แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-08-26-SpkSDAvenue2563-08-26-พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประวัติและความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

***************

 

          โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนี้ นับว่าเป็นวัดที่ใหญ่อีกวัดหนึ่งในจำนวนวัดทั่วกรุงเทพมหานคร และมีความเจริญรุ่งเรืองมาตลอดในทุกๆ ด้าน พระเดชพระคุณพระพุทธวรญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้มีความดำริจัดสร้าง “โรงเรียนพระพุทธศาสนา” ในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เพื่อใช้เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนของพระภิกษุสามเณรและเยาวชนโดยทั่วไป โดยเปิดการเรียนการสอน ทั้งแผนกพระปริยัติธรรม และแผนกพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การเรียนการสอนทั้ง ๒ แผนก ได้เจริญรุดหน้ามาโดยลำดับ และในปี พ.ศ.๒๕๑๗ ได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนพระพุทธศาสนาฯ ขึ้นอีกเพื่อให้การศึกษาของวัดมีความมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป

          การศึกษาแผนกพระปริยัติธรรม (นักธรรมบาลี) การเรียนการสอนสำนักเรียนได้เปิดการเรียนการสอนสำนักเรียนได้เปิดการเรียนการสอนทั้งแผนกนักธรรมและแผนกบาลี โดยแผนกนักธรรมเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นนักธรรมชั้นตรี-เอกและแผนกบาลีเปิดสอนตั้งแต่ชั้นบาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.๗ เป็นที่สนใจของบรรดาพระภิกษุสามเณรทั้งในวัดและต่างวัดผู้ใคร่ต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก ในแต่ละปีมีพระภิกษุสามเณร สอบได้เป็นจำนวนมาก จึงนับว่าเป็นสำนักเรียนที่มีชื่อสำนักเรียนหนึ่ง อำนวยการสอนโดยพระศรีวิสุทธิดิลก (เร่ง อุณฺณสิริ ป.ธ. ๙ อดีตอาจารย์ใหญ่) พระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสฺสโร ป.ธ. ๙) ประธานฝ่ายปกครอง และพระราชวรเมธี อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการรูปปัจจุปัน ตลอดจนคณะครูอาจารย์ โรงเรียนส่งเสริม ฯลฯ ทุกรูปมีพระเดชพระคุณพระธรรมโกศาจารย์เจ้าอาวาส/เจ้าสำนักเรียน ตลอดจนพระเถรานุเถระภายในวัด และท่านสาธุชนทุกท่านให้ความอุปถัมภ์ เป็นอย่างดีตลอดมา

          แผนกพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์นั้น ในการศึกษา ๒๕๑๖ โรงเรียนส่งเสริมฯ ได้เปิดการเรียนการสอนแผนกพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นมาอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการริเริ่มของพระมหาพยนต์ ปิยธมฺโม อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รูปแรก และคณะกรรมการมี พระครูอุดมธรรมวาที (พระมหาสำราญ อคฺควโร) พระมหาประสิทธิ์ ทองอุ่น, พระมหาธวัชชัย, กิตฺติโสภโณ,พระมหาเมืองราย หมอนทอง, พระมหาชาคร อตฺตสาโร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

๑.เพื่อให้เด็กและเยาวชน เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
๒.เพื่อให้เด็กและเยาวชน ดำรงตนโดยถูกต้องในสังคม
๓.เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้ถึงสภาพของชีวิตในสังคม
๔.เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
๕.เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักรับผิดชอบต่อสาธารณะสมบัติ
๖.เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของชาติและมารยาทที่ดีงาม

การจัดชั้นเรียน

            ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้แยกออกเป็น ๔ ชั้น เพื่อให้การสอนเหมาะสมกับนักเรียนและให้สอดคล้องกับการแบ่งชั้นตามระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะทำให้เกิดผลดีแก่การศึกษาของนักเรียนมากยิ่งขึ้น

          ในปีการศึกษา ๒๕๐๖ ได้เปิดเรียนเพียงแค่ชั้น ป.๓ ถึง ป.๗ เท่านั้น (เดิม ๓-กลาง ๓) พอในปีการศึกษา ๒๕๐๗ ก็ได้เปิดเพิ่มขึ้นจนถึงชั้น ม.ศ. ๓ และในปีการศึกษา ๒๕๐๘ ก็เปิดเพิ่มขึ้นจนถึงชั้น ม.ศ. ๕ ยิ่งไปกว่านั้น ยังเปิดชั้นพิเศษสำหรับผู้ใหญ่ที่สนใจการเรียนทางพระพุทธศาสนาอีกส่วนหนึ่ง พอถึงปี ๒๕๒๓ จึงมีการปรับปรุงตามแผนการศึกษาแผนใหม่ขึ้น เป็น ๓ ชั้น แบ่งย่อยออกเป็น ๙ ชั้น โดยแบ่งเป็นชั้นไว้ดังนี้ คือ

          ๑. ชั้นต้น        แบ่งเป็น ๓ ชั้น           รับนักเรียน ป.๔ - ป.๖
          ๒. ชั้นกลาง     แบ่งเป็น ๓ ชั้น           รับนักเรียน ม.๑ - ม.๓
          ๓. ชั้นสูง         แบ่งเป็น ๓ ชั้น           รับนักเรียน ม.๔ - ม.๖

 

ระเบียบการเข้าเรียนและเวลาเรียน

            โรงเรียนฯ เปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้เปิดอบรมเยาวชนโดยทั่วๆ ไปในการรับสมัครเข้าเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องแสดงเจตจำนงของตนเอง และต้องนำผู้ปกครองหรือความยินยอมของผู้ปกครองแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมทั้งรูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว ๒ รูป
 

เวลาเรียน

            โรงเรียนฯ เปิดสอนเฉพาะวันอาทิตย์ วันละ ๖ ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๖.๒๐ น. มีเวลาเรียนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือน กุมภาพันธ์ รวมเวลาเรียนปีการศึกษาหนึ่งประมาณ ๑๒๐ ชั่วโมง มีการวัดผลการเรียนปีละ ๒ ครั้ง คือ สอบภาคกลางปีประมาณเดือนกันยายน และสอบปลายภาคประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์

การแต่งกาย

            นักเรียนชาย :   แต่งชุดสีขาว รองเท้าสีขาว หรือน้ำตาล เข็มชัดของ ศพอ.ป. และหูกระต่าย  สำหรับชั้นต้น
            นักเรียนหญิงแต่งชุดกระโปรงสีฟ้า เสื้อสีขาว โบว์สีฟ้า เข็มกลัดของ ศพอ.ป.

หลักสูตรและวิชาที่เรียน

๑.วิชาหลักการดำเนินชีวิต รวมทั้งวิชาศีลธรรมตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ศาสนาต่างๆ และปรัชญาทางพระพุทธศาสนา
๒.วิชาพุทธประวัติ รวมถึงประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา
๓.วิชาธรรม ภาคภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาหลักธรรม และพุทธประวัติภาคภาษาอังกฤษ
๔.วิชาศาสนพิธี และขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยเพื่อให้รู้เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา ประเพณีไทย มารยาทที่ดีงาม อาราธนาศีล อาราธนาธรรม ฯลฯ
๕.วิชาสามัญทั่วๆ ไป เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ นาฏศิลป์ ศิลปะ ดนตรีไทย และภาษาจีน เป็นต้น

          การบริหารและการดำเนินงานในการบริหารงานมีพระอาจารย์เจ้าหน้าที่ดำเนินการบริหารแผนกต่างๆ คณะพระอาจารย์ที่ทำการสอนประกอบด้วยพระภิกษุสามเณรผู้มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางธรรมและการศึกษาวิชาสามัญจากมหาวิทยาลัยสงฆ์และสถาบันอื่นๆ ภายในวัดและอาจารย์ฆราวาส ที่ได้รับเชิญมาสอนพิเศษ โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้อำนวยการ และพระเดชพระคุณเจ้าสำนักเรียนในระดับนักเรียน มีการเลือกตั้งประธาน รองประธานและคณะกรรมการนักเรียน บริหารงานอย่างเป็นสัดเป็นส่วน โดยอยู่ในความควบคุมกรรมการนักเรียน บริหารอย่างเป็นสัดเป็นส่วน โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะพระอาจารย์ทุกรูป

 

ชมรมศิษย์เก่า ศพอ.ป.

          ในปีการศึกษา ๒๕๒๔ ทางโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร มีพระครูอุดมธรรมวาที รองผู้อำนวยการในสมัยนั้น เป็นประธานในการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่า พอ.ป.ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ศิษย์รุ่นน้องในปัจจุบัน
๒.เพื่อสร้างสัมพันธ์ไมตรีสามัคคีอันดีต่อกัน
๓.เพื่อศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนความรู้และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา
๔.เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
๕.เพื่อเผยแผ่ชื่อเสียงของสถาบัน
๖.เพื่อช่วยบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ในวันสำคัญทางศาสนา

กิจกรรมและผลงานในแต่ละปี

๑.จัดทำหลักสูตรวิชาหลักการดำเนินชีวิต พระพุทธประวัติ ศาสนพิธี และพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษขึ้นใช้เป็นมาตรฐานของตนเอง
๒.นิมนต์พระอาจารย์ไปทำการสอนศีลธรรมประจำ และพิเศษตามโรงเรียนต่างๆ ที่มีหนังสือนิมนต์มา
๓.ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย โดยมีการจัดเลือกตั้งประธานนักเรียน ชมรมผู้ปกครองนักเรียน เป็นต้น
 

*********************************************************
ขณะนี้ 31 คน
วันนี้ 671 คน
เมื่อวานนี้ 764 คน
เดือนนี้ 20,060 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,893 คน
ทั้งหมด 1,644,168 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob