วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แหล่งหนังสือธรรมะ วีดีโอธรรมะ กรุงเทพมหานคร
 แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2561-03-08-InfoNoviceSummer.jpgขอเชิญรับเป็นเจ้าภาพบวชสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๑ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2561-02-27-MBook190WPYจัดทำหนังสืออนุสรณ์ “๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร” วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดป้ายอาคารและแสดงปาฐกถานำเป็นภาษาอังกฤษในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครพนม


คณะสงฆ์ | มจร | วัดประยูรฯ | รางวัล | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายรางวัล"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายกิตติคุณสัมพันธ์"สังข์เงิน"

มหาจุฬาฯ | พระพรหมบัณฑิต
>>>กราบทูลถวายรายงานแด่สมเด็จพระสังฆราช มจร วังน้อย
>>>กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดประชุมทางวิชาการ วิสาขบูชา
>>>เปิดตัวหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล มจร วังน้อย 
>>>เปิดตัวหนังสือ"พระธรรมเทศนาในอเมริกา" ภาษาจีน
>>>ลงนามความร่วมมือในหนังสือบันทึกความเข้าใจ
>>>พิธีเปิดอาคารวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
>>>กล่าวต้อนรับในการประชุมวิสาขโลก ที่ UN
>>>เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
>>>กล่าวขอบคุณและปิดการประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>ประชุมติดตามการเตรียมงานวิสาขบูชาโลกที่ศรีลังกา
>>>กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลกที่ศรีลังกา
>>>เปิดตัวหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล (CBT) ที่ศรีลังกา
>>>นำคณะจากมหาจุฬาฯร่วมสวดมนต์ ที่ศรีลังกา
>>>พิธีฉลองวิสาขบูชาโลกและมอบพระไตรปิฎกฉบับแก่ประธานธิบดี
>>>นำคณะเข้าพบมหานายกะอัศคิริยะแห่งสยามนิกายของศรีลังกา
>>>พิธีทำบุญฉลอง ๑ ทศวรรษหลักสูตรการจัดการเชิงพุทธ
>>>พิธีถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์สหไมตรีราชมิตราภรณ์ ชั้นมหาสิริวัฒน์
>>>พุทธศาสตรบัณฑิตกับประเทศไทย ๔.๐ มจร วังน้อย
>>>พิธีประทานปริญญาบัตรเป็นวันแรก มจร วังน้อย
>>>พิธีประทานปริญญาบัตรเป็นวันที่สอง มจร วังน้อย
>>>บรรยายพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓ ณ มจร วังน้อย
>>>บรรยายแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาจุฬาฯ
>>>เปิดการเสวนาครูพระสอนศีลธรรม ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา
>>>สัมมนาเรื่องกฎหมายใกล้สงฆ์ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา
>>>๓๐ ปี มจร วิทยาเขตแพร่กับไทยแลนด์ ๔.๐
>>>รับมอบรถโดยสารปลดระวางจำนวน ๗๕ คัน จาก ขสมก.
>>>ฉลองครบรอบ ๒๐ ปี ฮ่องกงรวมกับประเทศจีน ณ ฮ่องกง
>>>เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฉีเหมย เมืองไถ่หนาน ไต้หวัน
>>>พิธีฉลองปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาจิ้งเจี๋ยไต้หวัน
>>>ประชุมคณะกรรมการกำกับสถาบันสมทบไต้หวัน ณ วัดกวงเต๋อ
>>>เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี พระธรรมาจารย์ชิงซิน
>>>นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มจรสักการะพระมหาเถระ
>>>พิธีเปิดการศึกษาและพิธีทำสามีจิกรรมในเทศกาลเข้าพรรษา
>>>วันบุรพาจารย์และการจัดการความรู้  วังน้อย อยุธยา
>>>พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ป.พศ., ป.วน.
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ  รัชกาลที่ ๑๐
>>>งาน '๕๖ ปี ครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ รำลึก' มจร วังน้อย อยุธยา
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
>>>กล่าวเปิดการประชุมอบรมด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหารมหาจุฬาฯ
>>>พิธีปฐมนิเทศนิสิตปริญญาเอก สาขาพุทธจิตวิทยา
>>>งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาฯ ปีที่ ๓
>>>การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนฯศูนย์อาเซียนศึกษา
>>>การประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาทั่วประเทศ
>>>การประชุมวิพากษ์แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
>>>งานครบรอบวันสถาปนา ๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ
>>>งานวันก่อตั้งคณะพุทธศาสตร์ ครบ ๗๐ ปี
>>>เปิดการสัมมนา'Buddhism in Digital Era'
>>>๑ ทศวรรษโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
>>>การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มจร
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันปิยมหาราชรำลึก มจร วังน้อย
>>>กฐินมหาจุฬาฯ วังน้อย พระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๐
>>>การประชุมคณะกรรมการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
>>>มหาจุฬา MoU กับมหาวิทยาลัยไทโช (Taisho University)
>>>พิธีเปิดป้ายอาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

 

          วันอาทิตย์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดป้ายอาคารชื่อว่า “อาคารพระพรหมบัณฑิต” และแสดงปาฐกถานำเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง “Buddhism and Socio-cultural Development in Mekong Basin in the Era of Thailand 4.0 (พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมในลุ่มแม่น้ำโขงยุคประเทศไทย ๔.๐)” เนื่องในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติครั้งที่ ๑ ณ อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดพระธาตุพนม อำเภอพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม


คลิกฟังเสียง / ดาวน์โหลดปาฐกถา>>>เรื่อง'Buddhism and Socio-cultural Development in Mekhong River Basin'


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR
คณะสงฆ์ | มจร | วัดประยูรฯ | รางวัล | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายรางวัล"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายกิตติคุณสัมพันธ์"สังข์เงิน"

ข้อมูลอื่นๆ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (124 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (124 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (124 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (124 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (124 kb)

เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2560 | อ่าน 676
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถาในนามผู้นำศาสนาต่างๆ ในพิธีฉลองครบรอบ ๕ ปี ที่สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสดำรงตำแหน่งประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักโรมันคาทอลิก ณ โบสถ์อัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร
พิธีฉลองครบรอบ ๕ ปี สมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ตำแหน่งเป็นโป๊ปหรือประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกองค์ปัจจุบัน จัดโดยสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (เปิดอ่าน84)
18/3/2561
พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์ให้การบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน รุ่นที่ ๑๔ ปี ๒๕๖๑ ณ วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี ๒๕๖๑ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน100)
18/3/2561
พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง “คณะสงฆ์กับความท้าทายยุคดิจิตอล”ในการสัมมนากฏหมายใกล้สงฆ์และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวันอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การสัมมนากฏหมายใกล้สงฆ์และพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ปี ๒๕๖๑ จัดโดยสมาคมบัณฑิตทางกฏหมายและพุทธศาสตร์ ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เปิดอ่าน70)
17/3/2561
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับและสนทนากับคณะผู้แทนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ต้อนรับและสนทนากับคณะผู้แทนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๑ (เปิดอ่าน76)
15/3/2561
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาในโอกาสที่พระธรรมปัญาบดี นายกสภามหาจุฬาฯ รับใบตราตั้งพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระแห่งประเทศไทย ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพมหานคร
พระธรรมปัญาบดี (พีร์ สุชาโต) นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯรับใบตราตั้งพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน146)
14/3/2561
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง"การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา" ในโครงการอบรมเจ้าอาวาสใหม่ของคณะสงฆ์หนเหนือ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
โครงการเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการ ฝึกอบรมเจ้าอาวาสใหม่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน146)
14/3/2561
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ของบุคลากรมหาจุฬาฯ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) รศ.,ดร. สุรพล สุยะพรหม และ รศ.,ดร. ชาติชาย พิทักษ์ธนาคม ผู้ช่วยอธิการบดี ที่วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน429)
12/3/2561
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดงานครบ ๖๐ ปี โรงเรียน พอ.มจร. มอบประกาศนียบัตรและกล่าวสัมโมทนียกถา ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดงานฉลองครบ ๖๐ ปี โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร. ณ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน399)
11/3/2561
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างพลังปัญญาจากความแตกต่างและความหลากหลาย” ในหลักสูตรการบริหารฯ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ อาคาร วปอ. กรุงเทพมหานคร
การอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ ๙ ปี ๒๕๖๑ จัดโดยสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ ห้องบรรยาย ปรอ. อาคาร วปอ. กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน255)
10/3/2561
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “อัญญมัญญนิสสยกถา” ในงานวันอดีตเจ้าอาวาส ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
งานทำบุญอุทิศให้แก่อดีตเจ้าอาวาส บุรพาจารย์ ณ วัดเศวตฉัตร วรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน248)
9/3/2561
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ขณะนี้ 60 คน
วันนี้ 660 คน
เมื่อวานนี้ 803 คน
เดือนนี้ 20,001 คน
เดือนที่ผ่านมา 37,276 คน
ทั้งหมด 679,277 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556