แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิตกล่าวสัมปสาทนียกถาในพิธีทำบุญฉลองปริญญาโทและปริญญาเอก สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย


[ไตรมาสที่ ๑] มหาจุฬาฯ|เปิดงาน'๖๑|ธรรมบรรยาย'๖๑|ปาฐกถา'๖๑|พระพรหมบัณฑิต
>>>[สัมโมทนียกถา] พิธีทำบุญต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ มจร 
>>>[สัมโมทนียกถา] พิธีเปิดห้องประชุมใหม่ของบัณฑิตวิทยาลัย
>>>[ปาฐกถา] 'แรงบันดาลใจจากคนดี' วันมูลนิธิมหาจุฬาฯ
>>>[ปาฐกถา] 'คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน' วังน้อย
>>>[บรรยาย] 'ครูกับการพัฒนาคุณธรรมให้เด็กยุคดิจิตอล' วังน้อย
>>>[บรรยาย] 'บริหารคนให้สำราญ บริหารงานให้สำเร็จ' วังน้อย
>>>[บรรยาย] 'วันมาฆบูชา : วันเมตตาสากลโลก' วังน้อย
>>>[เปิดงาน] ฉลองครบ ๖๐ ปี โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มจร.
>>>[ปาฐกถา] 'ปฎิบัติศาสนกิจกับปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนา'
>>>[ปาฐกถา] 'พระพุทธศาสนากับสังคมร่วมสมัย' วังน้อย
>>>[ปาฐกถา] 'ยุทธศาสตร์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ'
>>>[เปิดป้าย] งานทำบุญฉลองครบ ๕ ปี MCU TV วังน้อย
>>>[ปาฐกถา] 'สื่อสารมวลชนยุค ๔.๐' วังน้อย อยุธยา
>>>[ปาฐกถา] 'จิตอาสากับการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน' วข.ขอนแก่น

[ไตรมาสที่ ๒] มหาจุฬาฯ|เปิดงาน'๖๑|ธรรมบรรยาย'๖๑|ปาฐกถา'๖๑|พระพรหมบัณฑิต
>>>[เปิดงาน] การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม วังน้อย   
>>>[เปิดงาน]มอบรางวัลจำนงค์ ทองประเสริฐ และกล่าวสัมโมทนียกถา
>>>[บรรยาย]มอบโล่รางวัลแก่วัดที่ผ่านเกณฑ์และบรรยาย "แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม"
>>>[เปิดงาน/บรรยาย]เป็นประธานและบรรยาย“การผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ"
>>>[เปิดงาน/สัมปสาทนียกถา]พิธีทำบุญฉลองปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
>>>[ปาฐกถา]เรื่อง“คุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อการพัฒนามนุษย์”สัมมนาก่อนเข้ารับประทานปริญญาบัตรของบัณฑิต มจร ทุกระดับชั้น
>>>[วิชาการ]ต้อนรับและสนทนากับ ศาสตราจารย์ ดร. ปีเตอร์ ฮาร์วีย์ บรรณาธิการหนังสือ “พระไตรปิฎกฉบับสากล”
>>>[เปิดงาน]พระพรหมบัณฑิตกราบทูลถวายรายงานแด่สมเด็จพระสังฆราชในพิธีประสาทปริญญา วันที่๑
>>>[เปิดงาน]พระพรหมบัณฑิตกราบทูลถวายรายงานแด่สมเด็จพระสังฆราชในพิธีประสาทปริญญา วันที่ ๒
>>>[เปิดงาน/สัมปสาทนียกถา]พิธีทำบุญฉลองปริญญาโทและปริญญาเอก สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
               วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม  เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กล่าวสัมปสาทนียกถาในพิธีทำบุญฉลองปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา สาขาวิชาธรรมนิเทศ และสาขาวิชาสันติศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ข่าว พระปลัดยรรยง ยสวฑฺฒโกวัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ 
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙ 
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙ 
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (280 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 | อ่าน 2263
เขียนโดย พระปลัดยรรยง ยสวฑฺฒโก

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'อนุรักขนาปธานกถา' ว่าด้วยความเพียรในการรักษาความดี ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพพระพรหมวัชรจริยาจารย์ (สาย ฐานมงฺคโล ป.ธ.๗)
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ๑๐๐ วัน พระราชทานศพพระพรหมวัชรจริยาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (เปิดอ่าน46)
6/12/2566
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับพระธรรมาจารย์จิ้งเหยา ประธานพุทธสมาคมแห่งจีน-ไต้หวัน และคณะผู้ติดตาม ที่ได้เยี่ยมเยือนวัดประยุรวงศาวาส
การเยี่ยมเยือนวัดประยุรวงศาวาสของพระธรรมาจารย์จิ้งเหยา ประธานพุทธสมาคมแห่งจีน-ไต้หวัน และคณะผู้ติดตาม (เปิดอ่าน35)
6/12/2566
พระพรหมบัณฑิต และคณะผู้เข้าประชุมนานาชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมวัดของพระพุทธศาสนาเถรวาท ชื่อว่า วัดเจดีย์ทอง (Golden Pagoda) เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เปิดอ่าน46)
3/12/2566
พระพรหมบัณฑิต และคณะผู้เข้าประชุมนานาชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมวัดมหาราชฐานสุทธาวาส หรือ วัดไทลื้อ วัดสำคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาท อายุ ๑,๔๐๐ ปี เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เปิดอ่าน62)
3/12/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถา เรื่อง 'วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาสู่เป้าหมายของสันติภาพที่ยั่งยืน' ในการประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เปิดอ่าน123)
2/12/2566
พระพรหมบัณฑิต ได้รับการต้อนรับจากผู้นำศาสนา และได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพ ล้านช้าง-แม่โขง ที่วัดป่าเจ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน201)
1/12/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน และกล่าวธรรมกถา เรื่อง 'พุทธบาทบูชาจากแดนไกล' พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ เนื่องในเทศกาลสำคัญวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖
พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยประทีปเทียนหอม เนื่องในเทศกาลสำคัญวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน161)
27/11/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลสำคัญวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณงาน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา และลอยประทีปเทียนหอม เนื่องในเทศกาลสำคัญวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน190)
27/11/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปฏิสังเวทิตากถา' ว่าด้วยความเข้าใจแจ่มแจ้ง ในวันแห่งเทศกาลประเพณีวันลอยกระทง (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) วันแห่งเทศกาลประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน115)
27/11/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิด และบรรยาย เรื่อง 'การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคเปลี่ยนผ่านของสังคมดิจิทัล Digital Disruption' ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วิถีใหม่และวิถีถัดไป'' รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน114)
25/11/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 64 คน
วันนี้ 914 คน
เมื่อวานนี้ 1,317 คน
เดือนนี้ 7,173 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,619 คน
ทั้งหมด 2,460,194 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob