แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-10-01-ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๕ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

ความเป็นมา          

          เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๘ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (สมัยนั้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ) ได้ดำริให้มี การแต่งตั้งพระปริยัตินิเทศก์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอน พระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครูสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพระปริยัติธรรมของ พระภิกษุสามเณรมากขึ้น เป็นการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้งนี้ ด้วยปรารภว่า ครูสอนพระปริยัติธรรม แม้จะมีวุฒิการศึกษานักธรรมหรือเปรียญธรรมก็ดี แต่ส่วนใหญ่แล้วมิได้ศึกษากระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาครูมาโดยตรง ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ ทำให้กระบวนการถ่ายทอดความรู้หรือเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมไม่สมบูรณ์ เท่าที่ควร และมีผลกระทบต่อการพัฒนาการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์
 


มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ 18/2563
มติที่ 491/2563
เรื่อง เสนอแต่งตั้งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

       ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า ตามที่มหาเถรสมาคมได้มีมติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดประยุรวงศาวาส เป็นประธาน ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยพระปริยัติ-นิเทศก์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ (๖) ซึ่งกำหนดว่า “ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย หมายความว่า กรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งได้รับพระบัญชาแต่งตั้งจากสมเด็จพระสังฆราชให้ดำรงตำแหน่งประธาน ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย นั้น
    สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอนมัสการว่า ตามข้อ ๑๔ แห่งข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมของศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ กำหนดให้มีศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ เป็นศูนย์บริหารงาน ควบคุม ดูแล และประสานการปฏิบัติ-หน้าที่ของปริยัตินิเทศก์ ทั้งในและต่างประเทศ ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษา พระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงเห็นควรนำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณาแต่งตั้งประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์

    ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง
พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม
 


 

ขณะนี้ 57 คน
วันนี้ 342 คน
เมื่อวานนี้ 755 คน
เดือนนี้ 3,237 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,076 คน
ทั้งหมด 2,120,739 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob