แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-02-14-Phraputthavorrayanวันกตัญญูบูชาคุณ “พระพุทธวรญาณ” วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๒
>>>กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
>>>ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน สระแก้ว
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วันมาฆบูชา'๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ปี ๖๒
>>>พิธีทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>พิธีเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเจ้าที่เจ้าทางพื้นที่ศาลา ๔-๕ วัดประยูรฯ
>>>ภิกษุสามเณร นักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาห้องสมุด "พระพรหมบัณฑิต"
>>>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์และกล่าวโอวาท สามเณร ปี '๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ วันมหาสงกรานต์
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญรวมญาติสายสกุล"มีฤกษ์"ปีที่ ๒๐
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์บันดาลโชค แก่สาธุชน
>>>พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาธรรมและเป็นประธานในพิธีสรงน้ำสงกรานต์
>>>คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐
>>>ขอเชิญทำบุญหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>เปิดสมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๗ ปี ๒๕๖๒
>>>โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษา ชั้น ม.๒
>>>โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษา ชั้น ม.๓
>>>โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษา ชั้น ม.๑
>>>พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีอธิษฐานจิตเข้าพรรษา คณะสงฆ์วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒

คณะสงฆ์|มหาเถรสมาคม|แต่งตั้ง|พระพรหมบัณฑิต
>>>[แต่งตั้ง] เป็นประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ
>>>[พระบัญชาแต่งตั้ง] เป็นประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์ฯ
>>>[รับพระบัญชา] แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
>>>[แต่งตั้ง] เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ปธ.ก.เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

[ไตรมาสที่ ๓] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] 'การบริหารการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
>>>[บรรยาย] 'หลักธรรมในการครองตน ครองคนและครองงาน'
>>>[รับพระบัญชา] แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง
>>>[สัมโมทนียกถา] พิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระคุณรสศีลขันธ์ (หลวงปู่เปาว์)
>>>[บรรยาย] โครงการบรรยายธรรมและเจริญวิปัสสนาครั้งที่ ๑๒ จัดโดยชมรมสุรัตนธรรม
>>>[ประธาน] รับเทียนพรรษาจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
>>>[ประธาน] ในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>[ประธาน] ในพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>[ธรรมกถา] 'วิถีแห่งพัฒนาที่ดีสู่ความยั่งยืนของพระศาสนา'
>>>[สัมโมทนียกถา] ในงานวันบุรพาจารย์ มหาจุฬาฯ ปี ๒๕๖๒
>>>[ถวายสักการะ] อัฐิอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ๒ รูป ปี ๒๕๖๒
>>>[ต้อนรับ] หม่อมเจ้ามงคล เฉลิมยุคล และชาวธนาคารกรุงเทพ ฯ
>>>[บรรยาย] 'การพัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติของนักเทศน์'
>>>[ให้โอวาท] 'ปัจจัยภายนอกและภายในแห่งการเรียนรู้'
>>>[สัมโมทนียกถา] พิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์วิทยบริการ มหาจุฬาฯ
>>>[ประธาน] พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ มติ มส

 

คณะสงฆ์หนกลาง
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ตามมติมหาเถรสมาคม

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๑๔.๐๐ น.


ประมวลข่าว/ภาพ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์
๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

          วันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ที่คณะสงฆ์หนกลางจัดตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 


ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลข่าว : PYMLNECMTR
ภาพ : บอย หนังสือพิมพ์มติสวรรค์


วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (176 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (176 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (176 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (176 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (176 kb)

เขียนเมื่อ 6 สิงหาคม 2562 | อ่าน 4277
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
พระราชปริยัติดิลก เป็นประธานในสนามสอบบาลีประโยค ๓ วันที่ ๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๓ ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (ครั้งหลัง) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน56)
20/2/2563
พระเทพปฏิภาณกวี เป็นประธานในสนามสอบบาลีประโยค ป.ธ.๓ ปี ๒๕๖๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นสนามสอบชั้นประโยค ป.ธ.๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน82)
18/2/2563
ชาตกาลครบ ๑๐๙ ปี พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
ชาตกาลครบ ๑๐๙ ปี (วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓) พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รูปที่ ๑๓ (เปิดอ่าน587)
14/2/2563
ขอเชิญทำบุญ'โครงการเข้าวัดยามเป็นเดือนกุมภาพันธ์'๖๓' วัดประยูรฯ
โครงการเข้าวัดยามเป็น ปี ๒๕๖๓ เดือนกุมภาพันธ์ เทศกาลวันแห่งความรักของชาวพุทธวัน "มาฆบูชา" ณ วัดประยูรฯ กทม. (เปิดอ่าน647)
3/2/2563
ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
กิจกรรมงานวันมาฆบูชา เพิ่มปัญญา เสริมบารมี วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน563)
30/1/2563
ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
งาน"สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร" ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2899)
27/12/2562
พระเทพปวรเมธี บรรยายพิเศษ'แผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปฯ' วัดประยูรฯ
โครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะ ประจำปี ๒๕๖๒ (เปิดอ่าน1742)
23/12/2562
ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ
ในวันอังคารที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึงวันพุธที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน2379)
4/12/2562
ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
เทศกาลประเพณีลอยประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 'River Festival 2019' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน3465)
2/11/2562
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน3628)
23/10/2562
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 124 คน
วันนี้ 922 คน
เมื่อวานนี้ 966 คน
เดือนนี้ 23,350 คน
เดือนที่ผ่านมา 36,909 คน
ทั้งหมด 1,477,896 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob