แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2566-05-09-royal scholarshipเปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

สังคมยั่งยืน ร่มเย็นเป็นสุข และเจริญด้วยธรรม

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
แสดงปาฐกถา
เรื่อง  'สังคมยั่งยืน ร่มเย็นเป็นสุข และเจริญด้วยธรรมะ'
ในงานประชุมทางวิชาการ
การประชุมใหญ่เครือพุทธสมาคมทั่วราชอาณาจักร
และองค์กรเครือข่ายพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร

ครั้งที่ ๕๒
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี
แห่งการก่อตั้งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เขียนเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 | อ่าน 3189
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2566 อื่นๆ

วัยต่าง ความเชื่อต่าง ทางศาสนาเพื่อสร้างวิถีชีวิตที่เข้มแข็งในกลุ่มวัย - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู26)

โลกสุขกถา ว่าด้วยความสุขในโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู32)

Bangkok Declaration of the 18th - Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู55)

Concluding Statement 2023 - Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู43)

Welcoming Speech 2023 - Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู45)

หลักธรรมกับการพัฒนา Human Soft Skills และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคมดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2272)

เสบียงบุญ - พระพรหมบัณฑิต - วัดฝายหิน เชียงใหม่

(เปิดดู2349)

เสบียงบุญ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2334)

โชติปรายนกถา ว่าด้วยบุคคลสว่างไป - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2311)

โชติปรายนกถา ว่าด้วยบุคคลสว่างไป - พระพรหมบัณฑิต - ธรรมนำโลก

(เปิดดู2325)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2319)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู2122)

ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1977)

ปฏิภาณโวหารในการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2087)

ความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2043)

มุมมองของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2224)

องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2216)

การบริหารวัดด้วยหลักธรรมภิบาลของเจ้าอาวาสตาม พรบ คณะสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2342)

กัลยาณกถา ว่าด้วยคนดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2458)

ปฏิสันถารกถา ว่าด้วยการต้อนรับ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2445)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 56 คน
วันนี้ 690 คน
เมื่อวานนี้ 700 คน
เดือนนี้ 8,191 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,981 คน
ทั้งหมด 2,300,144 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob