แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
เปิดสมัครพระนักเทศน์หลักสูตรประกาศนียบัตร (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๘ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ประชุมคณะกรรมการองค์การศึกษา วัดประยูรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙


ข่าวที่เกี่ยวข้อง
>>>[13/5/59]เปิดรับสมัครแล้ว...! ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ๒๕๕๙
>>>[04/6/59]ประชุมคณะกรรมการองค์การศึกษา วัดประยูรฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

          วันพุธ ที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๙.๓๐ น. พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี ป.ธ.๕, Ph.D.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ประธานองค์การการศึกษา, เจ้าคณะ ๖, เจ้าคณะ ๙, รก.เจ้าคณะ ๑๒ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๒ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น ประธานในการประชุมคณะกรรมการองค์การศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

          การประชุมองค์การศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ครั้งนี้ได้ผลสรุป คือ ๑.ได้รายนามคณะกรรมการบริหารองค์การศึกษาชุดใหม่ ที่ชุดเก่าได้หมดวาระลง เมื่อเดือนที่ผ่านมา  ๒.ได้รายนามครูสอนพระปริยัติธรรม คือ ๒.๑ แผนกนักธรรมชั้นตรี/นวกะ พระครูสุทธิปริยัติยาทร สอนวิชาวินัยบัญญัติ, พระครูวินัยธรวิเชียร วชิรธมฺโม สอนวิชาพุทธประวัติ, พระครูโสภณปริยัติยานุกิจ สอนวิชากระทู้ธรรม/ธรรมวิภาค และพระครูศีลวัฒนาภรณ์ สอนวิชาศาสนพิธี นักธรรมชั้นโท พระมหาจารุพงษ์ จารุวํโส สอนวิชากระทู้ธรรม/ธรรมวิภาค พระมหาสุรพงษ์ เตชพโล สอนวิชาวินัยบัญญัติ อนุพุทธประวัติ และศาสนพิธี นักธรรมชั้นเอก พระครูวิบูลศาสนกิจจาทร สอนวิชาวินัยบัญญัติ/พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และพระมหาสุชาติ ธมฺมพโล สอนวิชาธรรมวิจารณ์/กระทู้/พุทธานุพุทธประวัติ ๒.๒ แผนกบาลี พระครูพิพิธธรรมภาณ สอนชั้นบาลีไวยากรณ์, พระมหาชยางกูร กุสลจิตฺโต สอน ป.ธ.๑-๒, พระมหาศุชัยกรณ์ สิทฺธิเมธี สอน ป.ธ.๓, พระมหาสมชาย ชินทตฺโต สอน ป.ธ.๔, พระมหาสุทธิพงษ์ สุทฺธิวํโส สอน ป.ธ.๕ และพระราชปริยัติดิลก สอน ป.ธ.๖

          ศูนย์ศึกษาพุทธศาสนาวันอาทิตย์ได้จัดกิจกรรมเสริม (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้) นั้น ทางศูนย์ฯ ได้ทำ MOU กับทางโรงเรียนภายในวัด เช่น ส.ว.ย., กทม. โดยให้มีการพัฒนาความรู้ทางด้านดนตรีสากล ดนตรีไทย ภาษาอังกฤษ คณิต และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำหรับอาคารสถานที่ทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงทาสีตึกพระยาอภิบาล ราชไมตรี/ห้องประชุม ติดตั้งเครื่องเสียงประจำห้องเรียน และให้มีผู้ดูแลประจำห้องประชุม
 
ภาพ/ข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
คลิกแหล่งข้อมูล : >>> ประชุมคณะกรรมการองค์การศึกษา วัดประยูรฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙

2559-06-15-RVT-SUNWPY001
2559-06-15-RVT-SUNWPY000
2559-06-15-RVT-SUNWPY002
2559-06-15-RVT-SUNWPY003
2559-06-15-RVT-SUNWPY004
2559-06-15-RVT-SUNWPY005
2559-06-15-RVT-SUNWPY006
2559-06-15-RVT-SUNWPY007
2559-06-15-RVT-SUNWPY008
2559-06-15-RVT-SUNWPY009
2559-06-15-RVT-SUNWPY010
2559-06-15-RVT-SUNWPY011
2559-06-15-RVT-SUNWPY012
2559-06-15-RVT-SUNWPY013
2559-06-15-RVT-SUNWPY014
2559-06-15-RVT-SUNWPY015
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทเทศนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
บทความ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 127 คน
วันนี้ 909 คน
เมื่อวานนี้ 1,495 คน
เดือนนี้ 42,989 คน
เดือนที่ผ่านมา 50,403 คน
ทั้งหมด 2,681,632 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob