แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พวงหรีดสำหรับผู้ค้าน ธนาคารพุทธ...!

             ๑๗ ต.ค.๒๕๕๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ออกมาเปิดเผยว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อเร็วๆนี้ พศ.ได้รายงานให้มส.รับทราบ ถึงผลการประชุมเพื่อหาข้อยุติถึงความจำเป็นในการจัดตั้งธนาคารเพื่อการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ของคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารเพื่อการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ประกอบด้วย พ.ศ. กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการคลังได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวแล้วเห็นว่า การประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันกันสูง อีกทั้งธนาคารที่ตั้งขึ้นมาไม่มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจนที่จะทำธุรกิจแล้วได้กำไรจึงเป็นไปได้ยาก

        "ขณะที่ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เห็นว่า ให้ประสานกับธนาคารออมสินหรือธนาคารกรุงไทย เพื่อหาช่องทางดำเนินการหรือวินโดว์ (window) น่าจะเป็นทางออกที่ดี ขั้นตอนจากนี้ไป พศ.จะจัดส่งร่างพ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อดำเนินการต่อไป" ผอ.พศ.ระบุนั้น

        ได้มีการเคลื่อไหนจากองค์กรชาวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากพระเมธีธรรมาจารย์ (ประสาร จนฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะเลขาธิการองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทย และเป็นกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ที่เสนอให้มีการตั้งธนาคารเพื่อการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนต้วนาม "พระเมธีธรรมาจารย์ พระเมธีธรรมาจารย์" ในอัลบั้มขอบคุณ-อนุโมทนา-เดินหน้าต่อไปเรื่องธนาคารพระพุทธศาสนาความว่า "อาตมาเพิ่งเดินทางกลับจากกรุงปักกิ่งทราบข่าวเรื่องธนาคารพระพุทธศาสนาส่อเค้าแท้ง ผม/อาตมาไม่ถอยครับ เดินหน้าต่อ วันที่ ๒๐ ต.ค. นี้จะพบกับคนสำคัญและพูดคุยเรื่องนี้ ไม่ถอยแน่นอนครับ"

        ทั้งนี้พระเมธีธรรมาจารย์ได้เคยชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการตั้งธนาคารดังกล่าวความว่า

        ประเด็นที่ ๑ คือธนาคารพระพุทธศาสนาแตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ ตรงที่ธนาคารพุทธศาสนาเป็นธนาคารเฉพาะที่มีบทบาทและหน้าที่ตามวัตถุประสงค์การก่อตั้ง คือส่งเสริม อุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและเป็นช่องทางการทำธุรกรรมทางการเงินของพระพุทธศาสนิกชน มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ขณะที่ธนาคารพาณิชย์คือธุรกิจประเภทรับฝากเงินที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรือเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กำหนด และมีฐานะเป็นบริษัทมหาชน จำกัด

        ประเด็นที่ ๒ โครงสร้างการบริหารของธนาคารพุทธศาสนา ประกอบด้วย คณะกรรมการผู้ก่อตั้ง ๑๕ ท่าน ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผู้แทนมหาเถรสมาคม และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านพระพุทธศาสนา การเงิน การธนาคาร และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการธนาคารอีก ๘ ท่าน กรรมการชุดที่ ๒ เลือกจากผู้ถือหุ้นอีก ๔ ท่าน รวมกับกรรมการชุดแรกเป็น ๑๙ ท่าน

        ประเด็นที่ ๓ กลไกการให้สินเชื่อ จะให้สินเชื่อแก่พุทธศาสนิกชน องค์กรทางพุทธศาสนา โดยพิจารณาจากความสามารถในการจ่ายคืนเงินกู้ กลไกการให้สินเชื่อของธนาคารพุทธศาสนา คือการให้กู้แบบกลุ่มลักษณะเดียวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

        และประเด็นที่ ๔ กรณีที่วัดต้องการขอสินเชื่อ ต้องทำในนามคณะกรรมการวัดหรือมูลนิธิ โดยมีไวยาวัจกรที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับมอบหมายจากวัดเป็นลายลักษณ์อักษรทำนิติกรรม โดยเป็นผู้รับผิดชอบทางกฎหมาย ทั้งนี้ ภายหลังการชี้แจง ที่ประชุมก็ไม่ขัดข้อง และพร้อมจะสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา ซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา

        นอกจากนี้พระเมธีธรรมาจารย์ ได้เคยกล่าวไว้ว่า รัฐบาลจะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ หากไม่ผลักดันให้เกิดแล้วต่อไปก็ต้องต่างคนต่างเดินก็แล้วกัน

        พร้อมกันนี้ในศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยได้โพสต์ข้อความว่า "ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ขอร่วมแสดงความไม่พอใจในการขัดขวาง พ.ร.บ. ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาครั้งนี้ อย่างเต็มที่ต่อไป" พร้อมกับมีการโพสต์ภาพพวงหรีดที่มีข้อความว่า "ผู้ขัดขวางพ.ร.บ.พระพุทธศาสนาทุกหน่วยงาน"

        และได้โพสต์เพื่อเป็นการระดมความเห็นความว่า " ขอรับฟังความเห็นของทุกท่าน ต่อ กรณี พ.ร.บ.ธนาคารพุทธ & พ.ร.บ. อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ณ วันนี้เราคงไม่ผลักภาระหรือกล่าวโทษซึ่งกันและกัน หรือพยายาม หาเจ้าภาพมารับผิดชอบเรื่องนี้ แต่อยากจะข้อร้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันเสนอแนวทาง มาตรการต่างๆ ในการดำเนินการต่อจากนี้ไปจะประมวลข้อเสนอแนะของท่านทั้งหลายและจะรีบดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอย่างเร็วที่สุด....."

        อีกทั้งยังได้โพสต์บทความเรื่อง ''ธนาคารพระพุทธศาสนา: เงินตรากับการพัฒนาจริยธรรมชาวพุทธ'' ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.mcu.ac.th/site/articlecontent_desc.php?article_id=1445&menutype=1&articlegroup_id=278


๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (276 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (276 kb)

เขียนเมื่อ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2556 | อ่าน 9718
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
17/9/2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน70)
16/9/2566
16/9/2566
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่บุรพาจารย์ในสำนัก ผู้มีคุณูปการต่อวัด ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน88)
16/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก' โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (เปิดอ่าน92)
14/9/2566
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาเรื่อง '136 ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม' ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย อยุธยา
''วันสถาปนา 136 ปี มหาจุฬาฯ'' ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน123)
13/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน82)
12/9/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 59 คน
วันนี้ 364 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,636 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,379,174 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob