขึ้นเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
          ๔. เป็นวันเกิดขึ้นของพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นครั้งแรก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรม ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระพุทธองค์ก็ครบถ้วนบริบูรณ์ คือ มิใช่เพียงแค่ตรัสรู้ธรรมเพียงพระองค์เดียวอย่างพระปัจเจกพุทธเจ้า
          วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่สำคัญมากอีกวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา ดังนั้น พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ., ดร.) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้จัดกิจกรรมงาน "วันอาสาฬหบูชา" ขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

          ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำกิจกรรมงานในวันอาสาฬหบูชา เพื่อเพิ่มปัญญา เสริมบารมี ให้กับตนเอง ในวันเสาร์ ที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

      
กำหนดการ
วันอาสาฬหบูชา - หล่อเทียนเข้าพรรษา - ถวายผ้าอาบน้ำฝน

******************

วันเสาร์ ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
     เวลา ๐๘.๓๐ น. ร่วมหล่อเทียนพรรษา บูชาหลอดไฟฟ้า บูชาผ้าอาบน้ำฝน
     เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เช้า
     เวลา ๐๙.๓๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา
                          โดย. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม
                                  เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
                                 และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
     เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร
     เวลา ๑๔.๐๐ น. ถวายผ้าอาบน้ำฝน
     เวลา ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เย็นร่วมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา
     เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์
     เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา


ข่าว :วัดประยุรวงศาวาส
ภาพ : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (168 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (168 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (168 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (168 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (168 kb)

เขียนเมื่อ 2 กรกฎาคม 2560 | อ่าน 3518
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
งาน"สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2016)
27/12/2562
พระเทพปวรเมธี บรรยายพิเศษ'แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปฯ' วัดประยูรฯ
โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ ประจำปี ๒๕๖๒ (เปิดอ่าน1052)
23/12/2562
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ
ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันพุธที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1765)
4/12/2562
ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
เทศกาลประเพณีลอยประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 'River Festival 2019' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน2819)
2/11/2562
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน2970)
23/10/2562
แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๐ รูปแล้ว (เปิดอ่าน3279)
14/10/2562
พระราชปริยัติดิลก เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยสอบ นธ.วันที่ ๔
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์เขตธนบุรี ปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาส ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เปิดอ่าน3203)
10/10/2562
พระราชปริยัติดิลก เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยสอบ นธ.วันที่ ๓
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์เขตธนบุรี ปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาส ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เปิดอ่าน3221)
9/10/2562
พระราชปริยัติดิลก เป็นประธานนำบูชาพระรัตนตรัยสอบ นธ.วันที่ ๒
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์เขตธนบุรี ปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาส ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เปิดอ่าน3222)
8/10/2562
พระเทพปวรเมธี เป็นประธานเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๒
การสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี คณะสงฆ์เขตธนบุรี ปี ๒๕๖๒ วัดประยุรวงศาวาส ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (เปิดอ่าน3306)
7/10/2562
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 104 คน
วันนี้ 442 คน
เมื่อวานนี้ 1,223 คน
เดือนนี้ 22,985 คน
เดือนที่ผ่านมา 34,385 คน
ทั้งหมด 1,440,621 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob