แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ประชุมคณะกรรมการองค์การศึกษา วัดประยูรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
>>>เปิดรับสมัครแล้ว...! ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๒๕๕๙


          วันอาทิตย์ ที่ ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๙.๓๐ น. พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕, Ph.D.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ประธานองค์การการศึกษา, เจ้าคณะ ๖, เจ้าคณะ ๙, เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒, รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการองค์การศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

          ในการประชุมครั้งนี้พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานองค์การการศึกษา, พระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสฺสโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานองค์การปกครอง, พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานองค์การเผยแผ่, พระศรีธรรมภาณี (วัลลพ โกวิโล) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และคณะกรรมการองค์การศึกษา ได้ร่วมกันประชุมสรุปประเมินผล กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม-บาลี กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ โครงการบรรพชาสามเณภาคฤดูร้อน และกิจกรรมอื่นๆ ของสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารผลการประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนใน ปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมาได้มีการประเมินเป็นที่พึงพอใจในเกณฑ์ที่อยู่ในระดับดี

          ต่อมาคณะกรรมการองค์การศึกษามีมติแต่งตั้งพระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส ป.ธ.๙ ดำรงตำแหน่งเลขานุการของสำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ต่อจากพระมหาวัชรพงษ์ วชิเสฏฺโฐ ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งครบวาระลง (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ดำรงตำแหน่ง ๒ วาระ ๆ ละ ๒ ปี
 
ภาพ/ข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
คลิกแหล่งข้อมูล : >>>ประชุมคณะกรรมการองค์การศึกษา วัดประยูรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

2559-06-05-RVT-SWPY002
2559-06-05-RVT-SWPY001
2559-06-05-RVT-SWPY003
2559-06-05-RVT-SWPY004
2559-06-05-RVT-SWPY005
2559-06-05-RVT-SWPY006
2559-06-05-RVT-SWPY007
2559-06-05-RVT-SWPY008
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 124 คน
วันนี้ 1,002 คน
เมื่อวานนี้ 1,495 คน
เดือนนี้ 43,082 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,681,725 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob