แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-08-12-SatupaBubpesannivasตามรอยบุพเพสันนิวาส (พระเจดีย์) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง'สุจริตธรรมกถา' ว่าด้วยธรรมกับการป้องกันการทุจริตแก่ข้าราชการ กระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดกิจกรรมชื่อว่า "สุจริตตามรอยพ่อ ขอเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน”


มหาจุฬาฯ | วัดประยุรวงศาวาส | พระธรรมเทศนา ปี'๖๐ | พระพรหมบัณฑิต
>>>เรื่อง'อัตตชยกถา' ปฐมบทเทศนาต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๐
>>>เรื่อง'นิสัมมกรณกถา' ว่าด้วยการกระทำด้วยความรอบคอบ
>>>เรื่อง'สุขทานกถา' ว่าด้วยการให้ความสุข
>>>เรื่อง'สุจริตธรรมกถา' ว่าด้วยธรรมกับการป้องกันการทุจริต กระทรวงพาณิชย์
>>>เรื่อง'อธิจิตตกถา' ว่าด้วยใจสูง
>>>เรื่อง'ปัณฑิตกถา' ว่าด้วยบัณฑิตผู้ฉลาด
>>>เรื่อง'สุจริตธรรมกถา' ด้วยธรรมกับการป้องกันการทุจริตแก่ข้าราชการ กระทรวงแรงงาน
มหาเถรสมาคม | สุจริตธรรมกถา | พระพรหมบัณฑิต
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' มจร วังน้อย อยุธยา [8-08-2559]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' สำนักงาน ป.ป.ช.นนทบุรี [23-12-2559]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' กระทรวงวัฒนธรรม [6-01-2560]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' กระทรวงพาณิชย์ [27-01-2560]
>>>แสดงพระธรรมเทศนา 'สุจริตธรรมกถา' กระทรวงแรงงาน [9-03-2560]
>>>ขออาราธนา/เชิญสาธุชนร่วมสดับพระธรรมเทศนากัณฑ์ 'สุจริตธรรมกถา'


          วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง 'สุจริตธรรมกถา' ว่าด้วยธรรมกับการป้องกันการทุจริต แก่ข้าราชการกระทรวงแรงงาน โดยมีนายสิงหเดช ชูอำนาจ รองปลัดกระทรวงเป็นประธานในพิธี ณ ห้องจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

          กิจกรรมนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเสริมสร้างให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานให้เป็นองค์กรใสสะอาดปราศจากการทุจริต คอรัปชั่น และเป็นที่พึ่งของประชาชน มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เสียสละ และเป็นธรรม จึงความจำเป็นต้องสร้างพฤติกรรม และจิตสำนึกทางจริยธรรมทั้งต่อตนเองและต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าว จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สุจริตตามรอยพ่อ ขอเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน” ซึ่งได้นำหลักคำสอนทางศาสนาและนำหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาน้อมนำเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังและสร้างค่านิยมให้กับข้าราชการกระทรวงแรงงานตามแผนปฏิบัติการ 8+1 วาระปฏิรูปกระทรวงแรงงาน เรื่อง Zero corruption ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้อีกด้วย
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR


ข้อมูลอื่นๆ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (256 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (256 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (256 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (256 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (256 kb)

เขียนเมื่อ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 | อ่าน 4347
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'ตามรอยบุพเพสันนิวาส ๒' ในพิธีทำบุญร่วมชาติทอดผ้าป่าสามัคคี จีดีเอช ร่วมกับ บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น ผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยฟอร์มใหญ่ ''บุพเพสันนิวาส ๒'
พิธีทำบุญร่วมชาติทอดผ้าป่าสามัคคี จีดีเอช ร่วมกับ บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น ผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยฟอร์มใหญ่ 'บุพเพสันนิวาส ๒' พร้อมด้วยดารานักแสดง ที่วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน13)
10/8/2565
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการสัมมนา ได้บรรยาย และดำเนินรายการการสัมมนาโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ครั้งที่ ๒)
การสัมมนาโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ครั้งที่ ๒ (หนเหนือ) ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน42)
9/8/2565
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'มรณสติกถา' ว่าด้วยการระลึกถึงความตาย ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมอุทิศให้ นางอุบล สุขรอด โยมมารดาของพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม ผจล. วัดระฆังโฆสิตาราม
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมอุทิศให้ นางอุบล สุขรอด อายุ ๖๔ ปี โยมมารดาของพระครูสมุห์วัชระ ภทฺทธมฺโม (พระครูต้น) ณ ศาลา ๑ วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน152)
6/8/2565
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการสัมมนา ได้บรรยาย และดำเนินรายการการสัมมนาโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (ครั้งที่ ๑)
การสัมมนาโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ครั้งที่ ๑ (หนกลาง) ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน492)
2/8/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'กระบวนการสร้างสันติภาพในมุมมองพุทธ' แก่นิสิตปริญญาโท รุ่นที่ ๑๐ นิสิตปริญญาเอก รุ่นที่ ๗ หลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
#หลักสูตรสาขาวิชาสันติกศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้ารับฟังการบรรยายรายวิชาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา ณ หอประชุม อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน444)
31/7/2565
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'อัปปมาทกถา' ว่าด้วยความไม่ประมาท ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมอุทิศให้ ดร. ยุวรี เอื้อกาญจนวิไล
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมอุทิศให้ ดร. ยุวรี เอื้อกาญจนวิไล ณ วัดบางพลีใหญ่ใน ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (เปิดอ่าน427)
30/7/2565
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภาและคณะ ในโอกาสเข้าศึกษาเยี่ยมชมวัดประยุรวงศาวาส ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สมาชิกวุฒิสภาและคณะ ศึกษาเยี่ยมชมวัดประยุรวงศาวาส ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน407)
28/7/2565
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ธรรมสามัคคีกถา' ว่าด้วยความพร้อมเพรียงแห่งธรรมะ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน456)
28/7/2565
พระพรหมบัณฑิต แสดงธรรมกถาเรื่อง 'อัคคมหาทานกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย' ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ช่อง ๑๑ (NBT 2 HD)
อัคคมหาทานกับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ธรรมกถา โดย...พระพรหมบัณฑิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน526)
28/7/2565
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๘๐
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๘๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (เปิดอ่าน445)
22/7/2565
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 72 คน
วันนี้ 639 คน
เมื่อวานนี้ 994 คน
เดือนนี้ 10,179 คน
เดือนที่ผ่านมา 29,250 คน
ทั้งหมด 2,078,895 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob