แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-11-19-River Festival 2021สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ วัดประยูร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาพิเศษในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา


มจร | วัดประยูรฯ | ธรรมบรรยาย'๖๐ | ปาฐกถา'๖๐ | พระพรหมบัณฑิต
>>>บรรยาย'พุทธวิธีสร้างความสุข' ม.ราชภัฎพระนคร
>>>บรรยายพระใหม่ ๘๙ รูปที่บวชเป็นพระราชกุศล
>>>บรรยาย'การปรับตัวของผู้นำฯ' SCG ปูนซิเมนต์ไทย
>>>บรรยาย'หน้าที่พระอุปัชฌาย์' ณ วัดพิชยญาติการาม
>>>บรรยาย'หน้าที่พระอุปัชฌาย์' ณ วัดสามพระยา
>>>ปาฐกถา'ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์'
>>>บรรยาย'ตามรอยธรรมแห่งองค์ธรรมราชา'
>>>อภิปราย'ธรรมะของพระราชา'
>>>ปาฐกถา'พุทธธรรมกับการสรรสร้างชุมชนฯ'
>>>บรรยาย'การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา'
>>>บรรยาย'การจัดการความรู้ มจร.กับการเข้าสู่มหาวิทยาลัย ๔.๐'
>>>บรรยาย'แนวนโยบาย มจร. ด้านการต่างประเทศ'
>>>บรรยาย'กว่าจะเป็นพระพุทธเจ้า'
>>>บรรยาย'แผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา'
>>>บรรยาย'อำนาจและหน้าที่ของพระสังฆาธิการ'
>>>บรรยาย'การเผยแผ่พระพุทธ'ศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน'
>>>บรรยาย'การปฏิบัติศาสนกิจ' นิสิตภาคกลาง-ภาคใต้
>>>ปาฐกถา'บทบาทศาสนาในการป้องกันการทุจริต'
>>>ปาฐกถา'แผนยุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทศาสนาโลก'


          วันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง "แผนยุทธศาสตร์สู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทศาสนาโลก" ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธา
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ/ข่าว : PYMLNECMTR


 

ข้อมูลอื่นๆ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (244 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (244 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (244 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (244 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (244 kb)

เขียนเมื่อ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 | อ่าน 3404
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'ธรรมสำหรับผู้บริหาร' แก่ข้าราชการอัยการชั้น ๔ โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด) รุ่นที่ ๔๒
การบรรยายออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง (หลักสูตรการอบรมอัยการจังหวัด) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด (เปิดอ่าน129)
30/11/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'ตุลาการตามวิถีแห่งหลักศาสนา' แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร (ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
การอบรมในหลักสูตร (ผู้พิพากษาศาลชั้นอุทธรณ์) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม บรรยายออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เปิดอ่าน312)
25/11/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการแปลพระไตรปิฎก และคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
การประชุมแบบ ONSITE และ ONLINE ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ คณะทำงานกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานในการแปลพระไตรปิฎก และคณะอนุกรรมการบรรณาธิการพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) (เปิดอ่าน582)
23/11/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา ผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'สักกปวัตติกถา' ว่าด้วยประวัติของท้าวสักกเทวราช ในงานเทศน์มฆมาณพ ปีที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษาของพุทธิกชน และการฟื้นฟูประเพณีการทำบุญแต่โบราณ
การแสดงพระธรรมเทศนามฆมาณพ ปีที่ ๓ โดย พระพรหมบัณฑิต แสดงผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพุทธิกชน และการฟื้นฟูประเพณีการทำบุญแต่โบราณของชาวพุทธ (เปิดอ่าน487)
21/11/2564
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ดร.ดอลลี่ ซุย (DR.DOLLY SWEE) จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำถวายวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปี ๒๕๖๔
ดร.ดอลลี่ ซุย (DR.DOLLY SWEE) จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน699)
19/11/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'สัจจกิริยากถา' ว่าด้วยการตั้งสัจจอธิษฐาน ในวันแห่งเทศกาลวันลอยกระทง และวันทอดกฐินพระราชทาน ณ วัดประยูรฯ กทม.
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันแห่งเทศกาลวันลอยกระทง และวันทอดกฐินพระราชทาน (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน683)
19/11/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Eduvation)
เริ่มแล้วที่จะขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา องคาพยพขับเคลื่อนประกอบด้วยพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสังกัด มจร, มมร, พระสอนธรรมศึกษา, พระปริยัตินิเทศก์, พระสังฆาธิการทั่วประเทศ, ศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, แม่กองงานพระธรรมทูต, แม่กองธรรมสนามหลวง, แม่กองธรรมบาลีสนามหลวง พระธรรมวิทยากร และหมู่บ้านรักษาศีล ๕ (เปิดอ่าน717)
16/11/2564
พระพรหมบัณฑิต บันทึกธรรมบรรยายเรื่องลอยกระทง ปีใหม่ และอื่นๆ ให้กับรายการธรรมะของสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ บันทึกธรรมบรรยายเรื่องลอยกระทง ปีใหม่ และอื่นๆ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศ เวลา ๖.๐๐ น. ทุกวันอาทิตย์ (เปิดอ่าน659)
13/11/2564
พระพรหมบัณฑิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Eduvation)
มติในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน749)
11/11/2564
พระพรหมบัณฑิต ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม)
ครม.มีมติอนุมัติ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) จำนวน ๑๗ คน ทั้งนี้ให้มีผลนับแต่วัน ครม.มีมติแต่งตั้ง ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (เปิดอ่าน641)
9/11/2564
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 55 คน
วันนี้ 260 คน
เมื่อวานนี้ 554 คน
เดือนนี้ 1,490 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,742 คน
ทั้งหมด 1,902,054 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob