แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บันทึกจากเจ้าอาวาส

วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๓
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>พิธีเปิดงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส บุรพาจารย์
>>>การเสวนา 'ชุมชนทันสมัย จิตใจพัฒนา' สมโภช ๑๙๒ ปี
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญทำบุญ'โครงการเข้าวัดยามเป็นเดือนกุมภาพันธ์'๖๓'
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังเทศน์ ๒ ธรรมาสน์ "วันมาฆบูชา"ปี ๖๓
>>>สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๓ ปี ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๓ ปี ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๓ ปี ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ชาตกาลครบ ๑๐๘ ปี พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>ชาตกาลครบ ๑๐๙ ปี พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>การเขียนภาพจิตรกรรมฝาฝนังพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธนาค
>>>จัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้าน จากการแพร่ไวรัส COVID-19
>>>มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้าน จากการแพร่ไวรัส COVID-19
>>>ทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร
>>>รวมธรรม คำกวี พระเทพปฏิภาณกวี วัดประยูรฯ
>>>ส่องกล้องมองผ่านเลนส์ถึงการเรียนการศึกษาภาษาบาลี วัดประยูรฯ
>>>อุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
>>>ต้อนรับข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมที่มามอบให้แก่ผู้ประสบ (COVID-19)
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่บริษัท GULF
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่ ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน
>>>กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
>>>ต้อนรับคณะสถาบันวะสะฏียะฮ์ เพื่อสันติภาพและการพัฒนา
>>>การถวายรายงานการดำเนินการก่อสร้างโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ค
>>>โรงพยาบาลสงฆ์ถวายเครื่องวัดความดันแก่พระสงฆ์วัดประยูรฯ
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ ขออนุโมทนาบุญแก่คุณนพเดช คุณปูรณี กรรณสูต
>>>อุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่วัดประยูรฯ
>>>พิธีเปิด 'สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา'
>>>พิธีอธิษฐานเข้าพรรษา พระสงฆ์วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส (วันที่ ๑)
>>>พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส (วันที่ ๒)
>>>พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส (วันที่ ๓)
>>>พิธีเปิดงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
>>>พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
>>>งานบำเพ็ญกุศล 'อายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระพรหมบัณฑิต'
>>>วัดประยูรฯ จัดพิธีทำบุญเทศกาลเดือนสิบ ปี ๒๕๖๓
>>>สำนักเรียนวัดประยูรฯ เป็นสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ปี ๒๕๖๓
>>>สอบนักธรรมชั้นตรี สนามสอบวัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>วันมหาปวารณาออกพรรษา 'กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีฯ' วัดประยูรฯ ปี'๖๓
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
>>>พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทานบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙

[ไตรมาสที่ ๔] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๓|ธรรมบรรยาย'๖๓|ปาฐกถา'๖๓|พระพรหมบัณฑิต
>>>[สาราณียธรรมกถา] 'กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙'
>>>[ประธาน] ในพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>[บรรยาย] 'กิจการพระพุทธศาสนาในยุควิถีใหม่'
>>>[สัมโมทนียกถา] 'นโยบายเพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอด ด้วยหลักธรรมภิบาล'
>>>[ประธาน] ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
>>>[ประธาน] พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทานบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด
>>>[บรรยาย] 'พระพุทธศาสนากับสันติภาพ'
>>>[สัมโมทนียกถา] 'ฉลองอย่างไรให้มีความสุขตลอดไป'
>>>[บรรยาย] 'คุณธรรมกับการดำเนินชีวิต'
>>>[ธรรมกถา] 'ธรรมปฏิสันถาร เล่าขานวัดประยูรฯ'
>>>[สัมโมทนียกถา] พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสที่ พระมหาบุญเลิศ  อินฺทปญฺโญ
>>>[สัมปสาทนียกถา] 'ลอยกระทงกตัญญูบูชาคุณของธรรมชาติ'
>>>[ช่อง 7] บันทึกรายการตอบปัญหาธรรม
>>>[สัมโมทนียกถา] บำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๐ ปี พระเทพปวรเมธี
>>>[ธรรมกถา] 'ตามรอยธรรม' รายการมีเทศน์มีทอล์ค
>>>[บรรยาย] 'ตุลาการตามวิถีแห่งหลักศาสนา'
>>>[สัมโมทนียกถา] 'สืบสาน รักษา ต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย'
>>>[บรรยาย] 'หลักการและวิธีการเทศน์'
>>>[บรรยาย] 'นักเทศน์ปฏิภาณกับนักเทศน์ธรรมวิจัย'
>>>[บรรยาย] 'ปฏิภาณกับการเทศน์'
>>>[บรรยาย] 'วิธีเทศนาสาธก'
>>>[บรรยาย] 'หลักการและวิธีการเผยแผ่เชิงรุก'
>>>[บรรยาย] 'การใช้อุปมาประกอบการเทศน์'
>>>[ต้อนรับ] กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
>>>[บรรยาย] 'ยึดแนวทางพุทธเทศนา'
>>>[มติ มส] ให้วัดทั่วประเทศเทศน์'พหุปการกถา' ที่แต่งโดยพระพรหมบัณฑิต
>>>[สัมโมทนียกถา] 'การประกันคุณภาพพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง'
>>>[บรรยาย] 'ธรรมกับการปฏิบัติงาน'
>>>[ประธาน] พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารแท่นประดิษฐานพระพุทธลพบุรีศรีสุวรรณภูมิ
>>>[สัมปสาทนียกถา] 'บัณฑิตระดับดุษฎีต้องมีสามภาพ' มจร
>>>[สุวัตถิธรรมกถา] 'ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนย่านกะดีจีน' วัดประยูรฯ
>>>[ตรวจเยี่ยม] นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ปฏิบัติกรรมฐาน มหาจุฬาอาศรม
>>>[แต่งตั้ง] พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก

 

          วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ (Tripitaka English Version) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๑ รูป/คน โดยมีพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสบรมราชาภิเษก
 


ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR


วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ร่วมงานแถลงข่าว“River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ ๖
>>>๕ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง


 

 
 
 
 
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 77 คน
วันนี้ 1,269 คน
เมื่อวานนี้ 1,352 คน
เดือนนี้ 24,740 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,124 คน
ทั้งหมด 2,543,491 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob