แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา


              เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เห็นความสำคัญงานของพระธรรมทูตที่ระบุว่า

                                     

              "พระธรรมทูตสายต่างประเทศถือเป็นภารกิจสำคัญและมีเกียรติอย่างสูง ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นอย่างดี เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ มีศีลาจารวัตรที่งดงามเพื่อมีความพร้อมทุกด้านในการถ่ายทอดหลักธรรม และหลักปฏิบัติให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้และเข้าใจในคำสอนที่ถูกต้อง สามารถน้อมนำหลักของพุทธธรรมไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิต
 
                                    

              รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาถวายสนองภารกิจของคณะสงฆ์ในส่วนของ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ พร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อสร้างความพร้อมให้กับพระธรรม ทูตที่จะออกไปประกาศเผยแพร่หลักธรรมในต่างประเทศ และเชื่อมั่นว่าพระธรรมทูตทุกรูปจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจในฐานะทูตแห่งธรรมนำ หลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุตามพุทธปณิธาน"

                                     
 

              ในโอกาสที่เดินทางเป็นประธานในพิธีประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีปประมาณ ๒๐๐ รูป  เนื่องในงานฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ที่วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยก่อนหน้านี้เป็นประธานในพิธีถวายสังฆทาน พิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๒๐๐ รูป พิธีเปิดนิทรรศการพระชันษา ๑๐๐ ปี สดุดีพระสังฆบิดร

                                    

              หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ได้เดินทางไปร่วมประชุมเสวนาต่อที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ศาลายา จ.นครปฐม จัดขึ้นเพื่อเทอดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเช่นกัน โดยได้ฟังปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียรติเรื่อง "ศตวัสสาสังฆราชา:กึ่งศตวรรษพระธรรมทูตไทย" จากพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาสวรวิหาร โดยได้ชี้่แนะคุณสมบ้ติของพระธรรมทูตที่จะเดินทางไปเผยแพร่หลักธรรมในพระ พุทธศาสนาในต่างแดนจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

                                    

              ต่อจากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการเรื่อง "ยุทธศาสตร์การพัฒนางานพระธรรมทูตในต่างประเทศ:ในมิติการบริหาร การสร้างเครือข่าย พัฒนา ส่งเสริมและอุปถัมภ์"  โดยผู้แทนจากพระธรรทูต ๔ ทวีป ซึ่งได้สะท้อนปัญหาที่ผ่านมา อย่างเช่น พระธรรมทูตเองยังอ่อนด้านภาษาอังกฤษมาก ส่วนภาษาต่างประเทศอื่นๆไม่ต้องพูดถึง ดังนั้น สถานการศึกษาสงฆ์ควรจะส่งเสริมอย่างจริงจังอาจจะเรียบควบคู่กับภาษาบาลีก็ เป็นได้

                                    

              ด้านการบริหารจัดการยังไม่เป็นเอกภาพเท่าที่ควรต่างคนต่างทำ โดยไม่ได้เดินทางไปในนามของมหาเถรสมาคมโดยตรงจึงทำให้มีปัญหาในการทำงานไม่ ได้เป็นที่ยอมรับจากประเทศต่างๆ ซึ่งแตกต่างจากศาสนาอื่นๆ ซึ่งจะมีการมอบหมายให้ไปทำงานอย่างชัดเจน ส่วนการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐนั้นไม่ต้องพูดถึงเช่นกัน  ร่วมถึงวีซ่าจะมีการออกให้ในฐานะนักท่องเที่ยงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ บ้างครั้งวีซ่าขาดเป็นบุคคลเถื่อนก็มี  บางรูปไปทำหน้าที่กลับมาประเทศไทยไม่มีวัดอยู่ก็มี

                                    

              อีกทั้งควรมีการให้รางวัลกับพระธรรมทูตโดยควรจะได้รับการพิจารณาเลื่อน สมณศักดิ์ตามผลงาน เพราะนี้คือขวัญกำลังใจแม้นว่าบางรูปอาจไม่ต้องการเพราะถือว่าเป็นการทำงาน เพื่อพระศาสนาก็เพียงพอแล้วก็ตามที ควรจะมีการอนุเคราะห์กันยามเจ็บป่วยยากจนและยามมรณภาพ ส่วนยยุทธศาสตร์นั้นควรจะมีเป้าหมายที่เยาวชนเป็นสำคัญ

                                    

              ขณะเดียวกันพระครูปริยัติโพธิวิเทศ (ดร.คมสรณ์ คุตตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดไทยเชตวันมหาวิหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุสินารา พระธรรมทูตสายประเทศอินเดียซึ่งเดินทางมาร่วมประชุมด้วย ได้แสดงความเห็นทางบล็อกเกอร์ท่านคมสรณ์โอเคเนชั่นความว่า "พร้อมกันนี้นับเป็นครั้งแรกในระยะเวลาห้าสิบปี กึ่งศตวรรษ ที่คณะสงฆ์ไทย ได้ส่งพระธรรทูตสายต่างประเทศ ออกไปประกาศพระศาสนาเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ คราวฉลองพุทธชยันตี ที่ประเทศอินเดีย โดยรัฐบาลอินเดียได้เชิญชวนประเทศต่าง ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนาทั่วโลกไปร่วมสร้างวัด ณ บริเวณโดยรอบโพธิมณฑล พุทธคยา แดนตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยรัฐบาลไทยได้เริ่มสร้างวัดแห่งแรกในต่างประเทศขึ้นคือวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ได้ส่งพระธรรมทูตรุ่นแรกไปประจำในต่างแดนคือที่ประเทศอินเดียตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๐  จากวันนี้ถึงวันนี้ พระสงฆ์ไทยได้นำพระพุทธศาสนาออกไปสร้างวัดทั่วโลกจำนวน ๔๕๐ วัด มีพระธรรมทูตสายต่างประเทศจำนวน ๑,๓๙๐ รูป ทั่วโลก และนับวันยิ่งจะมีการขยายงานสายต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น ในทุก ๆ ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาไปจากประเทศไทย

                                    

              การมาประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทยสายต่างประเทศจำนวนกว่าสองร้อยรูปในครั้งนี้ นั้น จึงถือเป็นโอกาสที่คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศจักได้มาทบทวนบทบาท การประกาศธรรม  การทำหน้าที่ประกาศพระศาสนาในต่างแดน พร้อมรวบรวมปัญหา อุปสรรคในการทำงาน มาเสนอต่อภครัฐเพื่อเป็นแนวทางสนับสนุน ส่งเสริม และการอุปถัมภ์ให้การทำงานได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น ให้ภาครัฐมีกาบทบาทต่องานพระธรรมทูตสายต่างประเทศมากขึ้น เพราะที่ผ่าน ๆ มานั้นรัฐแทบไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย และเพื่อให้สมกับการทีีต่างชาติได้ยอมรับยกย่องประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง พระพุทธศาสนาโลกอย่างแท้จริง"

                                    
 

              พร้อมกันนี้พระมหานรินทร์ นรินฺโท พระธรรมทูตวัดไทยในรัฐเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แสดงความเห็นผ่านอะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะดอทคอม ต่อคำพูดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ว่า "พูดน่ะง่าย แต่ทำนะยาก แค่ตั้ง "หน่วยงานสนับสนุนกิจการพระธรรมทูตสายต่างประเทศ" กองเล็กๆ ไว้ที่พุทธมณฑล ก็ยังไม่มีปัญญาจะหาบุคคลากรและงบประมาณสนับสนุน ต้องให้สำนักพุทธฯ แบ่งคน-เจียดเงิน มาจัดการเอง เหมือนเด็กเล่นหม้อข้าวหม้อแกง พูดแล้วก็จะหาว่าไม่สนับสนุนคนกันเอง"

                                     

              นี้เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งของพระธรรมทูตและวันที่ ๒ ต.ค.นี้จะมีการประชุมกลุ่มย่อยแล้วจะมีการสรุปเสนอต่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์ให้การ สนับสนุนส่งเสริมตามที่ระบุ ส่วนจะเป็นจริงอย่างไรนั้นก็คงต้องติดตามกันต่อไป ทั้งนี้ทั้งนั้นคงขึ้นกับพุทธสุภาษิตที่ว่า "มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต นํ สุขมเนฺวติ ฉายา ว อนปายินี" จะเป็นไปได้หรือไม่อยู่ที่ใจ


๒ ตุลาคม ๒๕๕๖


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (220 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (220 kb)

เขียนเมื่อ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | อ่าน 5263
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๔
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก'] แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน489)
14/6/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ทักไขยกถา' ว่าด้วยทักษะชีวิต ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน808)
9/6/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา'] แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน828)
6/6/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Aniccatakatha (อนิจจตากถา) ว่าด้วยความไม่เที่ยง Impermanence ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr.ANDRII BESHTA) ณ วัดเทพศิรินทราวาส
งานพระราชทานเพลิงศพ นายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr.ANDRII BESHTA) อายุ ๔๕ ปี เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้องปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1181)
5/6/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่'] แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน1007)
29/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'โลกติกิจฉกกถา' ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก ในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1314)
26/5/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย 'ประวัติความเป็นมาของวิสาขบูชาโลก' เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งไปร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่สำนักงานสหประชาชาติ ที่กรุงนิวยอร์ค
วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ชาวโลกยึดเอา "วันวิสาขบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน (เปิดอ่าน1230)
21/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'พุทธานุสาสนีกถา' ว่าด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี
งานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพระเอก ณ วัดเขาวัง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เปิดอ่าน1257)
17/5/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 'รตนสูตร' เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ ตามมติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศอัญเชิญบทรตนสูตรเจริญพระพุทธมนต์
มติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ และความเป็นสิริมงคล (เปิดอ่าน1235)
11/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ปฏิกัจจกรณกถา' ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1360)
11/5/2564
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 63 คน
วันนี้ 315 คน
เมื่อวานนี้ 441 คน
เดือนนี้ 11,304 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,163 คน
ทั้งหมด 1,795,755 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob