แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

           เมื่อ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พบผู้บริหารมหาจุฬาฯ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การเข้าตรวจประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัย นําโดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ คือ รศ.ดร.บังอร เสรีรัตน์ รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ รศ.ดร.ภรณี ศิริโชติ รศ.ดร.อรุณี อ่อนสวัสดิ์ ดร.วิชิต กํามันตะคุณ และคุณนุชนภา รื่นอบเชย กรรมการและเลขานุการ หลังจากนั้น จึงตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะจัดทํารายงานการประเมิน คุณภาพตามระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เสนอต่อมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

                                                             

           พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, ศ.,ดร.) ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๒, เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาคณะสงฆ์และความต้องการของคณะสงฆ์ มีวิทยาเขตเกิดขึ้นหลายแห่งก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นมหาวิทยาลัยใหญ่และมีเครือข่ายมาก เจริญเติมโตอย่างรวดเร็ว ผลจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากองค์กรที่ สำคัญทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กรสหประชาชาติ และสถาบันพระพุทธศาสนานานาชาติ อธิการบดี กล่าวต่อว่า ในเชิงนโยบายการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา รัฐบาลและคณะสงฆ์ต้องการให้มีเอกภาพ โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตร เพื่อป้องกันความแตกต่างในการตีความพระไตรปิฎกและพระธรรมวินัย มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้อง ตามพระธรรมวินัย จึงอยากจะฝากให้กรรมการได้ช่วยแนะนำเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

                                                          

         ส่วน ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการตรวจประเมิน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนงานมากที่สุด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องเข้าตรวจทุก ๓ ปี และต้องเป็นกรรมการจากภายนอกทั้งหมด การเข้าตรวจทุกครั้ง ขออนุญาตบอกความจริง ประเด็นที่ดีอยู่แล้วควรจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร และประเด็นที่ต้องปรับปรุง ก็ต้องบอกว่าต้องปรับปรุงด้วยวิธีใด

                      

ข่าวโดย : กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
          


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (276 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (276 kb)

เขียนเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 | อ่าน 3620
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
17/9/2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน62)
16/9/2566
16/9/2566
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่บุรพาจารย์ในสำนัก ผู้มีคุณูปการต่อวัด ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน87)
16/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก' โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (เปิดอ่าน92)
14/9/2566
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาเรื่อง '136 ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม' ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย อยุธยา
''วันสถาปนา 136 ปี มหาจุฬาฯ'' ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน123)
13/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน82)
12/9/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 68 คน
วันนี้ 318 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,590 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,379,128 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob