แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2566-05-09-royal scholarshipเปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
 

โครงการเข้าวัดยามเป็น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓


[ไตรมาสที่ ๒] คณะสงฆ์|มจร|วัดประยูรฯ|พระธรรมเทศนา'๖๓|พระพรหมบัณฑิต
>>>เรื่อง 'อุกกัฏฐกถา' ว่าด้วยสถานการณ์คับขัน
>>>เรื่อง 'พุทธุปปัตติกถา' ว่าด้วยการอุบัติของพระพุทธเจ้า (อริยสัจจ์ ๔ แก้ปัญหาโควิด)
>>>เรื่อง 'อัตตทมกถา' ว่าด้วยการปรับตัว
>>>เรื่อง 'สัญญาวิปลาสกถา' ว่าด้วยความคลาดเคลื่อนแห่งการรับรู้ (ในสถานการณ์เฟคนิวส์)
>>>เรื่อง 'สมพลกถา' ว่าด้วยผลที่เท่าเทียมกัน
>>>เรื่อง 'อนาวิลจิตตกถา' ว่าด้วยใจไม่ขุ่นมัว

[ไตรมาสที่ ๓] คณะสงฆ์|มจร|วัดประยูรฯ|พระธรรมเทศนา'๖๓|พระพรหมบัณฑิต
>>>เรื่อง 'มโนมยกถา' ว่าด้วยสุขทุกข์อยู่ที่ใจ

วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๓
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>พิธีเปิดงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส บุรพาจารย์
>>>การเสวนา 'ชุมชนทันสมัย จิตใจพัฒนา' สมโภช ๑๙๒ ปี
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญทำบุญ'โครงการเข้าวัดยามเป็นเดือนกุมภาพันธ์'๖๓'
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังเทศน์ ๒ ธรรมาสน์ "วันมาฆบูชา"ปี ๖๓
>>>สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๓ ปี ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๓ ปี ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๓ ปี ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ชาตกาลครบ ๑๐๘ ปี พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>ชาตกาลครบ ๑๐๙ ปี พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>การเขียนภาพจิตรกรรมฝาฝนังพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธนาค
>>>จัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้าน จากการแพร่ไวรัส COVID-19
>>>มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้าน จากการแพร่ไวรัส COVID-19
>>>ทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร
>>>รวมธรรม คำกวี พระเทพปฏิภาณกวี วัดประยูรฯ
>>>ส่องกล้องมองผ่านเลนส์ถึงการเรียนการศึกษาภาษาบาลี วัดประยูรฯ
>>>อุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
>>>ต้อนรับข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมที่มามอบให้แก่ผู้ประสบ (COVID-19)
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่บริษัท GULF
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่ ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน
>>>กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
>>>ต้อนรับคณะสถาบันวะสะฏียะฮ์ เพื่อสันติภาพและการพัฒนา
>>>การถวายรายงานการดำเนินการก่อสร้างโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ค
>>>โรงพยาบาลสงฆ์ถวายเครื่องวัดความดันแก่พระสงฆ์วัดประยูรฯ
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ ขออนุโมทนาบุญแก่คุณนพเดช คุณปูรณี กรรณสูต
>>>อุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่วัดประยูรฯ
>>>พิธีเปิด 'สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา'
>>>พิธีอธิษฐานเข้าพรรษา พระสงฆ์วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส (วันที่ ๑)
>>>พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส (วันที่ ๒)
>>>พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส (วันที่ ๓)

วัดประยุรวงศาวาส|โครงการเข้าวัดยามเป็น'๖๓|พระเทพปฏิภาณกวี
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมกราคม ๒๕๖๓
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมีนาคม ๒๕๖๓
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนเมษายน ๒๕๖๓
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
>>>โครงการเข้าวัดยามเป็น เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

 

          วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๓๐ น. พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญโญ ป.ธ.๘, พธ.ม.กิตติมศักดิ์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ประธานองค์การเผยแผ่, เจ้าคณะ ๑ เป็นประธานในการบำเพ็ญกุศลทำบุญใส่บาตรภัตตาหาร (อาหารชุด) และกัปปิยภัณฑ์ แก่พระสงฆ์/สามเณรวัดประยุรวงศาวาส ทุกรูป โดยมีคณะผู้บริหารโครงการเข้าวัดยามเป็น ร่วมทำบุญประจำเดือนกรกฎาคม ใน "โครงการเข้าวัดยามเป็น" เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าอาคารผาสุกวณิช วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

          ในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-๑๙) นี้ การเข้ารับการถวายอาหารบิณฑบาตรก็ยังต้องรักษาเป็นระเบียบ คือ
          ๑.ให้พระภิกษุ-สามเณร ห่มดอง รัดอก เป็นปริมณฑล อย่างเรียบร้อย
          ๒.ให้พระภิกษุ-สามเณร ยืนให้ห่างกันในระหว่างแถว ประมาณ ๑-๒ เมตร  (Social Distancing)
          ๓.ให้พระภิกษุ-สามเณรสวมหน้ากากอนามัย

          ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติ มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ที่ทางวัด และทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศออกเป็นระเบียบข้อปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด
 


ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ ผจล. วัดประยุรวงศาวาส
ภาพ : พระสมุห์สุวิทย์


วัดประยุรวงศาวาส
>>>๕ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (264 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (264 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (264 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (264 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (264 kb)

เขียนเมื่อ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 | อ่าน 3541
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันวิสาขบูชา'ปี๒๕๖๖ วัดประยูรฯ
ขอเชิญร่วมพิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันวิสาขบูชา" ปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน127)
25/5/2566
เปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓
เปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน264)
8/5/2566
พระเทพปวรเมธี บรรยาย 'การนิเทศการศึกษาปริยัติธรรมกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์'
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหารปริยัตินิเทศก์ระดับประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์จังหวัด และเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือและหนตะวันออก รุ่นที่ ๒ (เปิดอ่าน256)
3/5/2566
เชิญเที่ยวงาน'ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์'
งาน 'ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์' ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ เม.ย. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี (เปิดอ่าน455)
18/4/2566
ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๖
ร้อนนี้มาเย็นกาย เย็นใจ รับปีใหม่ไทยด้วยความร่มเย็น ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๖ ที่วัดประยูรฯ (เปิดอ่าน398)
30/3/2566
ประกาศผลสอบบาลี ประจำปี ๒๕๖๖
ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงระดับชั้นเปรียญธรรม (ป.ธ.) ๗-๘-๙ ประโยค ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งถือว่าเป็นระดับชั้นเปรียญเอกของการศึกษาบาลีระดับสูงสุดของคณะสงฆ์ (เปิดอ่าน910)
12/3/2566
ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
เสน่ห์วันวาน เทศกาลงานวัด "เสน่ห์กะดีจีน-คลองสาน ชิมอาหารท้องถิ่น ชมศิลปินร่วมสมัย เที่ยวงานปลอดภัย ใส่ใจรักษ์โลก" ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ วัดประยูรฯ (เปิดอ่าน2101)
9/1/2566
วัดประยุรวงศาวาส เป็นสถานที่ตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวงประจำหนใต้
การตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นโท ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ประจำหนใต้ (เปิดอ่าน864)
18/12/2565
ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา
ประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเรื่องให้คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (เปิดอ่าน919)
16/12/2565
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๕
งานบุญประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน910)
9/10/2565
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 61 คน
วันนี้ 665 คน
เมื่อวานนี้ 706 คน
เดือนนี้ 7,466 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,981 คน
ทั้งหมด 2,299,419 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob