แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-01-01-2022HAPPY NEW YEAR 2565-01-01-พระพรหมบัณฑิต กล่าวธรรมกถา เรื่อง 'อธิษฐานขอพรพระรับปีใหม่' ๒๕๖๕ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจโน)

ระพุทธวรญาณ (มงคล) อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร รูปที่ ๑๓ ครองวัดอยู่ระหว่าง  พ.ศ.๒๕๐๑-๒๕๔๘  รวม ๔๘ ปี


ชาติภูมิ
          พระพุทธวรญาณ นามเดิม มงคล นามสกุล ศิริกานนท์ เกิดเมื่อวันพุธ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๕๔ ตรงกับวันพุธ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีกุน ณ บ้านเลขที่ ๒๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแคเหนือ อำเภออัมพวา สมุทรสงคราม เป็นบุตรนายอิ่ม นางกลับ ศิริกานนท์ พ.ศ. ๒๔๖๙ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จากโรงเรียนถาวรานุกูล อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม

การอุปสมบท
          พ.ศ. ๒๔๗๐   บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ณ วัดบางเกาะเทพศักดิ์ มีพระอาจารย์ทรัพย์ เป็นพระอุปัชฌาย์  
          พ.ศ. ๒๔๗๑   ย้ายสังกัดเข้ามาอยู่ที่คณะ ๗ วัดประยุรวงศาวาส
          พ.ศ. ๒๔๗๕  อุปสมบทเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ณ วัดประยุรวงศาวาสมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ (อยู่ อุตฺตรภทฺโท) เจ้าอาวาสรูปที่ ๑๒  เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมภาณพิลาส (เพิ่ม ปุญฺญวฑฺฒโน) เป็นพระกรรมวาจารย์ และพระปิฎกโกศล (พร ธีรภทฺโท) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยมีพระสุจริตสุดา พระสนมเอกในรัชกาลที่ ๖ เป็นโยมเจ้าภาพอุปถัมภ์การอุปสมบท ได้นามฉายาว่า วิโรจโน


การศึกษา
พ.ศ. ๒๔๗๑   สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๓   สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๓   สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยคและนักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๔   สอบได้เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๔๗๖   สอบได้เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสสมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๔๙๖   ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระธรรมภาณโกศล
พ.ศ. ๒๕๐๕   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาสุธี
พ.ศ. ๒๕๑๕   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพประสิทธิคุณ
พ.ศ. ๒๕๓๕   ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวิสุทธาจารย์
พ.ศ. ๒๕๔๐   ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัณยบัฏ ที่พระพุทธวรญาณ


การปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ. ๒๔๘๕   เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
พ.ศ. ๒๕๐๐    เป็นประธานองค์การเผยแผ่
พ.ศ. ๒๕๐๑    เป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส เป็นเจ้าคณะตำบลวัดกัลยาณ์และ เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๖    เป็นเจ้าภาค ๑๕ ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัด ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม และประจวบคีรีขันธ์

ผลงานสำคัญ
พ.ศ. ๒๕๑๓   สร้างอาคารโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พ.ศ. ๒๕๑๖   เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.ป.)
พ.ศ. ๒๕๒๐   ร่วมกับพระครูพิศาลธรรมโกศล (สุพจน์)หรือหลวงตาแพร-เยื่อไม้ เปิดการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนารุ่นที่ ๑
                   ซึ่งยังคงดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน

ประกาศใช้ระเบียบปฏิบัติของคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส พ.ศ. ๒๕๒๐ แบ่งการบริหารภายในวัดออกเป็น ๔ องค์การ
เช่นเดียวกับยุคที่พระธรรมปหังษนาจารย์ (เชื้อ)เป็นเจ้าอาวาส

ปริญญากิตติมศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๖   ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๕   ได้รับปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มรณภาพ
พ.ศ.๒๕๔๘ พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ รวมอายุได้ ๙๔ ปี 

facebook พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)


เรียบเรียงประวัติ บทความธรรม โดยวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑
>>>เขามอ หรือ เขาเต่า
 
 
 
 
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 54 คน
วันนี้ 360 คน
เมื่อวานนี้ 641 คน
เดือนนี้ 12,176 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,690 คน
ทั้งหมด 1,933,431 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob