แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-03-14-PALI2563ประกาศผลสอบบาลี 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อบรมก่อนสอบ

          การศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกบาลี นับว่าเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาไว้ เพราะถ้าไม่รู้ภาษาบาลีแล้วก็จะไม่สามารถรู้และเข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฏกได้  ด้วยเหตุนี้ พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณผู้ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก จึงทรงทำนุบำรุงสนับสนุนการศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลี และทรงยกย่องพระภิกษุสามเณรที่เรียนรู้ภาษาบาลีซึ่งจารึกพระพุทธพจน์หรือพระธรรมวินัยในคัมภีร์พระไตรปิฎกฝ่ายเถรวาท  ทั้งภาษาบาลียังมีอรรถรสที่ลึกซึ้งและเป็นรากฐานที่สำคัญของภาษาไทย  แต่ปัจจุบันการศึกษาภาษาบาลียังอยู่ในวงจำกัด  หากได้มีการขยายและพัฒนาการเรียนการสอนให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากกว่านี้  ก็จะเพิ่มฉันทะในการศึกษาภาษาบาลีแก่ผู้สนใจอย่างกว้างขวาง
         ดังนั้น คณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๒ ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และ จังหวัดสระบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จึงส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนในเขตปกครอง และจัดให้มีโครงการอบรมบาลีก่อนสอบขึ้นเป็นปีที่ ๑๕ เพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมของนักเรียนผู้จะเข้าสอบบาลีสนามหลวง อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพของการศึกษาภาษาบาลีให้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

          ๒.๑    เพื่อเป็นการรักษาพระพุทธพจน์ และอนุรักษ์ระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย

          ๒.๒   เพื่อปลูกฝังความนิยมในการศึกษาภาษาบาลีให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

          ๒.๓   เพื่อเป็นศูนย์ระดมกำลังสติปัญญาของวิทยากร ในการถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนบาลี

          ๒.๔    เพื่อส่งเสริมความสามัคคีธรรมในหมู่พระภิกษุสามเณรผู้สนใจในการศึกษาภาษาบาลี

          ๒.๕    เพื่อให้นักเรียนบาลี เตรียมความพร้อมและเกิดความมั่นใจก่อนเข้าสอบบาลีสนามหลวง

ระยะเวลาอบรม

          เริ่มตั้งแต่วันที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๖  ถึง  วันที่  ๓  มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมเป็นเวลา ๑๕ วัน

สถานที่อบรม

          สถานที่อบรม  ณ วัดต้นสน ตำบลตลาดหลวง  อำเภอเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง

                                                  *****************************

ขณะนี้ 54 คน
วันนี้ 557 คน
เมื่อวานนี้ 689 คน
เดือนนี้ 3,511 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,344 คน
ทั้งหมด 1,584,042 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob