แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ คืนที่ ๕


ลิงค์ข่าวงานบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>รายนามผู้ประสงค์ขอรับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ ๒๕๕๘
>>>พิธีรดน้ำศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ มีผู้ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
>>>พิธีรดน้ำหลวงอาบศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ / ประวัติโดยสังเขปคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ โยมมารดาของ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.)
>>>งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ (คืนที่ ๒)
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์] คืนที่ ๓
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมวชิรญาณ] คืนที่ ๔
>>>พระพรหมบัณฑิต จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร อุทิศแก่คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระวิสุทธิวงศาจารย์] คืนที่ ๖
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมเวที] คืนที่ ๘
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมโมลี] คืนที่ ๙


          วันอาทิตย์ ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ ได้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพวงมาลาประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา, พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วางหน้าหีบศพนางทองสุข มีฤกษ์  ณ ศาลารักสัจจะ (ศาลา ๑) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

          ในคืนที่ ๕ ของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพมีผู้ประสงค์รับเป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศล ดังนี้ ๑.คณะสงฆ์จังหวัดระยอง นำโดยพระราชสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดระยอง ๒.คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ส่วนกลาง) นำโดยพระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริวณฺโณ ป.ธ.๙, ดร.) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะพุทธศาสตร์  ๓.มูลนิธิโพธิวัณณา อำเภอสนามชัย จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยแม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล และสาธุชนเป็นจำนวนมากร่วมรับเป็นเจ้าภาพ
         พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา พระสงฆ์ชุดพิธีธรรมจากวัดอนงคารามวรวิหาร สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงรับเทศน์


หมายเหตุ : - มีการสวดพระอภิธรรมศพทุกๆ คืน ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
                  - พักสวดพระอภิธรรมศพ วันอังคาร ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (วันฉัตรมงคล)
                  - วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
                     ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๗.๐๐ น. 
 
ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพ : พระมหาวันชัย  หาสปฺปญฺโญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์
อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
และพวงมาลาประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา,
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์, และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ วางหน้าหีบศพนางทองสุข มีฤกษ์ผู้แทนพระองค์ เข้ารับมอบของที่ระลึกจากพระพรหมบัณฑิต


ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จำนงค์ ทองประเสริฐ
ถวายปัจจัยในการบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์


ผู้แทนพระองค์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย


พระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามวรวิหาร สวดพระอภิธรรมทำนองหลวง
ผู้แทนพระองค์ นมัสการลาพระพรหมบัณฑิต ก่อนเดินทางกลับ


พระสุธีธรรมานุวัตร (เทียบ สิริวณฺโณ ป.ธ.๙, ดร.) คณบดีคณะพุทธศาสตร์ จุดเทียนส่องธรรม
พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหาร องค์แสดงธรรม


ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มจร พระสังฆาธิการ ฟังพระธรรมเทศนาพุทธศาสนิกชน ฟังการแสดงพระธรรมเทศนา ศาลา ๕๓ และพื้นที่หน้าศาลา ๑
หลังพักแล้วพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทำนองหลวงอีก ๑ จบ
ศ.พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ, นายแพทย์รัศมี วรรณิสสร, คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร,
นายแพทย์เฉลิมชัย เครืองาม และ ม.ล.วิณา สุบรรณ ถวายธูปเทียนดอกไม้ จตุปัจจัยผศ.ร.ท.ดร.บรรจบ บรรรุจิ, ผศ.ดร.เฉลียว รอดเขียว, ผศ.ดร.ณัฏธีร์ ศรีดี,
ผศ.ดร.สุเทพ พรหมเลิศ, และ ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ถวายชุดหนังสือธรรมะ


แม่ชีณัฐญาวรรณ เปรมสกุล, คุณพรรณี ศรีสว่าง, กำนันประยุทธ์ มีฤกษ์, คุณสุกัลยา สุขชื่น
และ ดร.วีรชาติ นิ่มอนงค์ ถวายชุดไทยธรรม


พระราชสิทธินายก จจ.ระยอง, พระสุธีธรรมานุวัตร คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มจร,
พระเมธีรัตนดิลก, พระครูศรีปริยัติโกวิท, และพระครูพิพิธวรคุณ ทอดผ้าบังสุกุล ชุดที่ ๑
พระครูโสภิตปัญญากร, พระครูไพบูลย์วุฒิกร, พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน,
พระมหาประวิทย์ โถมวาโท, และพระมหาบุญแก้ว ฐานงฺกโร ทอดผ้าบังสุกุล ชุดที่ ๒พระสุธีธรรมานุวัตร, แม่ชีณัฐญวรรณ เปรมสกุล ถวายปัจจัยเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม


กรวดน้ำรับพร


ผู้เป็นเจ้าภาพคณะต่างๆ ถวายปัจจัยในการรับเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ (คืนที่ ๕)ผู้ร่วมงานบันทึกภาพร่วมกัน 
ข้อมูลอื่นๆ
>>>๑๕ เมษายน "วันปีใหม่ วันเถลิงศก" สงกรานต์งานวันสุดท้าย วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>Water Festival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำวิถีไทย วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑
>>>เขามอ หรือ เขาเต่า

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (276 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (276 kb)

เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 | อ่าน 7287
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น' แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วัดอินทาราม ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (เปิดอ่าน93)
24/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พุทธธรรม Soft power' ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ณ วิหารปฏิบัติธรรม ชั้น ๕ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน120)
20/9/2566
พระพรหมบัณฑิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน90)
20/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านของประชาชน' ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน586)
19/9/2566
17/9/2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน114)
16/9/2566
16/9/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 52 คน
วันนี้ 164 คน
เมื่อวานนี้ 787 คน
เดือนนี้ 164 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,394,773 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob