แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ธัมมสากัจฉากถา ว่าด้วยการสนทนาธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ
เรื่อง  'ธัมมสากัจฉากถา' ว่าด้วยการสนทนาธรรม
เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
วันสำคัญสากลของโลก
ให้แก่ภิกษุ - สามเณร, อุบาสก - อุบาสิกา และสาธุชน
เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๗๒ พรรษา
ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 | อ่าน 2094
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2567 อื่นๆ

เอกปุคลกถา ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นเอก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู223)

ธัมมสากัจฉากถา ว่าด้วยการสนทนาธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2095)

ขันติอานิสังสกถา ว่าด้วยอานิสงส์ของขันติ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2733)

หิตปวัตติกถา' ว่าด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1507)

โลกปาลกถา ว่าด้วยธรรมะคุ้มครองโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1690)

จิตตุปบาทกถา ว่าด้วยความคิดริเริ่ม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1470)

กัลยาณมิตตกถา ว่าด้วยความสำคัญของกัลยาณมิตร - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1529)

วิริยสมาธิกถา ว่าด้วยสมาธิอันเกิดจากความเพียร - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1553)

สุคติกถา ว่าด้วยคติที่ดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1608)

สักกัจจเทศนากถา ว่าด้วยการแสดงธรรมด้วยความเคารพ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1610)

ปฏิสังขานพลกถา ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา - พระพรหมบัณฑิต - MCUTV

(เปิดดู1589)

ธัมมัสสวนานิสังสกถา ว่าด้วยอานิสงส์ของการฟังธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1941)

ปัณฑิตมัคคกถา'ว่าด้วยเส้นทางของบัณฑิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1637)

ทวิจักขุกถา ว่าด้วยคนมีดวงตาสองข้าง - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1761)

ผัสสปัจจยกถา ว่าด้วยความสุขเกิดจากผัสสะ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1767)

ภาวิตปุคคลกถา ว่าด้วยบุคคลที่พัฒนาแล้ว - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1824)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 777 คน
วันนี้ 1,453 คน
เมื่อวานนี้ 3,020 คน
เดือนนี้ 27,087 คน
เดือนที่ผ่านมา 57,171 คน
ทั้งหมด 2,722,902 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob