แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-03-14-PALI2563ประกาศผลสอบบาลี 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ผู้บริหารเจ้าคณะใหญ่หนกลาง


พระพรหมบัณฑิต
(ประยูร ธมฺมจิตโต ป.ธ.๙,
Ph.D. ศาสตราจารย์  ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
กรรมการมหาเถรสมาคม
 

 

พระเทพรัตนากร
(นพปฎล  กตสาโร  น.ธ.เอก)
เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชสุวรรณเวที
(ประถม  กนฺตสีโล น.ธ.เอก,ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดอ่างทองพระธรรมปิฎก
(ชวลิต  อภิวฑฺฒโน  ป.ธ.๙,พธ.ด.)
เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
พระญาณไตรโลก
(วาสน์  วาสนธมฺโม  น.ธ.เอก,ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระครูมหานครภิรักษ์
(สมคิด  จินฺตยโส น.ธ.เอก,ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ขณะนี้ 12 คน
วันนี้ 291 คน
เมื่อวานนี้ 687 คน
เดือนนี้ 22,478 คน
เดือนที่ผ่านมา 31,138 คน
ทั้งหมด 1,508,163 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob