แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-11-19-River Festival 2021สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ วัดประยูร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พุทธวิธีการสอนในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยายพิเศษ
เรื่อง '
พุทธวิธีการสอนในยุคดิจิทัล'
แก่นิสิตปริญญาเอก รุ่น ๑ สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในการสัมมนาการพัฒนาศักกยภาพทางการศึกษา
แห่งโลกใหม่หลังโควิด-19

ผ่านช่องทาง Online สื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom,
และ Facebook Live

ออนไลน์จากห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต
อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 

>>>กรุณารับชมอีกช่องทางหนึ่ง

เขียนเมื่อ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 | อ่าน 7464
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2564 อื่นๆ

อัตตภาวนากถา ว่าด้วยการพัฒนาตน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4)

บทบาทปริยัตินิเทศก์ในการพัฒนาการศึกษาสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู64)

ธรรมสำหรับผู้บริหาร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู1179)

ตุลาการตามวิถีแห่งหลักศาสนา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู4446)

สักกปวัตติกถา ว่าด้วยประวัติของท้าวสักกเทวราช - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5777)

สัจจกิริยากถา ว่าด้วยการตั้งสัจจอธิษฐาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู6050)

พุทธวิธีการสอนในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7465)

หลักการพระพุทธศาสนากับการจัดการทางสังคม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7462)

โสตถิภาวกถา ว่าด้วยความสวัสดี - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7514)

จิตวิทยาสร้างสุข ในยุค New Normal - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7658)

พระปิยมหาราชกับการพัฒนาชาติไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7447)

พระปิยมหาราชกับการพัฒนาชาติไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel

(เปิดดู7368)

มัตตัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักประมาณ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7189)

มัตตัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักประมาณ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel

(เปิดดู7237)

การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7406)

การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel

(เปิดดู7031)

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7375)

พุทธปรัชญาในสังคมโลกปัจจุบัน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7257)

กาลนิกขมนถา ว่าด้วยการออกไปในเวลาที่สมควร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7379)

พุทธวิธีบริหารในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(เปิดดู7434)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 50 คน
วันนี้ 209 คน
เมื่อวานนี้ 738 คน
เดือนนี้ 2,961 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,742 คน
ทั้งหมด 1,903,525 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob