แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยาย
เรื่อง 'การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่'
ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ออนไลน์จากห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต
อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

 

 

>>>กรุณารับชมจากตรงนี้

เขียนเมื่อ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 | อ่าน 10446
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2564 อื่นๆ

ปรักกมกถา ว่าด้วยความมุ่งมั่น - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู15)

จริยธรรมของคนตรวจเงินแผ่นดิน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู549)

คุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5388)

สันติภาพวิถีใหม่ภายใต้บริบทเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5594)

พุทธิวินยกถา ว่าด้วยความรู้คู่ระเบียบวินัย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5790)

ธรรมกับการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5988)

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-19 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7326)

ฌานกถา ว่าด้วยการเพ่งพินิจ (ในสถานการณ์โควิดระลอกที่ ๓) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7361)

ปรัชญาแนวพุทธกับการบริหารยุคใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7223)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7848)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV

(เปิดดู7662)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8448)

พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8506)

การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10447)

โลกติกิจฉกกถา ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10946)

Vesak Day Celebration 2021 From Thailand

(เปิดดู8374)

ปฏิกัจจกรณกถา ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู13444)

การบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ -พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู9495)

ตปกถา ว่าด้วยความเพียรเผากิเลส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู15452)

พระเทพปวรเมธี พระดี ศรีมหาจุฬาฯ - MCU TV

(เปิดดู9755)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 55 คน
วันนี้ 106 คน
เมื่อวานนี้ 625 คน
เดือนนี้ 14,921 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,099 คน
ทั้งหมด 1,815,472 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob