แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-04-05-PALI2564-ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๔  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ภาพกิจกรรมโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

ประมวลภาพการประชุม'บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน' ๒๕๕๘          วันจันทร์ ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ อ้างอิง*[พระเดชพระคุณพระราชวรเมธี] รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นประธานในที่ประชุมการจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา และเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้มีจิตศรัทธาได้ใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนได้ใช้เวลาศึกษาพระพุทธศาสนา อบรมฝึกฝนตนเอง ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม ถึง ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

          จึงได้ประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เริ่มประชุมเวลา ๑๙.๓๐ น. มีคณะกรรมการเข้าประชุมจำนวน ๒๕ รูป และเลิกประชุมในเวลา ๒๐.๕๕ น.
วาระการประชุม
๑.เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
๒.เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ
๓.เรื่อง โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
๔.เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
๕.เรื่อง อื่นๆ ถ้ามี
 
ประมวลภาพการประชุม
ข้อมูลภาพ : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ

ขณะนี้ 57 คน
วันนี้ 680 คน
เมื่อวานนี้ 544 คน
เดือนนี้ 9,602 คน
เดือนที่ผ่านมา 16,891 คน
ทั้งหมด 1,775,889 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob