แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2566-05-25-Vesak2023Th18Sวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ครั้งที่ 18 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง'สุจริตธรรมกถา' ว่าด้วยธรรมกับการป้องกันการทุจริตแก่ข้าราชการ กระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดกิจกรรมชื่อว่า "สุจริตตามรอยพ่อ ขอเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน”


มหาจุฬาฯ | วัดประยุรวงศาวาส | พระธรรมเทศนา ปี'๖๐ | พระพรหมบัณฑิต
>>>เรื่อง'อัตตชยกถา' ปฐมบทเทศนาต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐
>>>เรื่อง'นิสัมมกรณกถา' ว่าด้วยการกระทำด้วยความรอบคอบ
>>>เรื่อง'สุขทานกถา' ว่าด้วยการให้ความสุข
>>>เรื่อง'สุจริตธรรมกถา' ว่าด้วยธรรมกับการป้องกันการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
>>>เรื่อง'อธิจิตตกถา' ว่าด้วยใจสูง
>>>เรื่อง'ปัณฑิตกถา' ว่าด้วยบัณฑิตผู้ฉลาด
>>>เรื่อง'สุจริตธรรมกถา' ด้วยธรรมกับการป้องกันการทุจริตแก่ข้าราชการ กระทรวงแรงงาน
มหาเถรสมาคม | สุจริตธรรมกถา | พระพรหมบัณฑิต
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' มจร วังน้อย อยุธยา [8-08-2559]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี [23-12-2559]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' กระทรวงวัฒนธรรม [6-01-2560]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' กระทรวงพาณิชย์ [27-01-2560]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' กระทรวงแรงงาน [9-03-2560]
>>>ขออาราธนา/เชิญสาธุชนร่วมสดับพระธรรมเทศนากัณฑ์ 'สุจริตธรรมกถา'


          วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง 'สุจริตธรรมกถา' ว่าด้วยธรรมกับการป้องกันการทุจริต แก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงเป็นประธานในพิธี ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

          กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์กรใสสะอาดปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น และเป็นที่พึ่งของประชาชน มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และเป็นธรรม จึงความจำเป็นต้องสร้างพฤติกรรม และจิตสำนึกทางจริยธรรมทั้งต่อตนเองและต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน” ซึ่งได้นำหลักคำสอนทางศาสนาและนำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาน้อมนำเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังและสร้างค่านิยมให้กับข้าราชการกระทรวงแรงงานตามแผนปฏิบัติการ 8+1 วาระปฏิรูปกระทรวงแรงงาน เรื่อง Zero corruption ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้อีกด้วย
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR


ข้อมูลอื่นๆ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (264 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (264 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (264 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (264 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (264 kb)

เขียนเมื่อ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 | อ่าน 4758
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต กล่าวธรรมกถา เรื่อง 'เสบียงบุญ' ในรายการมีเทศน์มีทอล์ค ปีที่ ๑๐ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
รายการมีเทศน์มีทอล์ค ปีที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด 'สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย' หมายถึง การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ (เปิดอ่าน92)
21/5/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'โชติปรายนกถา' ว่าด้วยบุคคลสว่างไป ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูสิริปัญญาวัฒน์ (สง่า ปัญญาวัฑฒโน ป.ธ.๔) ณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูสิริปัญญาวัฒน์ (สง่า ปัญญาวัฑฒโน ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดเนื่องจำนงค์ อดีตเจ้าคณะตำบลบ้างบึง-หนองชาก และอดีตพระอุปัชฌาย์ (เปิดอ่าน104)
20/5/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ปี ๒๕๖๖ (ภาควิชาการ) ณ ห้องประชุมโซน ซี อาคารเรียนรวม (เธียร์เตอร์ ซี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน107)
20/5/2566
พุทธธรรมนำปัญญา ตอน : การศึกษาสงฆ์ ฟันเฟืองแห่งการสืบทอดพุทธศาสนา
ช่อง 11 NBT บันทึกสื่อวีดิทัศน์พระพรหมบัณฑิต รายการพุทธธรรมนำปัญญา ณ ห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน111)
19/5/2566
พระพรหมบัณฑิต รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'เมตตาวิหารีกถา' ว่าด้วยผู้อยู่ด้วยเมตตา พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ในบรมราชานุเคราะห์ บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ในบรมราชานุเคราะห์ บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็กมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย (เปิดอ่าน74)
18/5/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาท เรื่อง 'ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา' ในโครงการกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจต้านทุจริตของประชาชนด้วยกลไกศาสนา
โครงการกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจต้านทุจริตของประชาชนด้วยกลไกศาสนา (Anti-Corruption Eduvation) (เปิดอ่าน109)
18/5/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'ปฏิภาณโวหารในการเทศน์' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์คณะธรรมยุต รุ่นที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาวรลักษณาวดี วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
การอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์คณะธรรมยุต รุ่นที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาวรลักษณาวดี วัดพระยายัง เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน111)
17/5/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ณ สำนักงานแปลพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ ศาลาการเปรียญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมเตรียมงานการประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการ 'พุทธปัญญาสำหรับแก้วิกฤติโลก (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises)' วันที่รำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญสามประการของพระพุทธเจ้า คือการประสูติ การตรัสรู้ และการปรินิพพาน (เปิดอ่าน107)
16/5/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'ความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา' ในการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม - บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน86)
16/5/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 47 คน
วันนี้ 472 คน
เมื่อวานนี้ 747 คน
เดือนนี้ 17,697 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,329 คน
ทั้งหมด 2,289,668 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob