แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-03-14-PALI2563ประกาศผลสอบบาลี 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ปี พ.ศ.2563
ปี พ.ศ.2562
ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560
ปี พ.ศ.2559

ธัมมิกมหาราชกถา ว่าด้วยเรื่องมหาราชผู้ทรงธรรม - พระเทพปฏิภาณกวี
(เปิดดู4378)

จิตตนิคคหกถา ว่าด้วยการข่มใจคลายเครียด
(เปิดดู6107)

สติพลกถา ว่าด้วยสติมาปัญญาเกิด
(เปิดดู7483)

มิตตัตถกถา ว่าด้วยประโยชน์ของการผูกมิตร
(เปิดดู7540)

เริ่มต้นดี ชีวีมีสุข ดับทุกข์ด้วยธรรมะ NBT - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7267)

นิสัมมกรณกถา ว่าด้วยการกระทำด้วยความรอบคอบ หรือใคร่ครวญก่อนทำ
(เปิดดู6936)

สุขทานกถา ว่าด้วยการให้ความสุข พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7480)

อธิจิตตกถา ว่าด้วยใจสูง
(เปิดดู8545)

อนวัชชสุขกถา ว่าด้วยความสุขเกิดจากการงานไม่มีโทษ
(เปิดดู7068)

สัปปุริสภูมิกถา ว่าด้วยคุณธรรมพื้นฐานของคนดี
(เปิดดู7676)

โลกามิสกถา ว่าด้วยเครื่องล่อใจในโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7149)

Buddhism and Brain - Most Ven. Prof.Dr. Phra Brahmapundit
(เปิดดู6951)

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดประชุมวิสาขบูชาโลก ๒๕๖๐
(เปิดดู6864)

Opening Ceremony of UN VesakDay Celebration 2017
(เปิดดู6738)

พหุการธัมมกถา ว่าด้วยธรรมะมีอุปการะมาก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6741)

ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7037)

พุทธศาสตรบัณฑิตกับประเทศไทย ๔.๐ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6888)

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จมาประทานปริญญาบัตร [วันที่สอง]
(เปิดดู5576)

พระพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6177)

กระจกหกด้าน” ตอน “อรุณรุ่งแห่งพุทธ : แสงธรรมบนแผ่นดินทอง” - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6143)

เศรษฐกิจพอเพียง สัมมนาครูพระ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6737)

ผู้นำที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7265)

เสฏฺฐชีวิตกถา ชีวิตที่ประเสริฐ - พระราชธรรมวาที
(เปิดดู6739)

พิธีปิดสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครั้งที่ 41 - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู7166)

ปลุกใจเปลี่ยนโลก - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู8305)

ขันติโสรัจจกถา ว่าด้วยความอดทนและความเสงี่ยมตน
(เปิดดู6760)

สัพพสุตกถา ว่าด้วยการเรียนวิชาทุกอย่าง - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู6436)

งานเททองหล่อพระ ที่วัดประยุรวงศาวาส ธนบุรี กรุงเทพฯ
(เปิดดู7776)

สกลพรัหมจริยกถา ว่าด้วยเนื้อตัวทั้งหมดของพระศาสนา
(เปิดดู8750)

สุจริตธรรมกถา ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู9155)

สุจริตธรรมกถา 23 กรกฎาคม 2560 วัดใกล้บ้านทั่วประเทศ
(เปิดดู9290)

ปสํสากถา ว่าด้วยการสดุดี - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู3748)

โอกาสสร้างวีรบุรุษ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4351)

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
(เปิดดู4458)

วันเวลาเปลี่ยน แต่ปณิธานไม่เปลี่ยน - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4118)

เมตตาผรณกถา - ว่าด้วยการแผ่เมตตาด้วยจิตอาสา - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4303)

สายน้ำแห่งวัฒนธรรม - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4609)

ขิปปพุทธิกถา ว่าด้วยการรู้เท่าทันสถานการณ์ พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4296)

สติสัมปชัญญาหารกถา ว่าด้วยอาหารของสติสัมปชัญญะ - พระพรหมบัณฑิต
(เปิดดู4528)

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพระวิปัสสนาจารย์ประจำปี ๒๕๖๐
(เปิดดู4567)
ทั้งหมด 1 หน้า 1
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 26 คน
วันนี้ 555 คน
เมื่อวานนี้ 515 คน
เดือนนี้ 1,070 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,344 คน
ทั้งหมด 1,581,601 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob