แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-08-26-SpkSDAvenue2563-08-26-พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'สิริกถา' ว่าด้วยพลังบุญ ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) [วันมาฆบูชา] ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


คณะสงฆ์|มหาจุฬาฯ|วัดประยูรฯ|วิสาขบูชาโลก' ๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ต้อนรับ] รองประธานสงฆ์เวียดนาม ที่มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ประชุม] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ไทย)
>>>[ประชุมครั้งที่ ๑] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[แถลงข่าว] เวียตนามเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[ประชุมครั้งที่ ๒] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[ตรวจเยี่ยม] การก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[เข้าพบ] รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม

[ไตรมาสที่ ๑] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[กล่าวธรรมกถา] อธิษฐานใจรับปีใหม่ ปี ๒๕๖๒
>>>[บรรยาย] พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๒ ลานคนเมือง กทม.
>>>[บรรยาย] 'สวดมนต์นานาชาติ เอกภาพในความหลากหลาย'
>>>[บรรยาย] 'เกิดใหม่เหมือนจั๊กจั่นลอกคราบ' วัดประยูรฯ
>>>[ให้การต้อนรับ] คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
>>>[ให้การต้อนรับ] คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี บริษัท ไทยเบฟ
>>>[กล่าวธรรมกถา] ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
>>>[กล่าวสัมโมทนียกถา] งานอายุวัฒนมงคลคุณปรีชา เหมพรรณไพเราะ
>>>[บรรยาย] 'หลักธรรมสำหรับนักกฎหมาย' สำนักงานอัยการสูงสุด
>>>[ประชุม] คณะกรรมการมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
>>>[กล่าวสัมโมทนียกถา] พิธีเปิดตัวมูลนิธิย่านกะดีจีน-คลองสาน
>>>[ประชุม] คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ฯ
>>>[ปาฐกถา] 'เอกภาพในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน'
>>>[ปาฐกถา] 'รู้จักแบ่งปันก็เป็นสุข' มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ปาฐกถา] 'จริยธรรมสำหรับทันตแพทย์ในยุค๔.๐' จุฬาลงกรณ์
>>>[บรรยาย] 'สมาธิสำหรับนักเทศน์นักสอนธรรม' อยุธยา
>>>[ปาฐกถา] 'การปรับตัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' นครปฐม 
>>>[สัมโมทนียกถา] 'ผู้ประสานสิบทิศ' อายุวัฒนมงคลพลเอกวิชิต ยาทิพย์
>>>[บรรยาย] 'หน้าที่พระอุปัชฌาย์' วัดพิชยญาติการาม
>>>[บรรยาย] 'หน้าที่พระอุปัชฌาย์' วัดสามพระยา
>>>[ปาฐกถา] 'คุณค่าไตรสิกขากับการศึกษาในบริบทสังคมไทย' อยุธยา

[ไตรมาสที่ ๑] คณะสงฆ์|มจร|วัดประยูรฯ|พระธรรมเทศนา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>เรื่อง 'สันติสุขกถา' ว่าด้วยความสุขสงบ
>>>เรื่อง 'สมัคคานุคคหกถา' ว่าด้วยการสนับสนุนผู้สามัคคี
>>>เรื่อง 'สิริกถา' ว่าด้วยพลังบุญ
>>>เรื่อง 'อชรากถา' ว่าด้วยความดีไม่มีสูญ
>>>เรื่อง 'อธิษฐานกถา' ว่าด้วยธรรมะที่เป็นหลักการ
>>>เรื่อง 'ชีวิตคุณกถา' ว่าด้วยคุณค่าของชีวิต
>>>เรื่อง 'สนันตนกถา' ว่าด้วยการสืบทอดของเก่า
>>>เรื่อง 'มัตตัญญุตากถา' ว่าด้วยความรู้จักพอประมาณ


          วันอังคารที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๙.๔๕ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถเรื่อง 'สิริกถา' ว่าด้วยพลังบุญ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 'วันมาฆบูชา' (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา และสาธุชน ณ วิหารคต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

คลิกฟังเสียง / ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา
>>>เรื่อง 'สิริกถา' ว่าด้วยพลังบุญ

คลิกชมวีดิทัศน์ / ดาวน์โหลดพระธรรมเทศนา
>>>เรื่อง 'สิริกถา' ว่าด้วยพลังบุญ


กำหนดการ
 

ภาคเช้า
          เวลา ๐๘.๐๐ น.     สาธุชนพร้อมกัน ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส
          เวลา ๐๙.๐๐ น.     ทำวัตรสวดมนต์เช้า
          เวลา ๐๙.๔๕ น.    ฟังพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ
                                    แสดงโดยพระพรหมบัณฑิต
ภาคค่ำ
          เวลา ๑๙.๐๐ น.     ฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ณ ลานด้านหน้าพระอุโบสถ
                                     แสดงโดย พระเถระวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร    
          เวลา ๒๐.๐๐ น.     เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ และพระวิหาร
          เวลา ๒๐.๓๐ น.     ทำวัตรสวดมนต์/เจริญวิปัสสนา/รับพรจากพระสงฆ์ เป็นเสร็จพิธี
 


ข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ
วีดิทัศน์ : พระมหาสุรชัย สุรทสฺสี
เสียง : พระปลัดอำนวย สนฺตจิตฺโต

วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทองดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (204 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (204 kb)

เขียนเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2562 | อ่าน 2856
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'พุทธพันกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมนววิถี' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงานประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ เชียงใหม่
งานประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (เปิดอ่าน231)
19/9/2563
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าไตร พุ่มดอกไม้ และน้ำสรงพระราชทาน ถวายพระพรหมบัณฑิต ในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ
งานบำเพ็ญกุศล'อายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระพรหมบัณฑิต' ปี ๒๕๖๓ พิธีทำบุญอุทิศให้แก่บุรพาจารย์ ผู้มีคุณูปการต่อวัด และญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ ณ ศาลาการเปรียญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน505)
16/9/2563
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับพลเรือโท ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะ ที่เข้าถวายสักการะและขอพรความเป็นสรรพสิริมงคล ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พลเรือโท ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะเข้าถวายสักการะพระพรหมบัณฑิต และขอพรความเป็นสรรพสิริมงคล ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน332)
14/9/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ หอประชุม อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ หอประชุม อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน491)
11/9/2563
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พุทธเกษตร: สู่วิถีชีวิตเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” ในการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๔ (MCU Nan Congress IV) ประจำปี ๒๕๖๓
การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๔ (MCU Nan Congress IV) และพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๑๕ ปี ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน (เปิดอ่าน906)
9/9/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาจุฬาฯ และคณะอุบาสก-อุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรมพุทธสถานลานปฏิบัติธรรม
การบรรยายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยพระพรหมบัณฑิต ออนไลน์จากวัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาจุฬาฯ และคณะอุบาสก-อุบาสิกาผู้ปฏิบัติธรรม (เปิดอ่าน462)
8/9/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง 'ปัจจุบันยาปนกถา' ว่าด้วยเป็นอยู่กับปัจจุบัน ในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุสิริวัฒนมงคล ครบ ๕ รอบ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร) ณ วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ กทม.
พิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุสิริวัฒนมงคล ครบ ๕ รอบ พระเทพวิสุทธิมุนี วิ. (บุญชิต ญาณสํวโร ป.ธ.๙ รศ.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, เจ้าคณะเขตพระนคร, ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร (เปิดอ่าน264)
6/9/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน” แก่อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
การอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๑/๒ ของอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ และนักบริหารธุรกิจ จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด (เปิดอ่าน2209)
3/9/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษ เรื่อง 'พุทธศิลป์สมัยลพบุรีคือจุดพบกันระหว่างเถรวาทกับมหายาน' ในพิธีอัญเชิญพระพุทธลวบุรารักษ์ พระพุทธรูปประจำจังหวัดลพบุรี
พิธีเฉลิมฉลองพระพุทธลวบุรารักษ์ พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก แกะสลักจากหินทรายเขียว เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดลพบุรี ประดิษฐานบนฐานชุกชีภายในวิหารเก้าห้อง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (โบราณสถาน) ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี (เปิดอ่าน408)
1/9/2563
ป.ป.ช. แต่งตั้งพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
มติในที่ประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแต่งตั้งให้พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ (เปิดอ่าน951)
29/8/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 26 คน
วันนี้ 233 คน
เมื่อวานนี้ 630 คน
เดือนนี้ 16,638 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,893 คน
ทั้งหมด 1,640,746 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob