แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-19 - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต บรรยาย
เรื่อง 'การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-19'
ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แก่ผู้เข้าอบรมพระธรรมวิทยากรออนไลน์
ในโครงการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
จัดโดยกรมการศาสนา
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและการเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย

ออนไลน์จากห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต
อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

 

>>>กรุณารับชมอีกช่องทางหนึ่ง

เขียนเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 | อ่าน 7326
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2564 อื่นๆ

ปรักกมกถา ว่าด้วยความมุ่งมั่น - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู15)

จริยธรรมของคนตรวจเงินแผ่นดิน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู553)

คุณธรรมจริยธรรมของนักบริหาร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5391)

สันติภาพวิถีใหม่ภายใต้บริบทเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5596)

พุทธิวินยกถา ว่าด้วยความรู้คู่ระเบียบวินัย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5793)

ธรรมกับการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5989)

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-19 - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7327)

ฌานกถา ว่าด้วยการเพ่งพินิจ (ในสถานการณ์โควิดระลอกที่ ๓) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7361)

ปรัชญาแนวพุทธกับการบริหารยุคใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7224)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7850)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV

(เปิดดู7663)

ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8448)

พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู8506)

การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10447)

โลกติกิจฉกกถา ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู10946)

Vesak Day Celebration 2021 From Thailand

(เปิดดู8374)

ปฏิกัจจกรณกถา ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู13445)

การบริหารจัดการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ -พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู9495)

ตปกถา ว่าด้วยความเพียรเผากิเลส - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู15452)

พระเทพปวรเมธี พระดี ศรีมหาจุฬาฯ - MCU TV

(เปิดดู9757)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 52 คน
วันนี้ 109 คน
เมื่อวานนี้ 625 คน
เดือนนี้ 14,924 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,099 คน
ทั้งหมด 1,815,475 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob