แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-07-27-ChantingVCR10WPYพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ลงนามโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๒
>>>กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
>>>ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน สระแก้ว
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วันมาฆบูชา'๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ปี ๖๒
>>>พิธีทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>พิธีเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเจ้าที่เจ้าทางพื้นที่ศาลา ๔-๕ วัดประยูรฯ
>>>ภิกษุสามเณร นักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาห้องสมุด "พระพรหมบัณฑิต"
>>>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์และกล่าวโอวาท สามเณร ปี '๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ วันมหาสงกรานต์
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญรวมญาติสายสกุล"มีฤกษ์"ปีที่ ๒๐
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์บันดาลโชค แก่สาธุชน
>>>พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาธรรมและเป็นประธานในพิธีสรงน้ำสงกรานต์

[ไตรมาสที่ ๒] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๐|ธรรมบรรยาย'๖๐|ปาฐกถา'๖๐|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] 'ภาษาไทยกับการเทศน์' พระนักเทศน์ ป.ธ.๙ คัมภีร์แก้ว

[ไตรมาสที่ ๒] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๑|ธรรมบรรยาย'๖๑|ปาฐกถา'๖๑|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] 'ภาษาไทยกับการเทศน์' พระนักเทศน์ ป.ธ.๙ คัมภีร์แก้ว

[ไตรมาสที่ ๒] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] 'การเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิต' ซีพี ทาวเวอร์
>>>[บรรยาย] 'การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' วัดปากน้ำ
>>>[ประชุม] คณะกรรมการจัดทำกัณฑ์เทศน์เรื่อง "ดินและวันดินโลก"
>>>[แต่งตั้ง] พระพรหมบัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กพฐ)
>>>[บรรยาย] 'ธรรมกับจิตอาสา' มหาจุฬาฯ วังน้อย
>>>[ประธาน] พิธีทอดผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารพระปริยัติคุณาภรณ์
>>>[บรรยาย] 'ภาษาไทยกับการเทศน์' พระนักเทศน์ ป.ธ.๙ คัมภีร์แก้ว
>>>[เตรียมการ] เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>[แต่งตั้ง] เป็นประธานคณะกรรมการจัดกิจจกรรมวิสาขบูชาโลก ปี'๖๒

 

          วันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม จ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ในฐานะประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๘๘/๒๕๖๒ ลงนามโดยนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
 


ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ / ข่าว : PYMLNECMTR
วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ สนับสนุนการเรียนบาลี


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (200 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (200 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (200 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (200 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (200 kb)

เขียนเมื่อ 29 เมษายน 2562 | อ่าน 2068
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (เปิดอ่าน131)
10/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง "คณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน" แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (เปิดอ่าน674)
9/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรอภิปรายนำในการสัมมนา เรื่อง "ศาสนาในประเทศไทยหลังโควิด ๑๙" ผ่านช่องทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) โดยออนไลน์ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การสัมมนาออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้นนิมนต์พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรอภิปรายนำในการสัมมนา (เปิดอ่าน195)
8/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน131)
7/8/2563
นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถวายเครื่องสักการะพระพรหมบัณฑิต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๓ ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยูรฯ
กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ของธนาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ที่ได้เข้าถวายเครื่องสักการะแด่พระพรหมบัณฑิต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน195)
6/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน” แก่อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
การอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๑/๑ ของอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ และนักบริหารธุรกิจ จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด (เปิดอ่าน340)
5/8/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เรื่อง 'อาสากถา' ว่าด้วยความหวัง ในวันธรรมสวนะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การฟังพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ฟัง (เปิดอ่าน250)
4/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ โอกาสที่พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญโญ) เข้ารับตราตั้งเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพ
พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน376)
2/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกล่าวถวายพรชัยมงคลในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ที่คณะสงฆ์หนกลางจัดตามมติมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ที่คณะสงฆ์หนกลางจัดตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน551)
28/7/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายถวายความรู้ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เรื่อง "กลยุทธ์ในการบริหารวัด" ในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๓
พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี รับฟังการบรรยายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยพระพรหมบัณฑิต ออนไลน์จากวัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน843)
22/7/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 27 คน
วันนี้ 351 คน
เมื่อวานนี้ 810 คน
เดือนนี้ 8,292 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,682 คน
ทั้งหมด 1,609,506 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob