แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-04-28-PeaceEducationPromotionAwardพิธีถวายรางวัล วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-26-RoyalScholarshipโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 2565-03-23-PALI2565.jpgประกาศผลสอบบาลี ประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ.๙ ประจำปี ๒๕๖๕  วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีบำเพ็ญกุศลวันตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๓
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>พิธีเปิดงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่อดีตเจ้าอาวาส บุรพาจารย์
>>>การเสวนา 'ชุมชนทันสมัย จิตใจพัฒนา' สมโภช ๑๙๒ ปี
>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมงาน'วันมาฆบูชา'วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญทำบุญ'โครงการเข้าวัดยามเป็นเดือนกุมภาพันธ์'๖๓'
>>>พิธีเวียนเทียนและฟังเทศน์ ๒ ธรรมาสน์ "วันมาฆบูชา"ปี ๖๓
>>>สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๓ ปี ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ วันแรก
>>>สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๓ ปี ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ วันที่ ๒
>>>สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ.๓ ปี ๒๕๖๓ วัดประยูรฯ วันที่ ๓
>>>ชาตกาลครบ ๑๐๘ ปี พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>ชาตกาลครบ ๑๐๙ ปี พระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร)
>>>การเขียนภาพจิตรกรรมฝาฝนังพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธนาค
>>>จัดเตรียมสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้าน จากการแพร่ไวรัส COVID-19
>>>มอบสิ่งของช่วยเหลือชาวบ้าน จากการแพร่ไวรัส COVID-19
>>>ทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็น ร่วมกันสวดพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร
>>>รวมธรรม คำกวี พระเทพปฏิภาณกวี วัดประยูรฯ
>>>ส่องกล้องมองผ่านเลนส์ถึงการเรียนการศึกษาภาษาบาลี วัดประยูรฯ
>>>อุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
>>>ต้อนรับข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมที่มามอบให้แก่ผู้ประสบ (COVID-19)
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่แม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่บริษัท GULF
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ อนุโมทนาบุญแก่ ดร.สนธยา กล่อมเปลี่ยน
>>>กิจกรรมวันวิสาขบูชา วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
>>>ต้อนรับคณะสถาบันวะสะฏียะฮ์ เพื่อสันติภาพและการพัฒนา
>>>การถวายรายงานการดำเนินการก่อสร้างโครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ค
>>>โรงพยาบาลสงฆ์ถวายเครื่องวัดความดันแก่พระสงฆ์วัดประยูรฯ
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ ขออนุโมทนาบุญแก่คุณนพเดช คุณปูรณี กรรณสูต
>>>อุโมงค์พ่นน้ำยาป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่วัดประยูรฯ
>>>พิธีเปิด 'สวนลอยฟ้าเจ้าพระยา'
>>>พิธีอธิษฐานเข้าพรรษา พระสงฆ์วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส (วันที่ ๑)
>>>พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส (วันที่ ๒)
>>>พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการ มส (วันที่ ๓)
>>>พิธีเปิดงานบวร On Tour ย่านกะดีจีน ชุมชนประวัติศาสตร์
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓
>>>พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
>>>งานบำเพ็ญกุศล 'อายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระพรหมบัณฑิต'
>>>วัดประยูรฯ จัดพิธีทำบุญเทศกาลเดือนสิบ ปี ๒๕๖๓
>>>สำนักเรียนวัดประยูรฯ เป็นสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ปี ๒๕๖๓
>>>สอบนักธรรมชั้นตรี สนามสอบวัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>วันมหาปวารณาออกพรรษา 'กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีฯ' วัดประยูรฯ ปี'๖๓
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓

[ไตรมาสที่ ๔] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๓|ธรรมบรรยาย'๖๓|ปาฐกถา'๖๓|พระพรหมบัณฑิต
>>>[สาราณียธรรมกถา] 'กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีในช่วงสถานการณ์ โควิด-๑๙'
>>>[เป็นประธาน] ในพิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓

 

          วันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๗.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีบำเพ็ญกุศลวันตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ออกมารับสายศรัทธาบิณฑบาตรกับศรัทธาประชาชนเป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

          และก่อนที่พระสงฆ์จะออกบิณฑบาตรรับสายศรัทธาจากสาธุชนนั้น พระพรหมบัณฑิต ได้เมตตาประพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่คณะวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์ (โดยเฉพาะบทรัตนสูตรบทเต็ม) เพื่อเสริมความเป็นสรรพสิริมงคล ให้ปลอดโรคปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในวันมหาปวารณาออกพรรษา ให้แก่อุบาสก-อุบาสิกา สาธุชนทั่วไป
 


ภาพ/ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ ผจล. วัดประยุรวงศาวาส


วัดประยุรวงศาวาส
>>>๕ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (252 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (252 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (252 kb)

เขียนเมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2563 | อ่าน 932
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'หน้าที่รู้ของพระปริยัตินิเทศก์' ในการประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล จ.นครปฐม
#การประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม (เปิดอ่าน35)
4/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'แบบฉบับของความเป็นนักเทศน์ EP.05' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน133)
3/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'บทบาทพระธรรมจาริกกับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสภาพสังคมปัจจุบัน' ในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ ณ วัดเบญจมบพิตร
#โครงการฝึกอบรมพระธรรมจาริกทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ สำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดศรีโสดา (เปิดอ่าน77)
3/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'จรรยาบรรณนักเทศน์ EP.04' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน141)
2/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'วิจิตรอลังการด้านภาษา EP.03' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส กทม.
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน180)
1/7/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ เรื่อง 'ทบทวนปฏิภาณ EP.02' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี
#โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๒ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน254)
30/6/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'บทบาทของพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' ในการอบรมพระธรรมวิทยากร โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ปี ๒๕๖๕
#โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ภายใต้กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน264)
28/6/2565
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ปฏิภาณกถา' ว่าด้วยปฏิภาณ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
#การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน404)
28/6/2565
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 51 คน
วันนี้ 460 คน
เมื่อวานนี้ 702 คน
เดือนนี้ 5,697 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,789 คน
ทั้งหมด 2,045,162 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob