แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-10-18-River Festival 2020WPY03ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม ณ วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง"การเผยแผ่เชิงรุกของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ"แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๒
>>>กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
>>>ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน สระแก้ว
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วันมาฆบูชา'๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ปี ๖๒
>>>พิธีทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>พิธีเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเจ้าที่เจ้าทางพื้นที่ศาลา ๔-๕ วัดประยูรฯ
>>>ภิกษุสามเณร นักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาห้องสมุด "พระพรหมบัณฑิต"
>>>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์และกล่าวโอวาท สามเณร ปี '๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ วันมหาสงกรานต์
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญรวมญาติสายสกุล"มีฤกษ์"ปีที่ ๒๐
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์บันดาลโชค แก่สาธุชน
>>>พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาธรรมและเป็นประธานในพิธีสรงน้ำสงกรานต์
>>>คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐

คณะสงฆ์|มหาจุฬาฯ|วัดประยูรฯ|วิสาขบูชาโลก' ๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ต้อนรับ] รองประธานสงฆ์เวียดนาม ที่มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ประชุม] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ไทย)
>>>[ประชุมครั้งที่ ๑] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[แถลงข่าว] เวียตนามเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[ประชุมครั้งที่ ๒] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[ตรวจเยี่ยม] การก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[เข้าพบ] รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม
>>>[เตรียมการ] เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>[แต่งตั้ง] เป็นประธานคณะกรรมการจัดกิจจกรรมวิสาขบูชาโลก ปี'๖๒
>>>[ประชุม] คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
>>>[ได้รับการต้อนรับ] คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลกของเวียดนาม
>>>[ประชุม] คณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๓
>>>[กล่าวสุนทรพจน์] ในพิธีเปิดงานวิสาขบูชาโลกที่เวียดนาม ปี ๒๕๖๒
>>>[กล่าวสุนทรพจน์] ในพิธีปิดงานวิสาขบูชาโลกที่เวียดนาม ปี ๒๕๖๒
>>>[ไทยรัฐ] "เอไอ" ตัวช่วยสืบสานพระพุทธศาสนา : เวียดนาม

[ไตรมาสที่ ๒] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] 'การเพิ่มมูลค่าให้กับชีวิต' ซีพี ทาวเวอร์
>>>[บรรยาย] 'การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' วัดปากน้ำ
>>>[ประชุม] คณะกรรมการจัดทำกัณฑ์เทศน์เรื่อง "ดินและวันดินโลก"
>>>[แต่งตั้ง] พระพรหมบัณฑิต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (กพฐ)
>>>[บรรยาย] 'ธรรมกับจิตอาสา' มหาจุฬาฯ วังน้อย
>>>[ประธาน] พิธีทอดผ้าป่าระดมทุนสร้างอาคารพระปริยัติคุณาภรณ์
>>>[บรรยาย] 'ภาษาไทยกับการเทศน์' พระนักเทศน์ ป.ธ.๙ คัมภีร์แก้ว
>>>[เตรียมการ] เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชาโลก ที่ UN
>>>[แต่งตั้ง] เป็นประธานคณะกรรมการจัดกิจจกรรมวิสาขบูชาโลก ปี'๖๒
>>>[ประชุม] คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๒
>>>[ปาฐกถา] 'อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ วีรบุรุษของมหาจุฬาฯ'
>>>[บันทึกเทป] โทรทัศน์รายการ “พูดตรงประเด็น” ช่อง ๕
>>>[ได้รับการต้อนรับ] คณะกรรมการจัดงานวิสาขบูชาโลกของเวียดนาม
>>>[บรรยาย] 'ภาษาไทยกับการเทศน์' วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ
>>>[ปาฐกถา] 'บทบาทของมหาจุฬาฯในยุคนวัตกรรมเปลี่ยนโลก'
>>>[บรรยาย] 'การเผยแผ่เชิงรุกของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ'

คณะสงฆ์|มหาจุฬาฯ|วัดประยูรฯ|พระธรรมทูตสายต่างประเทศ|พระพรหมบัณฑิต
>>>[เปิดโครงการ] อบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๑ ปี ๒๕๕๘
>>>[ปาฐกถา] 'วิทยาลัยพระธรรมทูตและหลักสูตรที่พึงประสงค์' ปี ๒๕๕๙
>>>[กล่าวถวายรายงาน] พิธีปัจฉิมนิเทศพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๒
>>>[เป็นประธานประชุม] โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๓
>>>[บรรยาย] 'หลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' ณ วัดปากน้ำ
>>>[บรรยาย] 'บทบาทพระธรรมทูตสายต่างประเทศ' รุ่นที่ ๒๓ มจร วังน้อย
>>>[เป็นประธานประชุม] โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๔
>>>[ปาฐกถา] 'ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ' ๔ ทวีป
>>>[บรรยาย] 'วิธีทำงานของพระธรรมฑูต' รุ่นที่ ๒๔ ปี ๒๕๖๑
>>>[บรรยาย] 'บทบาทพระธรรมทูตในยุคประเทศไทย ๔.๐' นครปฐม
>>>[บรรยาย] 'การเผยแผ่เชิงรุกของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ' รุ่นที่ ๒๕

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก บรรยายเรื่อง *** [“การเผยแผ่เชิงรุกของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ"] แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

คลิกฟังเสียง / ดาวน์โหลดเสียงการบรรยาย
>>>เรื่อง “การเผยแผ่เชิงรุกของพระธรรมทูตสายต่างประเทศ”


ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูล ภาพ / ข่าว : PYMLNECMTR


วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทองดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (204 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (204 kb)

เขียนเมื่อ 24 พฤษภาคม 2562 | อ่าน 3372
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'กาลทานกถา' ว่าด้วยการถวายทานตามกาล ในพิธีสมโภชกฐินพระราชทานที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าภาพ ณ วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
พิธีสมโภชกฐินพระราชทานที่ศาลรัฐธรรมนูญนำโดยนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าภาพทอดถวาย ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน190)
18/10/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา (Union Catalog of Buddhist Texts : UCBT) ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา (Union Catalog of Buddhist Texts : UCBT) การสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ คัมภีร์ หนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆ ที่เป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรพระพุทธศาสนาทั่วโลก (เปิดอ่าน152)
17/10/2563
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด นำถวายวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปี ๒๕๖๓
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน209)
16/10/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'อานิสงส์การทอดกฐิน' ในพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๓ ที่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด นำถวายวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ที่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด นำถวายวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน203)
16/10/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “อิทธิบาทกถา” ว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมงคลรังษี อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมงคลรังษี” (คำบ่อ อรุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (เปิดอ่าน161)
15/10/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙)
พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ ๔ (เปิดอ่าน177)
13/10/2563
สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้พระพรหมบัณฑิต ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยูรฯ
พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "พระราชทานวิสุงคามสีมา" งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน604)
10/10/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง'กิจการพระพุทธศาสนาในยุควิถีใหม่' ในพิธีปฐมนิเทศการศึกษาของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ณ วัดเทวราชกุญชร
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน411)
6/10/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ปัญจวรกถา' ว่าด้วยพรห้าประการ ในงานทอดกฐินสามัคคี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
งานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างสำนักงานเลขานุการ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน397)
4/10/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีบำเพ็ญกุศลวันตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พิธีบำเพ็ญกุศลในวันตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน279)
3/10/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 22 คน
วันนี้ 6 คน
เมื่อวานนี้ 694 คน
เดือนนี้ 15,930 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,203 คน
ทั้งหมด 1,662,242 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob