แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-09-16-HBD66YPBD2564-09-16-อายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต นำคณะพระสังฆาธิการจากหนกลางไปแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต ๔ อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๒
>>>กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิตถวายข้าวสารน้ำดื่ม และอื่นๆ
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
>>>ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน สระแก้ว
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ วันมาฆบูชา'๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ปี ๖๒
>>>พิธีทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ปี ๒๕๖๒ สนามสอบวัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>พิธีเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม" วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศเจ้าที่เจ้าทางพื้นที่ศาลา ๔-๕ วัดประยูรฯ
>>>ภิกษุสามเณร นักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาห้องสมุด "พระพรหมบัณฑิต"
>>>โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์และกล่าวโอวาท สามเณร ปี '๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ สงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ วันมหาสงกรานต์
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญรวมญาติสายสกุล"มีฤกษ์"ปีที่ ๒๐
>>>พระพรหมบัณฑิต ประพรมน้ำพระพุทธมนต์บันดาลโชค แก่สาธุชน
>>>พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาธรรมและเป็นประธานในพิธีสรงน้ำสงกรานต์
>>>คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐
>>>ขอเชิญทำบุญหล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>เปิดสมัครอบรมพระนักเทศน์ วัดประยูรฯ รุ่นที่ ๒๗ ปี ๒๕๖๒
>>>โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษา ชั้น ม.๒
>>>โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษา ชั้น ม.๓
>>>โครงการจาริกวัด-จารึกธรรม โรงเรียนซางตาครุ้สศึกษา ชั้น ม.๑
>>>พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและเทียนพรรษา วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>พิธีอธิษฐานจิตเข้าพรรษา คณะสงฆ์วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๒
>>>อนุโมทนาบุญคุณมาลัยวัลย์  ใจกระจ่าง ถวายตู้เย็น
>>>คณะสงฆ์ตรวจรูปต้นแบบขี้ผึ้งหลวงพ่อพระพุทธนาค ๙ นิ้ว ครั้งที่ ๑
>>>คณะสงฆ์ตรวจรูปต้นแบบขี้ผึ้งหลวงพ่อพระพุทธนาค ๙ นิ้ว ครั้งที่ ๒
>>>มอบทุนการศึกษางานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๔ ปี
>>>เจ้าภาพสวดอภิธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระพุทธชินวงศ์

[ไตรมาสที่ ๔] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๒|ธรรมบรรยาย'๖๒|ปาฐกถา'๖๒|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ประธาน] ปล่อยขบวนรถบรรทุกถุงยังชีพของคณะสงฆ์หนกลาง
>>>[นำ] คณะพระสังฆาธิการจากหนกลางไปแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัย

 

          วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๗.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก  นำคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะภาค ระดับเจ้าคณะจังหวัดและเลขานุการจำนวน ๓๐ รูป ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางไปแจกถุงยังชีพจำนวน ๑,๒๐๐ ถุงแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต ๔ อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
     ๑.วัดโนนงาม อำเภอตาลสุม
     ๒.วัดกุดกั่ว อำเภอดอนมดแดง
     ๓.วัดเสนาวงศ์ อำเภอวารินชำราบ
     ๔.วัดคูสว่าง อำเภอวารินชำราบ
     ๕.วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี
ทั้งนี้ โดยการประสานงานของพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
 


ภาพ/ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ
ข้อมูลข่าว : PYMLNECMTR

แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดโนนงาม อำเภอตาลสุม
ฉันเพล-รับประทานอาหาร และแจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดสำโรงใหญ่ อ.ตาลสุม


แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดกุดกั่ว อำเภอดอนมดแดง
แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดเสนาวงศ์ อำเภอวารินชำราบ
แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดคูสว่าง อำเภอวารินชำราบ


แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองวัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทองดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (232 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (232 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (232 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (232 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (232 kb)

เขียนเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 | อ่าน 2714
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'หลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน' ในหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการธุรการระดับสูง รุ่นที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด
การบรรยายพิเศษผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['หลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน'] ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการธุรการระดับสูง รุ่นที่ ๒ (๒๕๖๔) สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักอัยการสูงสุด (เปิดอ่าน7)
22/9/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'อโรคยกถา' ว่าด้วยความไม่มีโรค ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน22)
21/9/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'รวมพลังบวรประยุกต์หลักธรรมนำชาติไทยห่างไกลทุจริต' โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ ๑
การปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['รวมพลังบวรประยุกต์หลักธรรมนำชาติไทยห่างไกลทุจริต'] โครงการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาดบูรณาการหลักธรรมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ครั้งที่ ๑ จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน102)
18/9/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีมอบทุนการศึกษาภิกษุ-สามเณรวัดประยุรวงศาวาสที่สอบผ่านนักธรรม-บาลี และปริญญาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔
พิธีมอบทุนการศึกษาภิกษุ-สามเณรวัดประยุรวงศาวาสที่สอบผ่านนักธรรม-บาลี และปริญญาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ (เปิดอ่าน188)
17/9/2564
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าไตร แจกันดอกไม้ และน้ำสรงพระราชทาน ถวายพระพรหมบัณฑิต ในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
งานบำเพ็ญกุศล'อายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พระพรหมบัณฑิต' ปี ๒๕๖๔ พิธีทำบุญอุทิศให้แก่บุรพาจารย์ ผู้มีคุณูปการต่อวัด และญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน243)
16/9/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และบุคคลทั่วไป ในงาน "ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬา" ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
งาน "ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬา" พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ / Satisfaction Evaluation Form of the 134th Anniversary of MCU Establishment (เปิดอ่าน484)
13/9/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'คณะสังคมศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ - ๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การบรรยายพิเศษด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ - ๔ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ ในโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรเสริมทักษะนิสิต (เปิดอ่าน609)
9/9/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'อัตถลาภกถา' ว่าด้วยวิธีการได้ประโยชน์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน681)
6/9/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'ปลูกและปลุกพลังบวรต่อต้านการทุจริต' โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕
การปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ ['ปลูกและปลุกพลังบวรต่อต้านการทุจริต'] ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๕ โดยการประยุกต์หลักธรรมคำสอนกับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti-Corruption Education (เปิดอ่าน593)
3/9/2564
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'หลักธรรมขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต' โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๔
การปาฐกถาพิเศษผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['หลักธรรมขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต'] ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๔ (เปิดอ่าน768)
1/9/2564
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 45 คน
วันนี้ 484 คน
เมื่อวานนี้ 681 คน
เดือนนี้ 15,456 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,633 คน
ทั้งหมด 1,854,212 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob