แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-09-16-HBD66YPBD2564-09-16-อายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทในโครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๐ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


คณะสงฆ์ | มจร | วัดประยูรฯ | รางวัล | พระพรหมบัณฑิต
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายรางวัล"เสาอโศกผู้นำศีลธรรม"
>>>พระพรหมบัณฑิต เข้ารับถวายกิตติคุณสัมพันธ์"สังข์เงิน"

คณะสงฆ์ | มจร | วัดประยูรฯ | ถวายพระพรชัยมงคล | พระพรหมบัณฑิต
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
>>>พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
>>>พิธีทางศาสนามหามงคล ๕ ศาสนา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

คณะสงฆ์ | มจร | วัดประยูรฯ | อบรมนักเทศน์ | พระพรหมบัณฑิต
>>>เปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมนักเทศน์ รุ่นที่ ๒๕ วัดประยูรฯ
>>>พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ป.พศ., ป.วน.
>>>พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนพระปริยัติธรรม และเปิด (ป.ทศ.) รุ่นที่ ๕ 
>>>บรรยายผู้อบรมนักเทศน์รุ่นที่ ๒๕ วัดประยุรวงศาวาส
>>>เป็นอาจารย์สอนพระนักศึกษาหลักสูตร ป.ทศ. รุ่นที่ ๕ 
>>>กล่าวปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร ป.บส.,ป.สศ.

วัดประยุรวงศาวาส | องค์การศึกษา | กิจกรรมการเรียนการสอน
>>>พิธีประเพณีถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และการไหว้ครู
>>>พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนพระปริยัติธรรมและหลักสูตร ป.ทศ.รุ่นที่ ๕

วัดประยุรวงศาวาส | องค์การเผยแผ่
>>>พิธีเปิดปฐมนิเทศโครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๕
>>>[ครั้งที่ ๑] พระพรหมบัณฑิต บรรยาย'หลักการและวิธีการเทศน์'
>>>[ครั้งที่ ๒] พระราชธรรมวาที บรรยาย'ลีลาจรรยานักเทศน์'
>>>[ครั้งที่ ๓] พระราชวรเมธี บรรยาย'ยุทธศาสตร์การเผยแผ่ธรรมะ'
>>>[ครั้งที่ ๔] พระมหาโพธิวงศาจารย์ บรรยาย'การตีความพุทธศาสนสุภาษิต'
>>>[ครั้งที่ ๕] พระเทพปฏิภาณวาที บรรยาย'วิธีเทศน์แก้สถานการณ์'
>>>[ครั้งที่ ๖] ดร.สุรวงศ์ วัฒนกูล บรรยาย'เทศน์อย่างไรให้ผู้ฟังสนุก'
>>>[ครั้งที่ ๗] คุณปรางรัตน์ เกียรติทรงศักดิ์ บรรยาย'สื่อสารกับการเทศน์'
>>>[ครั้งที่ ๘] คุณสด แดงเอียด บรรยาย'เทคนิคการส่งเสริมเทศนาธรรม'
 

          วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศและกล่าวให้โอวาทในโครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๕ ประจำปี ๒๕๖๐ น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ โดยองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

          เมื่อเวลา ๑๗.๐๐ น. ของวันนี้พระพรหมบัณฑิต เดินทางมาถึงบริเวณพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาและกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย พระเทพปฏิภาณกวี ประธานองค์การเผยแผ่, พระราชปริยัติดิลก ประธานองค์การปกครอง, พระราชธรรมวาที รองประธานองค์การเผยแผ่, พระราชวรเมธี ที่ปรึกษาองค์การเผยแผ่, พระศรีธรรมภาณี รองประธานองค์การเผยแผ่, คุณสด แดงเอียด ที่ปรึกษาด้านการศาสนาประวัติศาสตร์โบราณคดี สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี ในนามศิษยานุศิษย์ จีน/ฮ่องกง/ประเทศไทย, คุณศิริจินดา ลู่ทอง, คุณชัยยุทธ์ เอื้อบำรุงจิต ในนามศิษยานุศิษย์องค์การเผยแผ่ เข้าถวายเครื่องสักการะ

          พระพรหมบัณฑิต ได้มอบตราตั้งพระบัญชาแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ และมอบตราตั้งพระบัญชาแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง แก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ จากนั้นพระเทพปฏิภาณกวี ในนามองค์การเผยแผ่ฯ กล่าวถวายรายงานความเป็นมาของโครงการฯ และพระพรหมบัณฑิตได้กล่าวต้อนรับ/ให้โอวาท/กล่าวเปิดปฐมนิเทศอบรมพระนักเทศน์หลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๕ และองค์การเผยแผ่ฯ ได้อาราธนา/เชิญ พระมหาเถระ/ท่านผู้มีเกียรติ/วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวปฏิสันถาร/กล่าวปลุกใจ แก่พระนักเทศน์


คลิกฟังเสียง / ดาวน์โหลดเสียงพิธีปฐมนิเทศ
                    >>>เรื่อง 'วิถีสู่ความเป็นนักเทศน์'


นำเสนอภาพ/ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
เสียง/วีดิโอ/ถ่ายทอดสด : พระมหาสุรชัย สุรทสฺสี, พระใบฎีกาชินพันธ์ ชินวํโส,
                                          พระครูสังฆรักษ์อำนวย สนฺตจิตฺโต และทีมงาน
ข้อมูลอื่นๆ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๖๐
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (232 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (232 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (232 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (232 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (232 kb)

เขียนเมื่อ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 | อ่าน 2838
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'หลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน' ในหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการธุรการระดับสูง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด
การบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['หลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน'] ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการธุรการระดับสูง รุ่นที่ ๒ (๒๕๖๔) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด (เปิดอ่าน6)
22/9/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'อโรคยกถา' ว่าด้วยความไม่มีโรค ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน20)
21/9/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'รวมพลังบวรประยุกต์หลักธรรมนำชาติไทยห่างไกลทุจริต' โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ ๑
การปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['รวมพลังบวรประยุกต์หลักธรรมนำชาติไทยห่างไกลทุจริต'] โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ ๑ จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน78)
18/9/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีมอบทุนการศึกษาภิกษุ-สามเณรวัดประยุรวงศาวาสที่สอบผ่านนักธรรม-บาลี และปริญญาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔
พิธีมอบทุนการศึกษาภิกษุ-สามเณรวัดประยุรวงศาวาสที่สอบผ่านนักธรรม-บาลี และปริญญาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (เปิดอ่าน166)
17/9/2564
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าไตร แจกันดอกไม้ และน้ำสรงพระราชทาน ถวายพระพรหมบัณฑิต ในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
งานบำเพ็ญกุศล'อายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พระพรหมบัณฑิต' ปี ๒๕๖๔ พิธีทำบุญอุทิศให้แก่บุรพาจารย์ ผู้มีคุณูปการต่อวัด และญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน216)
16/9/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไป ในงาน "ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬา" ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
งาน "ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬา" พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ / Satisfaction Evaluation Form of the 134th Anniversary of MCU Establishment (เปิดอ่าน470)
13/9/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'คณะสังคมศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ - ๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การบรรยายพิเศษด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ - ๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ ในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมทักษะนิสิต (เปิดอ่าน597)
9/9/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'อัตถลาภกถา' ว่าด้วยวิธีการได้ประโยชน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน673)
6/9/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'ปลูกและปลุกพลังบวรต่อต้านการทุจริต' โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕
การปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ ['ปลูกและปลุกพลังบวรต่อต้านการทุจริต'] ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕ โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education (เปิดอ่าน591)
3/9/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'หลักธรรมขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต' โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๔
การปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['หลักธรรมขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต'] ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๔ (เปิดอ่าน766)
1/9/2564
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 61 คน
วันนี้ 224 คน
เมื่อวานนี้ 681 คน
เดือนนี้ 15,196 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,633 คน
ทั้งหมด 1,853,952 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob