แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พวงหรีดสำหรับผู้ค้าน ธนาคารพุทธ...!

             ๑๗ ต.ค.๒๕๕๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆนี้ พศ.ได้รายงานให้มส.รับทราบ ถึงผลการประชุมเพื่อหาข้อยุติถึงความจำเป็นในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารเพื่อการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย พ.ศ. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการคลังได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวแล้วเห็นว่า การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันกันสูง อีกทั้งธนาคารที่ตั้งขึ้นมาไม่มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนที่จะทำธุรกิจแล้วได้กำไรจึงเป็นไปได้ยาก

        "ขณะที่ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่า ให้ประสานกับธนาคารออมสินหรือธนาคารกรุงไทย เพื่อหาช่องทางดำเนินการหรือวินโดว์ (window) น่าจะเป็นทางออกที่ดี ขั้นตอนจากนี้ไป พศ.จะจัดส่งร่างพ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป" ผอ.พศ.ระบุนั้น

        ได้มีการเคลื่อไหนจากองค์กรชาวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะเลขาธิการองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทย และเป็นกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ที่เสนอให้มีการตั้งธนาคารเพื่อการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนต้วนาม "พระเมธีธรรมาจารย์ พระเมธีธรรมาจารย์" ในอัลบั้มขอบคุณ-อนุโมทนา-เดินหน้าต่อไปเรื่องธนาคารพระพุทธศาสนาความว่า "อาตมาเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงปักกิ่งทราบข่าวเรื่องธนาคารพระพุทธศาสนาส่อเค้าแท้ง ผม/อาตมาไม่ถอยครับ เดินหน้าต่อ วันที่ ๒๐ ต.ค. นี้จะพบกับคนสำคัญและพูดคุยเรื่องนี้ ไม่ถอยแน่นอนครับ"

        ทั้งนี้พระเมธีธรรมาจารย์ได้เคยชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งธนาคารดังกล่าวความว่า

        ประเด็นที่ ๑ คือธนาคารพระพุทธศาสนาแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ ตรงที่ธนาคารพุทธศาสนาเป็นธนาคารเฉพาะที่มีบทบาทและหน้าที่ตามวัตถุประสงค์การก่อตั้ง คือส่งเสริม อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเป็นช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินของพระพุทธศาสนิกชน มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ขณะที่ธนาคารพาณิชย์คือธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด และมีฐานะเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

        ประเด็นที่ ๒ โครงสร้างการบริหารของธนาคารพุทธศาสนา ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง ๑๕ ท่าน ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนมหาเถรสมาคม และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา การเงิน การธนาคาร และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการธนาคารอีก ๘ ท่าน กรรมการชุดที่ ๒ เลือกจากผู้ถือหุ้นอีก ๔ ท่าน รวมกับกรรมการชุดแรกเป็น ๑๙ ท่าน

        ประเด็นที่ ๓ กลไกการให้สินเชื่อ จะให้สินเชื่อแก่พุทธศาสนิกชน องค์กรทางพุทธศาสนา โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้ กลไกการให้สินเชื่อของธนาคารพุทธศาสนา คือการให้กู้แบบกลุ่มลักษณะเดียวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

        และประเด็นที่ ๔ กรณีที่วัดต้องการขอสินเชื่อ ต้องทำในนามคณะกรรมการวัดหรือมูลนิธิ โดยมีไวยาวัจกรที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายจากวัดเป็นลายลักษณ์อักษรทำนิติกรรม โดยเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังการชี้แจง ที่ประชุมก็ไม่ขัดข้อง และพร้อมจะสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

        นอกจากนี้พระเมธีธรรมาจารย์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า รัฐบาลจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ หากไม่ผลักดันให้เกิดแล้วต่อไปก็ต้องต่างคนต่างเดินก็แล้วกัน

        พร้อมกันนี้ในศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความว่า "ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความไม่พอใจในการขัดขวาง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาครั้งนี้ อย่างเต็มที่ต่อไป" พร้อมกับมีการโพสต์ภาพพวงหรีดที่มีข้อความว่า "ผู้ขัดขวางพ.ร.บ.พระพุทธศาสนาทุกหน่วยงาน"

        และได้โพสต์เพื่อเป็นการระดมความเห็นความว่า " ขอรับฟังความเห็นของทุกท่าน ต่อ กรณี พ.ร.บ.ธนาคารพุทธ & พ.ร.บ. อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ณ วันนี้เราคงไม่ผลักภาระหรือกล่าวโทษซึ่งกันและกัน หรือพยายาม หาเจ้าภาพมารับผิดชอบเรื่องนี้ แต่อยากจะข้อร้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันเสนอแนวทาง มาตรการต่างๆ ในการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะประมวลข้อเสนอแนะของท่านทั้งหลายและจะรีบดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุด....."

        อีกทั้งยังได้โพสต์บทความเรื่อง ''ธนาคารพระพุทธศาสนา: เงินตรากับการพัฒนาจริยธรรมชาวพุทธ'' ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=1445&menutype=1&articlegroup_id=278


๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (292 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (292 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (292 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (292 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (292 kb)

เขียนเมื่อ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | อ่าน 10052
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา 'เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย' ครั้งที่ ๔ (หนกลาง)
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนา ?เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย? ครั้งที่ ๔ (หนกลาง) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน32)
23/6/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'วิเทสวาสกถา' ว่าด้วยการอยู่ต่างแดน ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗) เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๑๗ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน38)
21/6/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'จักกกถา' กงล้อแห่งการพัฒนา ในบุญพิธีสมโภชการพัทธสีมา วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ครบ ๑๐ ปี นครบอสตัน เมืองเคมบริดจ์-เรย์นแฮม มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗ และบุญพิธีสมโภชการพัทธสีมา วัดนวมินทรราชูทิศ เฉลิมพระเกียรติ ครบ ๑๐ ปี (เปิดอ่าน739)
16/6/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'เอกปุคคลกถา' ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นเอก ในพิธีสมโภช อายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หลวงตาชี ๑๐๐ ปี ดีทุกอย่าง
พิธีสมโภช อายุวัฒนมงคลพระราชมงคลรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานนฺโท) หลวงตาชี ๑๐๐ ปี ดีทุกอย่าง ณ วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. รัฐแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา (เปิดอ่าน1337)
9/6/2567
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๗
การประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๗ ณ โรงแรมฮิลตัน (Hilton Rockville Hotel and Executive Meeting Center) แมริแลนด์ สหรัฐอเมริกา (เปิดอ่าน1659)
8/6/2567
พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (สหรัฐอเมริกา) ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สนามสอบสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วัดไทยลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา
การสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๑ (สหรัฐอเมริกา) ประจำปี ๒๕๖๗ สนามสอบสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน1741)
2/6/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาธรรมพิเศษ เรื่อง 'การหมุนธรรมจักรในต่างแดน' ในพิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี พระเทพมงคลวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร) ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
พิธีบำเพ็ญกุศลเจริญอายุวัฒนมงคล ๙๒ ปี พระเทพมงคลวิเทศ (อมรวุฒิ อมโร) เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส ที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ณ วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา (เปิดอ่าน1915)
2/6/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'การให้มีผลมาก : ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง' ในพิธีถวายอาคารศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน สุชาดา ปทะวานิช พิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์พุทธคยาชัยมงคล อเมริกา
พิธีถวายอาคารศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน สุชาดา ปทะวานิช พิธีวางศิลาฤกษ์เจดีย์พุทธคยาชัยมงคล วัดชัยมงคลวราราม เมืองออกเดน รัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา (เปิดอ่าน1698)
1/6/2567
ท่านกงสุลใหญ่ ประจำลอสแอลเจลิส ถวายการต้อนรับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์, พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ระหว่างเดินทางปฏิบัติศาสนกิจ ณ สหรัฐอเมริกา
การปฏิบัติศาสนกิจ ณ สหรัฐอเมริกา ของพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน1154)
31/5/2567
โครงการ 'เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย' ครั้งที่ ๓ (หนใต้) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗
โครงการทุนเล่าเรียนหลวง สำหรับพระสงฆ์ไทย ในกิจกรรมโครงการ 'เทศนาธรรม ๔ ภาค ทั่วไทย' ครั้งที่ ๓ (หนใต้) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (เปิดอ่าน1091)
29/5/2567
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 368 คน
วันนี้ 1,255 คน
เมื่อวานนี้ 1,573 คน
เดือนนี้ 45,252 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,741,067 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob