แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
ประกาศผลสอบบาลี แม่กองบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยายพิเศษ

เรื่อง 'พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม'

โครงการการพัฒนาระบบจัดการพื้นที่
และเครือข่ายองค์กรสุขภาวะตามแนวพระพุทธศาสนา  
ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยการสนับสนุนของสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ณ หอประชุม อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓
อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖

เขียนเมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 | อ่าน 3182
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2566 อื่นๆ

สติมาปัญญาเกิด - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู17)

สัพพโลกหิตกถา ว่าด้วยประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู29)

อุฏฐานสัมปทากถา ว่าด้วยความถึงพร้อมด้วยความยืนหยัด - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1549)

อุฏฐานสัมปทากถา ว่าด้วยความถึงพร้อมด้วยความยืนหยัด - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู1515)

บทบาทเจ้าคณะพระสังฆาธิการกับการจัดการศาสนศึกษา - พระพรหมบัณฑิต -WPY

(เปิดดู1982)

การพัฒนาจิตและสมาธิ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2014)

ชีวิตที่เพรียบพร้อมด้วยขันติและกรุณา (A Life Full of Tolerance and Compassion) - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1991)

แผนปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2246)

ธรรมะสำหรับผู้บริหารระดับอธิบดีอัยการ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2182)

ขันติตปกถา ว่าด้วยตบะคือขันติ [กัณฑ์ที่ ๐๗ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2211)

สังคมยั่งยืน ร่มเย็นเป็นสุข และเจริญด้วยธรรม

(เปิดดู2654)

สัปปุริสกถา ว่าด้วยคนดี [กัณฑ์ที่ ๐๖ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2323)

พลีกถา ว่าด้วยการบูชาสงเคราะห์ [กัณฑ์ที่ ๐๕ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2529)

การพัฒนาตัวชี้วัดด้านปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักพระพุทธศาสนา - WPY

(เปิดดู2550)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : ควอนตัมฟิสิกส์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2677)

พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : ควอนตัมฟิสิกส์ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู2740)

คุณค่าที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2586)

อนุสสติฐานกถา ว่าด้วยเหตุแห่งอนุสสติ [กัณฑ์ที่ ๐๔ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2765)

ปาโมชชกถา ว่าด้วยความปราโมทย์ [กัณฑ์ที่ ๐๓ ประจำปี ๒๕๖๖] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู4246)

พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3183)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 54 คน
วันนี้ 89 คน
เมื่อวานนี้ 707 คน
เดือนนี้ 19,785 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,412 คน
ทั้งหมด 2,246,264 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob