แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-03-14-PALI2563ประกาศผลสอบบาลี 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาเรื่อง "บทบาทของมหาจุฬาฯในยุคนวัตกรรมเปลี่ยนโลก" ในพิธีเปิดงานซ้อมรับปริญญา ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๒
>>>กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
>>>ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน สระแก้ว
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วันมาฆบูชา'๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ปี ๖๒
>>>พิธีทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>พิธีเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเจ้าที่เจ้าทางพื้นที่ศาลา ๔-๕ วัดประยูรฯ
>>>ภิกษุสามเณร นักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาห้องสมุด "พระพรหมบัณฑิต"
>>>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์และกล่าวโอวาท สามเณร ปี '๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ วันมหาสงกรานต์
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญรวมญาติสายสกุล"มีฤกษ์"ปีที่ ๒๐
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์บันดาลโชค แก่สาธุชน
>>>พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาธรรมและเป็นประธานในพิธีสรงน้ำสงกรานต์
>>>คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

คณะสงฆ์|มหาจุฬาฯ|วัดประยูรฯ|วิสาขบูชาโลก' ๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ต้อนรับ] รองประธานสงฆ์เวียดนาม ที่มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ประชุม] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ไทย)
>>>[ประชุมครั้งที่ ๑] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[แถลงข่าว] เวียตนามเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[ประชุมครั้งที่ ๒] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[ตรวจเยี่ยม] การก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[เข้าพบ] รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม
>>>[เตรียมการ] เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>[แต่งตั้ง] เป็นประธานคณะกรรมการจัดกิจจกรรมวิสาขบูชาโลก ปี'๖๒
>>>[ประชุม] คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
>>>[ได้รับการต้อนรับ] คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลกของเวียดนาม
>>>[ประชุม] คณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๓
>>>[กล่าวสุนทรพจน์] ในพิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลกที่เวียดนาม ปี ๒๕๖๒
>>>[กล่าวสุนทรพจน์] ในพิธีปิดงานวิสาขบูชาโลกที่เวียดนาม ปี ๒๕๖๒
>>>[ไทยรัฐ] "เอไอ" ตัวช่วยสืบสานพระพุทธศาสนา : เวียดนาม

[ไตรมาสที่ ๒] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] 'การเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิต' ซีพี ทาวเวอร์
>>>[บรรยาย] 'การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' วัดปากน้ำ
>>>[ประชุม] คณะกรรมการจัดทำกัณฑ์เทศน์เรื่อง "ดินและวันดินโลก"
>>>[แต่งตั้ง] พระพรหมบัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กพฐ)
>>>[บรรยาย] 'ธรรมกับจิตอาสา' มหาจุฬาฯ วังน้อย
>>>[ประธาน] พิธีทอดผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารพระปริยัติคุณาภรณ์
>>>[บรรยาย] 'ภาษาไทยกับการเทศน์' พระนักเทศน์ ป.ธ.๙ คัมภีร์แก้ว
>>>[เตรียมการ] เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>[แต่งตั้ง] เป็นประธานคณะกรรมการจัดกิจจกรรมวิสาขบูชาโลก ปี'๖๒
>>>[ประชุม] คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
>>>[ปาฐกถา] 'อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ วีรบุรุษของมหาจุฬาฯ'
>>>[บันทึกเทป] โทรทัศน์รายการ “พูดตรงประเด็น” ช่อง ๕
>>>[ได้รับการต้อนรับ] คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลกของเวียดนาม
>>>[บรรยาย] 'ภาษาไทยกับการเทศน์' วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
>>>[ปาฐกถา] 'บทบาทของมหาจุฬาฯในยุคนวัตกรรมเปลี่ยนโลก'

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๙.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก แสดงปาฐกถาเรื่อง *** ["บทบาทของมหาจุฬาฯในยุคนวัตกรรมเปลี่ยนโลก"] ในพิธีเปิดงานซ้อมรับปริญญาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

คลิกฟังเสียง / ดาวน์โหลดเสียงการกล่าวปาฐกถา
>>>เรื่อง “บทบาทของมหาจุฬาฯในยุคนวัตกรรมเปลี่ยนโลก”


ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูล ภาพ / ข่าว : PYMLNECMTR










































































วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (192 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (192 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (192 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (192 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (192 kb)

เขียนเมื่อ 23 พฤษภาคม 2562 | อ่าน 3173
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายถวายความรู้เรื่อง "บูรณาการงานเผยแผ่ศาสนา" แก่พระธรรมทูตและพระนักเผยแผ่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ณ วัดใหม่กรงทอง จังหวัดปราจีนบุรี
การประชุมพระธรรมทูตและพระนักเผยแผ่ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี (เปิดอ่าน221)
30/6/2563
พระพรหมบัณฑิต บันทึกวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ ในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔
วีดิทัศน์เพื่อเผยแพร่ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการออนไลน์ ระดับนานาชาติ ในโอกาสที่องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลก วาระปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (เปิดอ่าน761)
27/6/2563
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมพิธีเปิด 'สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา' โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
“สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา” Landmark แห่งใหม่ ชมวิว ๓๖๐ องศา เหนือแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมต่อการเดินทางฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนคร สวนสาธารณะลอยฟ้าที่มีทางเดินและทางจักรยาน แหล่งท่องเที่ยวย่านกะดีจีน-คลองสาน คลองโอ่งอ่าง และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเต็มไปด้วยความหลากหลายด้านวัฒนธรรม (เปิดอ่าน439)
25/6/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายถวายความรู้ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เรื่อง "คณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน" แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี ๒๕๖๓
คณะสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยารับฟังการบรรยาย ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยพระพรหมบัณฑิต ออนไลน์จากห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1693)
22/6/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เรื่อง 'อนาวิลจิตตกถา' ว่าด้วยใจไม่ขุ่นมัว ในวันธรรมสวนะ (วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การฟังพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ฟัง (เปิดอ่าน1652)
20/6/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'สมพลกถา' ว่าด้วยผลที่เท่าเทียมกัน เนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) การบรรจุสรีระสังขารพระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ ฐิตปัญโญ) อายุ ๑๐๓ ปี อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) การบรรจุสรีระสังขาร พระครูปทุมชัยกิจ (หลวงปู่นะ ฐิตปัญโญ) อายุ ๑๐๓ ปี อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมธาราม ตำบลหนองบัว อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (เปิดอ่าน345)
18/6/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน(ปรม.) รุ่นที่ ๑๙ ของสถาบันพระปกเกล้า ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กทม.
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๙ รับฟังการบรรยาย ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยพระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน286)
13/6/2563
พระพรหมบัณฑิต ได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมให้เป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ต้อนรับและสนทนากับนายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เข้าพบพระพรหมบัณฑิต เพื่อขอคำปรึกษาแนวทางอันจะนำไปใช้สร้างสังคม ที่ไม่ทนต่อการทุจริตโดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา (เปิดอ่าน286)
12/6/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และกล่าวธรรมกถาเรี่อง “ก้าวต่อไปด้วยใจมั่นคง” ในพิธีทำบุญครบ ๓๓ ปี สำนักพิมพ์ธรรมสภา ณ ศูนย์หนังสือฯ ธรรมสภา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
พิธีทำบุญครบ ๓๓ ปี สำนักพิมพ์ธรรมสภา ณ ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา ธรรมสภา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน244)
10/6/2563
พระพรหมบัณฑิต ในฐานะที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง การสอบครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่สนามสอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่สนามสอบจังหวัดชัยนาท
การสอบครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ สนามสอบวัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนามสอบวัดธรรมามูลวรวิหาร จังหวัดชัยนาท วันที่ ๗, ๘, ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน1411)
9/6/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 38 คน
วันนี้ 543 คน
เมื่อวานนี้ 515 คน
เดือนนี้ 1,058 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,344 คน
ทั้งหมด 1,581,589 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob