แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-03-14-PALI2563ประกาศผลสอบบาลี 2563 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วาทธรรม คำคม พระพรหมบัณฑิต
หยุดไวรัสมหาภัย
ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย
ช้างตกหล่ม
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
กระจกส่องใจ
ตั้งใจฟังธรรม

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเจริญสติ พัฒนาชีวิตที่สดใสในวันขึ้นปีใหม่ตามวิถีพุทธวิถีธรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ณ วัดประยูรฯ ธนบุรี กรุงเทพฯ

เขียนเมื่อ : 2/1/2563 | อ่านบันทึก

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง “Interreligious Partnership for a Sustainable World (ความร่วมมือระหว่างศาสนาเพื่อโลกที่พัฒนาอย่างยั่งยืน)”
การประชุมผู้นำศาสนาสากล ปี ๒๕๖๒ ณ นครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี

เขียนเมื่อ : 10/3/2562 | อ่านบันทึก

กล่าวธรรมกถาเรื่อง 'เสียงมนต์เสียงธรรมนำสุขมาให้'
กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเจริญสติ พัฒนาชีวิตที่สดใสในวันขึ้นปีใหม่ตามวิถีพุทธวิถีธรรม ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เขียนเมื่อ : 20/1/2562 | อ่านบันทึก

รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเป็นประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
พิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

เขียนเมื่อ : 20/1/2562 | อ่านบันทึก

กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดประชุมทางวิชาการของชาวพุทธนานาชาติ ปี ๒๕๖๑ มจร วังน้อย อยุธยา
ในพิธีเปิดประชุมทางวิชาการของชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาจุฬาฯ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เขียนเมื่อ : 9/7/2561 | อ่านบันทึก
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรและเจริญจิตภาวนา ให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่วัดประยูรฯ ธนบุรี กทม.
พิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตรและเจริญจิตภาวนา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต่อประเทศ ให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจ มีสติในการใช้ชีวิตประจำวันให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (เปิดอ่าน225)
เขียนเมื่อ : 25/3/2563 | อ่านข่าว
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'กิมานันทกถา' ว่าด้วยบันเทิงกันได้อย่างไร ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา และสาธุชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน190)
เขียนเมื่อ : 23/3/2563 | อ่านข่าว
พระพรหมบัณฑิต ให้สัมภาษณ์สดและบันทึกเทปในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ (เอ็นบีที) กรมประชาสัมพันธ์ "สวดมนต์เพื่อให้กำลังใจคนไทย ผ่านวิกฤตจากโรคระบาด'โควิด-19'"
รายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เรื่อง "สวดมนต์เพื่อให้กำลังใจคนไทย" สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ (เอ็นบีที) กรมประชาสัมพันธ์ (เปิดอ่าน330)
เขียนเมื่อ : 20/3/2563 | อ่านข่าว
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน190)
เขียนเมื่อ : 18/3/2563 | อ่านข่าว
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการเขียนภาพจิตรกรรมฝาฝนังภายในพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธนาค ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมคณะกรรมการการเขียนภาพจิตรกรรมฝาฝนังภายในพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธนาค ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน169)
เขียนเมื่อ : 18/3/2563 | อ่านข่าว
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง สัปปุริสอัตถกถา ว่าด้วยประโยชน์ของคนดี ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ เนื่องในวันอดีตเจ้าอาวาส ณ วัดเสนาสนาราม อยุธยา
พิธีบำเพ็ญกุศลงานวันอดีตเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน88)
เขียนเมื่อ : 18/3/2563 | อ่านข่าว
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง อธิษฐานธรรมกถา ว่าด้วยอธิษฐานธรรม ในการบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน พระมงคลวิจิตร (หลวงพ่อพร้า อตฺตสนฺโต) ณ วัดโคกดอกไม้ จังหวัดชัยนาท
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ๑๐๐ วัน พระมงคลวิจิตร (หลวงพ่อพร้า อตฺตสนฺโต) อดีตเจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้ ณ วัดโคกดอกไม้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท (เปิดอ่าน108)
เขียนเมื่อ : 13/3/2563 | อ่านข่าว
เขียนเมื่อ : 12/3/2563 | อ่านข่าว
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'อัตตรักขกถา' ว่าด้วยการรักษาตน ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา และสาธุชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน575)
เขียนเมื่อ : 8/3/2563 | อ่านข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิมานันทกถา ว่าด้วยบันเทิงกันได้อย่างไร
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
อธิษฐานธรรมกถา ว่าด้วยอธิษฐานธรรม
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ปธานกถา ว่าด้วยความเพียร
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
อัตตรักขกถา ว่าด้วยการรักษาตน
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ยาตานุยายีกถา ว่าด้วยเดินตามรอยท่านที่เดินมาแล้ว
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ทิฏฐิปหานกถา ว่าด้วยการละทิฏฐิ
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ธัมมอัปปมาทกถา ว่าด้วยความไม่ประมาทในธรรม
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ปังกกุญชรกถา ว่าด้วยช้างตกหล่ม
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
จิตตปริยายกถา ว่าด้วยสภาพจิต
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
สวดมนต์เพื่อให้กำลังใจคนไทย ผ่านวิกฤตจากโรคระบาด "โควิด-19"
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
การบริหารกิจการคณะสงฆ์อย่างยั่งยืน
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
แรงบันดาลใจในการสร้างวัดมหาจุฬาฯ
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
๕๗ ปี คณะมนุษยศาสตร์ในมุมมองพระพรหมบัณฑิต
ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
กลยุทธ์การบริหารวัดตามหลักธรรมาภิบาล
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
บุญและกุศลเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ทูตสันติภาพ
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ความดีในสมุดหน้าใหม่
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
อุปัชฌาย์ดีต้องมีสามภาพ
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
โยนิโสมนสิการเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะ
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
ความไม่ประมาทในการศึกษา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 14)
ภูมิกถา ว่าด้วยแผ่นดิน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 3,883)
ปธานกถา ว่าด้วยความเพียร
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,659)
ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (ฉบับเพิ่มเติม)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,125)
ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 18,954)
บาลีศึกษาสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 21,955)
ใบสมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๗ ปี ๒๕๖๒ 21/6/2562
กำหนดการและระเบียบการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๗ ปี ๒๕๖๒ 22/3/2562
กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล พระพรหมบัณฑิต ๖๓ ปี 10/9/2561
ใบสมัครพระนักเทศน์ รุ่นที่ 26 ประจำปี 2561 28/6/2561
กำหนดการและระเบียบการหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๖ ๒๕๖๑ 4/4/2561
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 14 คน
วันนี้ 290 คน
เมื่อวานนี้ 687 คน
เดือนนี้ 22,477 คน
เดือนที่ผ่านมา 31,138 คน
ทั้งหมด 1,508,162 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob