แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

วิจัย 'มจร' พบโจรใต้ป่วน 'วิถีพระเปลี่ยน'

 

           เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานสัมมนาผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่น  ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัยและสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  มีพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปร่วมกว่า ๑,๐๐๐ รูป/คน และน.ส.สิเรียม ภักดีดํารงฤทธิ์ ในฐานะนักศึกษาปริญญาโททำหน้าที่เป็นพิธีกรแนะนำเข้าสู่รายการ

                                     

 

            พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า การทำวิจัยและวิทยานิพนธ์ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท และเอก แต่เมื่อทำแล้วจะทำอย่างไรไม่ให้อยู่บนหิ้ง จึงจะต้องมีการประเมินและเผยแพร่ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อให้มีการนำไปบูรณาการใช้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ขอแนะก็คือว่างานวิจัยต่างๆของ มจร. นั้นจะต้องมีการประยุกต์หลักธรรมเป็นสำคัญเพราะไม่เช่นนั้นก็ไม่ต่างกับสถาน การศึกษาต่างๆและไม่เด่น

            ในงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ดีเด่นที่นำเสนอครั้งนี้มีเรื่อง “การศึกษาผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุ สามเณรในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้” รวมอยู่ด้วย ซึ่งพบว่า เหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลกระทบต่อพระสงฆ์ในพื้นที่ทั้งในด้านวิถีการดำรง ชีวิตที่มีความยากลำบากมากขึ้น เช่น การเดินทางสัญจร การระมัดระวังการดำรงชีวิต ด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ที่ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ด้านการเผยแผ่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาลดลงไม่สามารถดำเนินการได้อย่างกว้าง ขวาง และด้านการสังคมสงเคราะห์ก็เป็นไปอย่างลำบากและเป็นห่วงชาวบ้านทุกคน

                                     

              พระสงฆ์และชุมชนได้เสนอแนวทางในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติศาสนกิจ คือ จัดให้มีกำลังทหารคอยให้ความคุ้มกันให้ความปลอดภัยเมื่อบิณฑบาตและประกอบ พิธีกรรมตลอดจนปฏิบัติศาสนกิจอื่นๆ  ด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาและลดขั้นตอนลงเพื่อ ความปลอดภัยโดยต้องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกอย่างให้เสร็จก่อนค่ำ  ส่วนการเผยแผ่หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้มีการเผยแผ่เฉพาะในวัดและปรับ เปลี่ยนรูปแบบในการเผยแผ่โดยใช้วิทยุชุมชน หรือเผยแผ่โดยใช้สื่อหนังสือหรือซีดีธรรมะแก่ประชาชนแทน

                                     

              นอกจากนี้ พระสงฆ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐและเอกชนต่อการปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสามเณร ในพื้นที่ เช่น ต้องการให้รัฐช่วยดูแลความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและปฏิบัติศาสนกิจ  ต้องการให้ช่วยด้านสวัสดิการ  ดูแลด้านสาธารณสุข และปัจจัยสี่ตามเหมาะสม และ ต้องการให้รัฐร่วมเป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญทางศาสนาทุก กิจกรรม
 
                                  

              รองศาสตราจารย์สมบูรณ์ บุญฤทธิ์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวในการเสนอผลงานวิจัยว่า จากการเก็บข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องในช่วงที่มีเหตุการณ์ไม่สงบพบว่า ประชาชนทุกศาสนาได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะพระภิกษุ และสามเณรมีผลกระทบต่อการปฏิบัติศาสนกิจจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในด้านวิถีการดำรงชีวิต ด้านการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ด้านการเผยแผ่หลักคำสอนทางพุทธศาสนา และด้านการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ  โดยพระสงฆ์ยอมรับว่า รู้สึกไม่เหมือนเดิมที่เคยอยู่แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  เป็นความหวาดระแวงต่อการใช้ชีวิตท่ามกลางความไม่ปลอดภัย แต่รู้สึกไม่หนักใจในการปฏิบัติหน้าที่
 
                                     

              ทางด้านพระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี กล่าวว่า ในปีนี้ทาง ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ได้มีการพัฒนาโครงการกับคณะสงฆ์และชุมชนในพื้นที่ปัตตานี ยะลา และสงขลา เพื่อเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างความสงบ สุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่
 
                                     

              ส่วนศาสตราจารย์สุริชัย หวันแก้ว ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การส่งเสริมการสร้างกระบวนการสันติภาพที่สร้างสรรค์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง กรณราชวิทยาลัย ถือเป็นอีกหนึ่งบทบาทของสถาบันการศึกษาที่น่าชื่นชมและเป็นอีกความหวังหนึ่ง ที่จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ที่เกิด ขึ้นอยู่ในสังคมไทย แต่ปัจจุบันนี้ฝ่ายที่ก่อการมักสร้างเหตุการณ์ให้ได้รับความสนใจจากสื่อมวล ชนความรุนแรงจึงเพิ่มขึ้น


วันอาทิตย์ ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖
 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (220 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (220 kb)

เขียนเมื่อ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 | อ่าน 4249
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๔
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก'] แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน496)
14/6/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ทักไขยกถา' ว่าด้วยทักษะชีวิต ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน809)
9/6/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา'] แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน830)
6/6/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Aniccatakatha (อนิจจตากถา) ว่าด้วยความไม่เที่ยง Impermanence ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr.ANDRII BESHTA) ณ วัดเทพศิรินทราวาส
งานพระราชทานเพลิงศพ นายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr.ANDRII BESHTA) อายุ ๔๕ ปี เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้องปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1181)
5/6/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่'] แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน1007)
29/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'โลกติกิจฉกกถา' ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก ในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1315)
26/5/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย 'ประวัติความเป็นมาของวิสาขบูชาโลก' เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งไปร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่สำนักงานสหประชาชาติ ที่กรุงนิวยอร์ค
วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ชาวโลกยึดเอา "วันวิสาขบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน (เปิดอ่าน1230)
21/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'พุทธานุสาสนีกถา' ว่าด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี
งานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพระเอก ณ วัดเขาวัง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เปิดอ่าน1258)
17/5/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 'รตนสูตร' เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ ตามมติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศอัญเชิญบทรตนสูตรเจริญพระพุทธมนต์
มติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ และความเป็นสิริมงคล (เปิดอ่าน1235)
11/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ปฏิกัจจกรณกถา' ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1360)
11/5/2564
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 61 คน
วันนี้ 342 คน
เมื่อวานนี้ 441 คน
เดือนนี้ 11,331 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,163 คน
ทั้งหมด 1,795,782 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob