แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-10-18-River Festival 2020WPY03ขอเชิญเที่ยวงานลอยประทีปเทียนหอม ณ วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" เนื่องในโอกาสสมโภชพระอาราม ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ


คณะสงฆ์|มหาจุฬาฯ|วัดประยูรฯ|วิสาขบูชาโลก' ๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ต้อนรับ] รองประธานสงฆ์เวียดนาม ที่มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
>>>[ประชุม] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ไทย)
>>>[ประชุมครั้งที่ ๑] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[แถลงข่าว] เวียตนามเป็นเจ้าภาพจัดวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[ประชุมครั้งที่ ๒] คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (Viet.)
>>>[ตรวจเยี่ยม] การก่อสร้างสถานที่จัดงานวิสาขบูชาโลกประจำปี ๒๕๖๒
>>>[เข้าพบ] รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแห่งเวียดนาม

วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๒
>>>กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
>>>ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน สระแก้ว
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วันมาฆบูชา'๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ปี ๖๒
>>>พิธีทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"

 

          วันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๒๒ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" เนื่องในโอกาสสมโภชพระอาราม ๑๙๐ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่มูลนิธิสิริวัฒนภักดีจัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำหรับเป็นอาคารศึกษาและปฏิบัติธรรม ตามแนวคิดของพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส ในการพัฒนาพื้นที่ภายในบริเวณวัดให้เป็นประโยชน์แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ตลอดจนเอื้อต่อภารกิจของวัดในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนสืบทอดพระพุทธศาสนาอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชน โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามอาคารว่า "สิริภักดีธรรม" ซึ่งเป็นอาคารสูง ๓ ชั้น สถาปัตยกรรมร่วมสมัย อาทิ การนำลายประจำยามมาตกแต่งประตูและหน้าต่าง โดยชั้นล่างจัดเป็นพิพิธภัณฑ์และห้องสมุด

          ในส่วนของห้องสมุดได้รวบรวมหนังสือและสื่ออื่นๆ ของพระนักเทศน์ นักเผยแผ่แห่งวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันตลอดจนผลงานด้านการเทศน์ของวัดต่างๆ ในประเทศไทย

          ส่วนพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการจัดแสดงของที่ระลึกที่มีคุณค่า ที่มีผู้มีจิตศรัทธานำมามอบแก่วัดและประวัติของพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน ส่วนชั้น ๒ เป็นที่พักสำหรับผู้มาปฏิบัติธรรม และชั้น ๓ เป็นพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ทางพระพุทธศาสนา
 


นำเสนอข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลภาพ / ข่าว : ข่าวในพระราชสำนัก


วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ สนับสนุนการเรียนบาลีดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (204 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (204 kb)

เขียนเมื่อ 18 มีนาคม 2562 | อ่าน 4931
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'กาลทานกถา' ว่าด้วยการถวายทานตามกาล ในพิธีสมโภชกฐินพระราชทานที่ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าภาพ ณ วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร
พิธีสมโภชกฐินพระราชทานที่ศาลรัฐธรรมนูญนำโดยนายวรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นเจ้าภาพทอดถวาย ณ วัดเสมียนนารี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน215)
18/10/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำสหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา (Union Catalog of Buddhist Texts : UCBT) ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สหบรรณานุกรมตำราทางพระพุทธศาสนา (Union Catalog of Buddhist Texts : UCBT) การสร้างฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ คัมภีร์ หนังสือ วารสาร และสื่อต่างๆ ที่เป็นฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัย มหาวิทยาลัย และองค์กรพระพุทธศาสนาทั่วโลก (เปิดอ่าน156)
17/10/2563
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด นำถวายวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปี ๒๕๖๓
บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน221)
16/10/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'อานิสงส์การทอดกฐิน' ในพิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ปี ๒๕๖๓ ที่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด นำถวายวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ที่บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นเเนล จำกัด นำถวายวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน217)
16/10/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง “อิทธิบาทกถา” ว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืน ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมงคลรังษี อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย ณ วัดโพธิ์ชัย
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระธรรมมงคลรังษี” (คำบ่อ อรุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง และอดีตเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย (เปิดอ่าน172)
15/10/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.๙)
พิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ ๔ (เปิดอ่าน187)
13/10/2563
สมเด็จพระสังฆราช มีพระบัญชาให้พระพรหมบัณฑิต ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้ปฏิบัติหน้าที่แทนในพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยูรฯ
พิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง "พระราชทานวิสุงคามสีมา" งวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน610)
10/10/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง'กิจการพระพุทธศาสนาในยุควิถีใหม่' ในพิธีปฐมนิเทศการศึกษาของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร ณ วัดเทวราชกุญชร
พิธีปฐมนิเทศการศึกษาของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน433)
6/10/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ปัญจวรกถา' ว่าด้วยพรห้าประการ ในงานทอดกฐินสามัคคี ณ ศาลาปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ
งานทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนในการสร้างสำนักงานเลขานุการ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน406)
4/10/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีบำเพ็ญกุศลวันตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พิธีบำเพ็ญกุศลในวันตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน292)
3/10/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 37 คน
วันนี้ 405 คน
เมื่อวานนี้ 660 คน
เดือนนี้ 16,989 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,203 คน
ทั้งหมด 1,663,301 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob