แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-10-18-River Festival 2020WPY03ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม ณ วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

'มจร' จัดแห่ช้างฉลอง ๑๐๐ พระชันษา'สังฆราช'              เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ของวันอังคาร ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เป็นประธานเปิดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ห้องประชุม  ๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์(มวก.) มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยกิจกรรมเริ่มจากพิธีอัญเชิญพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระสังฆราชโดยช้างมงคล แห่ไทยธรรมกัณฑ์เทศน์มหาชาติ แห่ธงพระเวส เข้าสู่อาคารหอประชุม มวก. พิธีเปิด การเทศน์มหาชาติโดยพระราชธรรมวาที พระราชวิจิตรปฏิภาณ เทศน์มหาชาติประยุกต์โดยพระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม พระปลัดโสภณ สุธีโร แสดงละครประกอบโดยคณะการแสดงมงกุฎเพชร โดยมีคณะกรรมการ คณะทำงาน พระสอนศีลธรรม  นักเรียน ประชาชนทั่วไปร่วมงานวันละ ๖,๕๐๐ รูป/คน

                                   
                                   

              พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะกรรมการดำเนินงานจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ  กล่าวรายงานว่า งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ หอประชุม มวก.แห่งนี้ ต่อจากนั้นหน่วยรับผิดชอบโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ของมหาวิทยาลัยทุกหน่วยงานได้ลงปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ จนได้ผลการประกวดที่เป็นตัวแทนในระดับคณะภาคสงฆ์ ๑๘ ภาค ขึ้นมาจัดประกวดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในระดับประเทศ พร้อมจัดให้มีการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตของชาวพุทธจากหน่วยงานภาคเอกชนและสถานศึกษาอย่างหลากหลาย ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แห่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

              ๑.เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในวโรกาสทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี
              ๒.เพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู นักเรียน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอกิจกรรมประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาคมชาวพุทธ
              ๓.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม แสดงความเป็นผู้นำยุวพุทธด้านการปฏิบัติธรรมและสามารถนำไปเผยแผ่ให้กับกัลยาณมิตรได้ปฏิบัติตามได้
              ๔.เพื่อสนับสนุนนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในการมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
              ๕.เพื่อร่วมกันประกาศพุทธธรรมผ่านกิจกรรมทางวิชาการ ศาสนพิธี และวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชน  ในการจัดงานดังกล่าวมีการจัดงานแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน ได้แก่

              ส่วนที่ ๑ เป็นการจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวพุทธ โดยมีองค์กรคุณธรรมและสถานศึกษาจำนวน ๕๐ หน่วยงาน เดินทางมาจัดนิทรรศการ รอบห้องประชุม มวก ชั้นล่างและชั้นบน  ซึ่งมีการเทศน์มหาชาติประยุกต์เป็นกิจกรรมหลัก             
              ส่วนที่ ๒ เป็นการจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา รอบชิงชนะเลิศ
              ส่วนที่ ๓ เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธัมมจักรกัปปวัตนสูตร และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช
              ส่วนที่ ๔ เป็นการจัดสัมมนาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๔
              ส่วนที่ ๕ เป็นการมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่ผู้ชนะเลิศและรางวัลอื่นๆตามลำดับ
 
              อนึ่งในการจัดงานทั้ง ๓ วัน ได้อาราธนาผู้แทนพระสอนศีลธรรมจากทั่วประเทศมาร่วมงานวันละ ๒,๐๐๐ รูป มีนักเรียนเข้ามาชมนิทรรศการวันละ ๒,๐๐๐ คน มีนักเรียนประกวดกิจกรรมรอบชิงชนะเลิศและครูพี่เลี้ยง ๒,๐๐๐ คน มีครูโรงเรียนวิถีพุทธวันละ ๒๕๐ คน และคณะทำงาน อีก ๒๕๐ รูป/คน รวมผู้ร่วมงานวันละ ๖,๕๐๐ รูป/คน
              ทั้งนี้ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ กันยายน สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชมา เป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษา
              พร้อมกันนี้พระพรหมบัณฑิตยังได้เป็นประธานถวายและมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นิสิตต่างประเทศที่ศึกษาอยู่ที่ มจร ทั้งระดับปริญญาตรี โท และเอก
              ด้านนายปรีชา กันธิยะ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ทางกรมการศาสนา(ศน.) ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ๑ ชุด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เพื่อให้พระได้มีโอกาสบรรจุเข้าสอนในโรงเรียนได้ถาวร โดยอาจจะเป็นในลักษณะของพนักงานราชการ หรืออัตราจ้าง ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้สำหรับพระสงฆ์เท่านั้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้พระสงฆ์สึกออกไป ในกรณีที่พระสงฆ์รูปนั้นได้บรรจุแล้ว๑๗ กันยายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (208 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (208 kb)

เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2556 | อ่าน 1930
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม ณ วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓
เทศกาลประเพณีลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๓ 'River Festival 2020' เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน673)
18/10/2563
ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน270)
12/10/2563
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด (กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์) นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน859)
4/10/2563
ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน574)
30/9/2563
พระเทพปวรเมธี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ของคณะสงฆ์เขตธนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน327)
28/9/2563
การอบรมและจัดสอบ 'เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖
โครงการอบรมและจัดสอบ "เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม ปีที่ ๖" งานแถลงข่าว "River Festival 2020 เทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย" ปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน474)
20/9/2563
วันสารทไทย วัดประยูรฯ จัดพิธีทำบุญเทศกาลเดือนสิบ ปี ๒๕๖๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจัดพิธีทำบุญในเทศกาลเดือนสิบ หรือวันสารทไทย ซึ่งตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ พระสงฆ์ได้สวดมาติกาบังสุกุลอุทิศให้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ (เปิดอ่าน735)
17/9/2563
พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ แสดงพระธรรมเทศนา 'สัปปุริสธรรมกถา'
การฟังพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ฟัง (เปิดอ่าน685)
17/9/2563
พระเทพปฏิภาณกวี แสดงพระธรรมเทศนา 'เทศกาลพรรษาเป็นเวลางดเว้นบาป'
การแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน832)
13/7/2563
โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
โครงการเข้าวัดยามเป็น บำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรภัตตาหาร (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ เดือนกรกฎาคม'๖๓ (เปิดอ่าน926)
12/7/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 26 คน
วันนี้ 42 คน
เมื่อวานนี้ 1,669 คน
เดือนนี้ 25,435 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,203 คน
ทั้งหมด 1,671,747 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob