แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-11-19-River Festival 2021สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ วัดประยูร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สุขวิทนกถา ว่าด้วยสุขได้เมื่อภัยมา - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ
ผ่านทางโซเชียลมีเดีย
เรื่อง 'สุขวิทนกถา' ว่าด้วยสุขได้เมื่อภัยมา
ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘)
ออนไลน์ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

>>>กรุณารับชมอีกช่องทางหนึ่ง

เขียนเมื่อ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 | อ่าน 8562
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2564 อื่นๆ

ธรรมสำหรับผู้บริหาร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู173)

ตุลาการตามวิถีแห่งหลักศาสนา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3516)

สักกปวัตติกถา ว่าด้วยประวัติของท้าวสักกเทวราช - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5356)

สัจจกิริยากถา ว่าด้วยการตั้งสัจจอธิษฐาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5712)

พุทธวิธีการสอนในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7360)

หลักการพระพุทธศาสนากับการจัดการทางสังคม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7322)

โสตถิภาวกถา ว่าด้วยความสวัสดี - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7406)

จิตวิทยาสร้างสุข ในยุค New Normal - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7603)

พระปิยมหาราชกับการพัฒนาชาติไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7385)

พระปิยมหาราชกับการพัฒนาชาติไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel

(เปิดดู7315)

มัตตัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักประมาณ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7125)

มัตตัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักประมาณ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel

(เปิดดู7194)

การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7365)

การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel

(เปิดดู6999)

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7335)

พุทธปรัชญาในสังคมโลกปัจจุบัน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7225)

กาลนิกขมนถา ว่าด้วยการออกไปในเวลาที่สมควร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7342)

พุทธวิธีบริหารในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(เปิดดู7400)

พุทธวิธีบริหารในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7299)

ธรรมกับการปฏิบัติงาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7221)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 60 คน
วันนี้ 299 คน
เมื่อวานนี้ 554 คน
เดือนนี้ 1,529 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,742 คน
ทั้งหมด 1,902,093 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob