แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-05-09-royal scholarshipพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๗


คณะสงฆ์|มจร|วัดประยูรฯ|อบรมนักเทศน์'๖๑|พระพรหมบัณฑิต
>>>เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๖
>>>พิธีปฐมนิเทศเปิดเรียนพระปริยัติธรรมและหลักสูตร ป.ทศ.รุ่นที่ ๖
>>>[บรรยาย] 'การประกันคุณภาพการเทศน์' โดย...พระพรหมบัณฑิต

คณะสงฆ์|มจร|วัดประยูรฯ|อบรมนักเทศน์'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๗

 

          ตามที่องค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ได้ร่วมกับภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการธรรมเทศนา (ปท.ศ) รุ่นที่ ๗ ณ ห้องเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒–มีนาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้มีการเรียนการสอนเป็น ๒ ภาคเรียนการศึกษา สำหรับผู้เรียนจบหลักสูตรนี้สามารถเรียนต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

          ดังนั้น เพื่อส่งเสริมบุคลากรพระพุทธศาสนาให้มีความรู้ความสามารถ สนองงานการเผยแผ่ให้มีคุณภาพ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ อันเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คณะสงฆ์และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้พระภิกษุที่มีคุณสมบัติตามกำหนด ในเขตปกครองที่มีความสนใจได้ทราบโดยทั่วกัน
 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา (ป.ทศ.)
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ร่วมกับองค์การเผยแผ่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒
ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


**************


คุณสมบัติผู้สมัคร
     - เป็นพระสังฆาธิการ,
     - จบนักธรรมเอก,
     - หรือเป็นเปรียญธรรม,
     - หรือสำเร็จหลักสูตรพระนักเทศน์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เอกสารประกอบการรับสมัคร
     - ทะเบียนบ้าน                               
     - หนังสือสุทธิ  

วิทยฐานะ  
     - ทางโลก 
     - ทางธรรม
     - ใบตราตั้ง (ที่ระบุตำแหน่งได้)

การรับสมัคร
     - รับใบสมัคร วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
     - ส่งใบสมัคร วันที่ ๑ - ๓๐  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

สถานที่รับสมัคร
     - ณ สำนักงานเจ้าคณะภาค ๒ (องค์การเผยแผ่)
       วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
       ตั้งแต่ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

กำหนดสอบคัดเลือก ๑ วัน ดังนี้
     วันที่ ๑๑  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
          - เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับการเทศนา
     วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒            
          - ประกาศผลสอบคัดเลือก (เพียง ๖๕ รูป)
     วันที่  ๑๓ - ๑๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒      
         - รายงานตัว ลงทะเบียน เป็นนักศึกษา (ช้าสละสิทธิ์)

หมายเหตุ :
     ติดตามประกาศผลสอบได้ที่
          - www.watprayoon.com
          - https://sites.google.com/site/prakrusophon/  
          - https://www.facebook.com/tawansong    
          - โทร. ๐๒-๔๖๕-๕๕๙๒, ๐๘๑-๓๗๑-๔๖๕๐
          - เรียนวันพฤหัสบดี และ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๓๐ น.


คลิกดาวน์โหลด
>>>หน้าดาวน์โหลดกำหนดการ/ระเบียบการ

หรือคลิก
>>>ระเบียบการ
>>>ใบสมัคร

 


[ไตรมาสที่ ๑] คณะสงฆ์|มจร|วัดประยูรฯ|พระธรรมเทศนา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>เรื่อง 'สันติสุขกถา' ว่าด้วยความสุขสงบ
>>>เรื่อง 'สมัคคานุคคหกถา' ว่าด้วยการสนับสนุนผู้สามัคคี
>>>เรื่อง 'สิริกถา' ว่าด้วยพลังบุญ
>>>เรื่อง 'อชรากถา' ว่าด้วยความดีไม่มีสูญ
>>>เรื่อง 'อธิษฐานกถา' ว่าด้วยธรรมะที่เป็นหลักการ
>>>เรื่อง 'ชีวิตคุณกถา' ว่าด้วยคุณค่าของชีวิต
>>>เรื่อง 'สนันตนกถา' ว่าด้วยการสืบทอดของเก่า
>>>เรื่อง 'มัตตัญญุตากถา' ว่าด้วยความรู้จักพอประมาณ
>>>[บรรยาย] 'การประกันคุณภาพการเทศน์' โดย...พระพรหมบัณฑิต

 

          วันศุกร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "การประกันคุณภาพการเทศน์" แก่พระนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการเทศนา ปท.ศ. รุ่นที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องเรียน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร

 

 

คลิกฟังเสียง / ดาวน์โหลดเสียงการบรรยาย
                    >>>เรื่อง 'การประกันคุณภาพการเทศน์'


ภาพ/ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ


วัดประยุรวงศาวาส
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ สนับสนุนการเรียนบาลีดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (252 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (252 kb)

เขียนเมื่อ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 | อ่าน 5027
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
เปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒
รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ถึง ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (เท่านั้น) (เปิดอ่าน279)
9/5/2565
เชิญเที่ยวงานวัด รับพรย้อนวันวาน สารพันอาหารย่านกะดีจีน-คลองสาน และการแสดง
งาน 'ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์' ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ เม.ย. นี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี เข้าวัดไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคล เรียนรู้สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ (เปิดอ่าน1043)
18/4/2565
ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๕
คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน752)
12/4/2565
พระศรีธรรมภาณี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'อนวัชชวาจากถา' พรรณนาถึงการพูดที่ไม่มีโทษ
#การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน887)
1/4/2565
ประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕
รายชื่อผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง ๖ - ๗ - ๘ - ๙ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๕ ส่วนประโยค ๑-๒ ถึงประโยค ๕ มีการติดประกาศที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ (เปิดอ่าน2785)
23/3/2565
พระเทพปฏิภาณกวี แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'มังคลกถา' ว่าด้วยเรื่องมงคล
การแสดงพระธรรมเทศนา ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน999)
2/3/2565
ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องใน 'วันมาฆบูชา' วัดประยูรฯ ๒๕๖๕
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา วัดประยุรวงศาวาส วันพุธที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป (เปิดอ่าน1042)
15/2/2565
ขอเชิญร่วม"สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๕ สร้างบารมีแก่ชีวิต"(วิถีออนไลน์)
วันศุกร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๒.๐๐ - ๐๐.๐๙ น. รับพรปีใหม่ ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน1131)
26/12/2564
River Festival 2021 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ วัดประยูรฯ
ประเพณีลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1460)
19/11/2564
ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๔
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ดร.ดอลลี่ ซุย (DR.DOLLY SWEE) จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำผ้าพระกฐินพระราชทานทอด ณ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน1582)
1/11/2564
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 54 คน
วันนี้ 368 คน
เมื่อวานนี้ 620 คน
เดือนนี้ 19,863 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,878 คน
ทั้งหมด 2,016,617 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob